Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. ( X.2.) számú rendelete

a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2020. 10. 05 - 2021. 04. 14

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §.

 1. A Belügyminiszter a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény a 3. melléklet I. Működési célú támogatások 8. pontja alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen bruttó 629.920,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette Kékesd Község Önkormányzatát (a továbbiakban: önkormányzat).


 1. Az (1) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás összegét az önkormányzat a szükséges önerővel, valamint a szállítási költség összegével kiegészíti és a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodótól történő 31 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására fordítja.


A rendelet hatálya

2. §.

 1. A rendelet hatálya Kékesd Község közigazgatási területén - a polgárok személyi adataink és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti - bejelentett lakóhellyel, állandó lakcímmel rendelkező, a szociális törvény 3. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.


 1. Kékesd Község Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Kékesd Községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.


Hatáskör

3. §.

A képviselő-testület első fokon a jegyző hatáskörében utalja a tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálását, a jegyző döntése ellen 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.


Eljárási rendelkezések

4. §.

 1. Az ellátás iránti kérelmeket írásban, helyben erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 2020. október 15. napjáig személyesen vagy meghatalmazás alapján, ügyfélfogadási időben kell benyújtani Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalánál.


 1. A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkereséshez hozzájárulni.


 1. A jogosultnak a megállapított ellátást a határozat jogerőre emelkedését követően nyújtható.


 1. Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, akinek az önkormányzat felé adótartozása van, kivéve, ha a kérelem benyújtásáig tartozását kiegyenlíti.


 1. Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, családnak, aki
  1. erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, vagy az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett;
  2. olyan ingatlanban lakik, amely nem tűzifával fűtött;
  3. üresen álló, nem lakott ingatlanra igényli, amelyben életvitelszerűen nem lakik, vagy lakhatásra alkalmatlan.


 1. A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztására.


 1. A tűzifa elszállítására legkésőbb 2020. december 30-ig kerül sor. A szállítás időpontjáról az önkormányzat külön tájékoztatja a támogatottakat.


 1. A tűzifa elszállításáról önkormányzat gondoskodik.


 1. A benyújtott kérelmek elbírálásáról a jegyző a benyújtást követően 8 napon belül egyedi határozattal dönt. A jegyző döntése ellen a képviselő-testülethez lehet 15 napon belül fellebbezést benyújtani, amely 15 napon belül zárt ülésen tárgyalja a beadványt.


Szociális célú tűzifa támogatás

5. §.

 1. Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki a lakásának vagy lakás egy részének a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, valamint a lakókörnyezete a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II. 27.) számú önkormányzati rendelet szerint rendezett és:
 1. akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (jelenleg 37.050 Ft), egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (jelenleg 42.750Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, lakásfenntartási támogatásban részesül.
 2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, valamint,
 3. 80 évet betöltött egyedül élő személy esetén, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át.


 1. Az egy lakcímre bejelentkezett személyek közül csak egy személy igényelheti a tűzifa támogatást. Kivételt képeznek ez alól az egy lakcímen, de külön háztartásban és külön tüzelő fűtőberendezéssel rendelkezők. Ez esetben a beadható kérelem háztartásonként értelmezendő.


 1. A fenti feltételekről eltérően a hatáskör gyakorlója indokolt esetben méltányosságot gyakorolhat.


 1. Az (1) bekezdésben szereplő jogosultak közül, a kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:
 1. aktív korúak ellátására,
 2. időskorúak járadékára,
 3. egyedülálló nyugdíjas / vagy időskorúak járadékában részesülő
 4. 70 éven felüli házaspár
 5. lakásfenntartási támogatásra jogosult
 6. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
 7. gyermekét egyedül nevelő szülő
 8. három vagy többgyermekes család
 9. a családban tartós beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él


 1. A támogatás önrészét képviselő-testület a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.


 1. A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.


6.§.

 1. A támogatás iránti kérelmeket e rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, 2020. október 15. napjáig. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő, késve érkező kérelmeket a jegyző érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


 1. Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott mennyiségű tűzifa teljes felhasználását követően beérkezett kérelmeket a jegyző érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


 1. A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.


 1. Amennyiben a jogosult, vagy a vele egy lakcímen élő személy az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő évek során ugyanezen jogcímen való juttatás igénylésekor kizárható.


7. §.

 1. Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott támogatásból vásárolt tűzifát mihamarabb, de legkésőbb 2020. december 30. napjáig osztja ki azon rászorulók részére, akiknek a kérelmét pozitív elbírálásban részesítette.


 1. Az önkormányzat háztartásonként rászorultságtól függően, minimum 1, maximum 5 erdei m3 tűzifa támogatást nyújt azon személyek részére, akinek kérelmét a jegyző pozitív elbírálásban részesítette.


 1. Az önkormányzat a támogatottaktól ellenszolgáltatást nem kér.


 1. A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával elismeri.


8.§.

Jelen rendelet 2020. október 05.napján lép hatályba, és 2021. április 15. napján hatályát veszti.


Kékesd, 2020. október 01.

Mellékletek