Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. ( II.27.) számú rendelete

a helyi gyermekvédelemi ellátásokról

Hatályos: 2015. 03. 01

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gytv.) 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§. (1) bekezdés 8.a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a helyi gyermekvédelmi ellátásokról a következő rendeletet alkotja:


A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén – a Gyvt.-ben kapott felhatalmazásnak megfelelően – megállapítsa azokat a szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat biztosítja a gyermekvédelmi rendszer működését.


Általános rendelkezések


2. §


A rendelet hatálya kiterjed a Gytv. 4. §-ában meghatározott személyekre.


Eljárási rendelkezések


3. §


(1) A Gyvt. alapján önkormányzati képviselő-testületi hatáskörbe utalt pénzbeli ellátások megállapítását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza, a 6. § (1) bekezdésben meghatározott gyermekvédelmi ellátásként nyújtott rendkívüli pénzbeli ellátás kivételével, amelynek megállapítását a jegyző hatáskörébe utalja.


(2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő:

  1. a pénzbeli ellátások iránti kérelmet az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalban;
  2. az óvodai bölcsődei ellátás tekintetében az önkormányzati fenntartású óvoda vezetőjénél;
  3. az általános iskolás, középfokú oktatási intézményben tanuló és kollégiumban lakó kérelmét amennyiben az ellátást az önkormányzat nem közvetlenül biztosítja, az intézmény vezetőjénél terjesztheti elő.


(3) A családban élő közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól a szülő vagy más törvényes képviselő erre a célra rendszeresített nyilatkozatot köteles benyújtani, továbbá köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat, igazolásokat is átadni.


(4) A jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének elrendelése esetén, jegyző az Gyvt. 133. §-a szerint jár el.


(5) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett pénzbeli ellátás megtérítésének elengedésére, csökkentésére vonatkozó méltányosság gyakorlása első fokon a polgármester hatásköre.


(6) Méltányosság gyakorlására akkor kerülhet sor, ha a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetése a kötelezett létfenntartását veszélyezteti.


4. §


(1) A polgármester és a jegyző döntése ellen Kékesd Község Önkormányzata Képviselőtestületéhez lehet a fellebbezést benyújtani, a döntés kézhezvételét követően 15 napon belül.


(2) A képviselő-testület döntése ellen a döntés kézhezvételét követően 30 napon belül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz lehet fordulni.


(3) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díj összegéről történő értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a települési önkormányzat képviselő-testületéhez fordulhat jogorvoslatért.


(4) A gyermekvédelmi gyermekjóléti igazgatási eljárás, költség- és illetékmentes.


(5) E rendelet alkalmazásakor használt fogalmakat a Gyvt. 5. §-ban foglaltak szerint kell alkalmazni.


5. §


E rendelet alkalmazásakor az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 27.) számú rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.


Pénzbeli ellátások


6. §


(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gyermekvédelmi ellátásként rendkívüli pénzbeli ellátást a helyi szociális ellátásokról szóló rendeletében szabályozott települési támogatás keretében nyújt.


(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete pályázat útján tanulmányi ösztöndíj támogatást nyújt.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás iránti pályázatot a képviselő-testület a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 27.) számú rendelet 28. §-29. §-a alapján nyújtja.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


7. §


(1) A gyermekjóléti szolgáltatásokat az önkormányzat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 27.) számú rendelete 39. §, 40. § 41. § 45. § 46. §-a szerint biztosítja.


(2) A gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele önkéntes.


(3) A gyermekek napközbeni ellátásaként az Erzsébeti Gyermekszív Óvoda Fenntartó Társulás keretében működő Erzsébeti Gyermekszív Óvodában integráltan bölcsődei ellátást biztosít. A gyermekek napközbeni ellátásának és a gyermekek átmeneti gondozásának megvalósítására az önkormányzat a Gyvt. 41. § (1), (2) bekezdése alapján, szükség szerint ellátási szerződést köt.


(4) A gyermeke családba történő visszahelyezése érdekében a települési önkormányzattól - a nevelésbe vétel okának elhárításához, a körülmények rendezéséhez, a gyermeke családba való visszailleszkedéséhez - segítséget nyújt, társulásban működtetett a Pécsváradi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül.


Záró rendelkezések


8. §


(1) Ez a rendelet a 2015. március 1. napján lép hatályba.A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.
Varga Tamás

polgármester

Dr. Tóth Sándor

jegyző

Záradék:

Ezen rendelet Kékesd községben 2015. február 27. napján került kihirdetésre.


Dr. Tóth Sándor

Jegyző