Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. ( III.11.) számú rendelete

Kékesd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 12 - 2016. 07. 15

Kékesd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


 2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege1. §


(1)    A Képviselő-testület Kékesd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetését


         

24.063 E Ft

 Költségvetési bevétellel

12.261 E Ft

 Finanszírozás bevétel

35.792 E Ft

 Költségvetési kiadással

532 E Ft

 Finanszírozási kiadás

0 E Ft

Költségvetési egyenleggel


          állapítja meg.


A költségvetési egyenleg 11.730 E Ft költségvetési maradvánnyal / helyi önkormányzati támogatás betervezésével volt megteremthető, e nélkül a költségvetési és kiadási oldala ilyen összegű hiányt mutat.


(2)    Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegből az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak figyelembe vételével meghatározott


          a költségvetési bevételek összege                      36.324 E Ft

          a költségvetési kiadások összege                       36.324 E Ft


          az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenlege    0 E Ft


(3)    Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti, előirányzat-csoportonkénti (rovatonkénti) részletezését az 1. melléklete határozza meg.


(4)    Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti, előirányzat-csoportonkénti (rovatonkénti) részletezését a 2. melléklete t határozza meg.


(5)    Az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását címenként a 17. melléklet szerint állapítja meg.


(6)    Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat cél szerinti bontásban mérlegszerűen a 2016. évre valamint az azt követő 3 évre a 10. melléklet szerint határozza meg.  1. A költségvetés címrendje, mérlegek és kimutatások


2. §


(1)    A költségvetési szervek, valamint az önkormányzat által ellátott feladatok külön-külön egy-egy címet alkotnak.


(2)    A címrendet a költségvetési rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.


(3)    Az 1. § (1) és (2) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegen belül a költségvetési intézmények címen tervezett kiemelt előirányzatok és előirányzat-csoportok (rovatok) bevételi és kiadási összegeit a 3. melléklet szerint határozza meg.


(4)    Az 1. § (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegen belül az önkormányzat által ellátott feladatokon belüli címek előirányzat-csoportonkénti bevételi és kiadási összegeit, valamint kiemelt előirányzatait (rovatait) a 4. melléklet szerint határozza meg.


(5)    Az önkormányzat által a 2016. évben nyújtott működési és felhalmozási célú támogatásait az 5. melléklet szerinti részletezésben, a mellékletben meghatározott tartalommal és összeggel határozza meg.


(6)    Az önkormányzat által 2016. évben a lakosságnak nyújtott szociális és rászorultsági ellátások jogcímeit a 6. melléklet szerinti részletezésben, a mellékletben meghatározott tartalommal és összeggel határozza meg.


(7)    Az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait célonként a 7. melléklet szerinti részletezésben, a mellékletben meghatározott tartalommal és összeggel határozza meg.


(8)    Az önkormányzat tervezett beruházási kiadásait a 8. melléklet szerinti részletezésben, a mellékletben meghatározott tartalommal és összeggel határozza meg.


(9)    Az önkormányzat 2016. évi tervezett előirányzatait, a 2014. évi tény és a 2015. évi várható tény adatait bemutató mérleget - az Áht. 102. § (3) bekezdés alapján - a 11. melléklet szerint fogadja el.


(10)  Az önkormányzat 2016. évi tervezett előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a tényleges kifizetések ettől eltérhetnek.


(11)  Az önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását évenként és összesítve a 13. melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.


(12)  Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 14. melléklet szerint határozza meg.


(13)  Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerinti bontásban és tartalommal határozza meg.


(14)  Az önkormányzat pályázati forrásokból megvalósuló feladatait, valamint azok 2016. évi ütemét a 16. melléklet szerint határozza meg.


(15)  A 2016. évi eredeti költségvetésben értékesítésre kijelölt ingatlanokat a 18. melléklet szerint határozza meg.


(16)  A 2016. évi eredeti költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozását a 19. melléklet szerint határozza meg.2. Költségvetési szervek létszám előirányzata


3. §


(1)    Az önkormányzat költségvetési intézményeinek 2016. évi költségvetési létszám-előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:

a) önkormányzat összesen:                                            0 fő

a 3. melléklet szerinti intézményenkénti bontásban


(2)    Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2016. évi létszám-előirányzatát 6 főben állapítja meg.3. A költségvetési tartalék előirányzata


4. §


(1)    Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadási főösszegből az önkormányzat tartalék előirányzata a 9. mellékletben meghatározott cél szerinti bontásban 9.694 E Ft, ebből


általános tartalék                                      11.730 E Ft

céltartalék                                                                 0 Ft


(2)    Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető, évközben felmerülő kiadások fedezetéül szolgál.
II. Fejezet

 A költségvetés végrehajtásának szabályai


4. A költségvetési intézményekre vonatkozó szabályok


5. §


(1)       Kékesd Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek, az önkormányzat elemi költségvetését a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.


(2)       Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal a hozzá rendelt intézmények tekintetében ellátja az Ávr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat. A hozzárendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények előirányzatait a 3. melléklet szerinti intézményenkénti bontásban mutatjuk be.


(3)       Az Intézmények Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal, mint az intézmények Gazdasági Irodája az Áht., az Ávr., e rendelet, valamint a Képviselő-testület külön döntéssel elfogadott eljárásrendje alapján látja el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények működtetési feladatait, és a kapcsolódó gazdálkodási feladatokat.


(4)       A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


(5)    A költségvetési szerv, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.


(6)    A költségvetési intézményeknél, valamint az önkormányzati feladatoknál tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az irányítószervi támogatás növekedését.


(7)    A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.


(8)    Az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.


(9)    Költségvetési intézmény több évre vonatkozó kötelezettséget saját hatáskörben nem vállalhat.5. Költségvetési előirányzatok változtatása


6. §


(1)    A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését - rendeletének módosításával - megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.


(2)    Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet az (6) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja.


(3)    Ha év közben költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét módosítja, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításában tájékoztatja.


(4)    Ha év közben a (2) bekezdésben felsorolt szervek előirányzatot zárolnak az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(5)    A Polgármester soron kívül köteles költségvetési rendelettervezetet a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(6)  A Polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:


a) a (2) és (4) bekezdés alapján a központi szervek által engedélyezett, vagy zárolt előirányzat-módosítások tervbevételére,


b) a (3) bekezdése alapján az intézményi többletbevételek, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére,


c) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások tervbevételére,


d) a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint, de legalább:


da) 2016. április 30-ig a 2015. évi pénzmaradvány felhasználására vonatkozóan a 2015. évi zárszámadással egyidejűleg,


db) 2016. január 1. - 2016. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,


dc) a 2016. július 1. - 2016. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a 2016. november 30-ig tartandó testületi ülésre,


dd) a 2016. október 1. - 2016. december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a 2017. február 20-ig tartandó testületi ülésre.6. A Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozó előirányzat-módosítás, és az általa átruházott jogkörök szabályozása


7. §


(1)    A Képviselő-testület a 2016. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok, kiemelt előirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn a jogot


a)  Költségvetési szerveket érintően:


aa) az előző évi pénzmaradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések jóváhagyására, és a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatok felhasználására,


ab) az intézmények engedélyezett álláshelyének megváltoztatására,


ac) jóváhagyott előirányzatok zárolására.


b)      az önkormányzati feladatokat érintően:


ba) a jóváhagyott felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközátadások között jóváhagyott részfeladatok törlésére,


bb) jóváhagyott előirányzatok zárolására,


bc) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettséggel nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzat-módosítására.


(2)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében 100 E Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testület soron következő ülésén, de legkésőbb a 6. § (6) bekezdésében meghatározott időpontokban köteles tájékoztatni.


(3)     A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében egyházak támogatása és polgármesteri keret címen jóváhagyott előirányzat odaítéléséről döntsön és a vonatkozó szerződéseket megkösse.

(4)    A Képviselő-testület a Polgármesternek az alábbi esetekben biztosít előirányzat átcsoportosítási és előirányzat módosítási jogot az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján:


a) a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,


b)      a jóváhagyott felhalmozási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,


c)      általános tartalék többletbevételekből történő emelésére, valamint általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, illetve szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,


d)      a jóváhagyott céltartalékból rendeletben jóváhagyott feladatokra történő átcsoportosításra a felhasználáshoz kapcsolódó kötelezettség-vállalásokkal egyidejűleg,


e)      az intézményi dolgozók jutalmazási keretének meghatározására, a meghatározott jutalom és járulékának kifizetéséhez szükséges fedezet átcsoportosítására azzal, hogy az  átcsoportosítás a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.


(5)    A polgármester a (4) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a 6. § (6) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja a Képviselő-testületet.


(6)    Az év közben biztosított pótelőirányzatokról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a 6. § (6) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja.7. Előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás költségvetési szerveknél


8. §


(1)    A települési önkormányzat költségvetési intézményei a jóváhagyott intézményi bevételi előirányzatokon felül képződő többletbevételeik felett jelen szakasz rendelkezései alapján járhatnak el.


(2)    A működési bevételek közül az egységes rovatrend B405 rovatán az ellátottak étkezési térítési díja, az egységes rovatrend B402 rovatán a vendégétkezők térítési díja, valamint e jogcímekhez kapcsolódó, az egységes rovatrend B406 kiszámlázott általános forgalmi adó jogcímeken keletkező, a jóváhagyott előirányzatot meghaladó többletbevételek teljes összegével


a) az egységes rovatrend K332 rovatán a vásárolt élelmezés,

b) az egységes rovatrend K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovatán belül az élelmiszer beszerzés

c) és az egységes rovatrend K351 a működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó


          kiadási előirányzata emelhető.         

(3)    Az egységes rovatrend B410 Egyéb működési bevételek közül a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítéseket teljes összegben az adott kártérítéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni.


(4)    A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök, támogatások teljes egészében a támogatott célra számolhatók fel.


(5)    Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal által beszedett működési bevételek az önkormányzat bevételeit képezik, azok bevételi előirányzata engedély nélkül emelhető, többletbevételük az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatását (finanszírozás) csökkenti.


(6)    A költségvetésben nem tervezett, az egységes rovatrend B407 Általános forgalmi adó visszatérítése rovaton keletkezett bevétel csak a Polgármester engedélyével használható fel.


(7)    A költségvetési intézmények a (2) - (6) bekezdésekben felsorolt jogcímeken kívül, a 2016. évben a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó ténylegesen befolyó többletbevételeiket 100.000 Ft egyedi értékhatárig alapfeladataik ellátására külön engedély nélkül használhatják fel. A 100.000 Ft egyedi értékhatár feletti, jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételek felhasználását, illetve elvonását a Polgármester hagyja jóvá.

9. §


(1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.


(2)  A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartásának vezetéséről az intézmény vezetője köteles gondoskodni.


(3)  A költségvetési intézmények 2015. évben keletkezett bérmaradványának felhasználásáról az Polgármester, illetve az irányító szervezet dönt. Hozzájárulása nélkül a bérmaradvány terhére személyi juttatás nem fizethető ki.


10. §


(1)  A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.


(2)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatok szabályszerű, hatékony és gazdaságos felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel. A jóváhagyott kiadási előirányzat – a közüzemi díjak kivételével - engedély nélküli túllépése esetén az intézmény vezetője ellen fegyelmi eljárást kell indítani.


(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataik vonatkozásában, saját hatáskörben, az alábbi esetekben hajthatnak végre előirányzat-módosítást:


a)      A személyi juttatások előirányzatai közül a költségvetési szerv a személyi juttatások alrovatai, tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre, amit a költségvetés módosításakor a Képviselő-testület hagy jóvá.


b)      A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között előirányzat-átcsoportosítást, előirányzat-módosítást hajthatnak végre, kivéve az egységes rovatrend


ba) K31 Készletbeszerzés rovaton belül a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton elszámolt élelmiszer beszerzés


bb) K33 Szolgáltatási kiadások rovaton belül a K331 közüzemi díjak és a K332 vásárolt élelmezés


bc) K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó


Előirányzatokat, melyek csökkentése előzetes polgármesteri engedélyhez kötött. Előirányzat átcsoportosítás, illetve előirányzat módosítás csak akkor hajtható végre, ha a költségvetési szerv intézményüzemeltetési, működtetési előirányzata az éves várható fizetési kötelezettségre elegendő.


11. §


(1)    Az önkormányzati költségvetési intézmények és az önkormányzati feladatok pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, valamint dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.


(2)    A pénzmaradványból az önkormányzati költségvetési intézményeket nem illeti meg:


a)      a végleges feladatelmaradás miatti összeg,


b)      a meghatározott célra finanszírozásként rendelkezésre bocsátott - áthúzódó kötelezettségvállalás nélküli - összegek maradványa,


c)      a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.


(3)    A költségvetési szerveket meg nem illető pénzmaradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.


(4)    A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításában kell előírni a zárszámadással egyidejűleg.


(5)    Az önkormányzati költségvetési intézmények az önkormányzati feladatok pénzmaradványát csak a Képviselő-testület illetve az irányító szervezet jóváhagyása után használhatják fel a (6) bekezdésben foglaltak kivételével.


(6)    Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett:


a)    előirányzat nélkül teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök, támogatások felhasználásával kapcsolatosak, valamint


b)    az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.
8. Kiadások készpénzben történő teljesítése
12. §


(1)  A Képviselő-testület az alábbi jogcímeken engedélyezi a kiadások készpénzben történő teljesítését:

a) az egységes rovatrend K123 Egyéb külső személyi juttatások rovaton elszámolandó reprezentációs kiadásokra,

b) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások rovatain elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

d) egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások rovatain belül a nettó 150.000 forint értékhatár alatti karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és közvetített szolgáltatások kiadásai, azzal, hogy indokolt esetben polgármesteri engedéllyel magasabb összegű kifizetés is teljesíthető, az engedélyt minden esetben, kifizetésenként, írásban, indoklással kell kérelmezni,

e) az egységes rovatrend K355 Egyéb dologi kiadások rovatain belül az adók- díjak kiadásai,

f) közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

g) egységes rovatrend K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásán belül a K1112 szociális támogatások kiadása,

h) egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai terhére történő kifizetés, ha az ellátás kézbesítése legalább egy alkalommal már postai úton vagy bankszámlára történő utalással megtörtént, de az ellátást annak címzettje nem vette át és az ellátás összege az önkormányzat, vagy a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára visszaérkezett,

i) egységes rovatrend B405 Ellátási díjak bevétele terhére történő visszafizetések,

j)az a)-d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

k) a h) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódóan a B406 kiszámlázott általános forgalmi adón elszámolandó bevételek terhére történő kifizetések.


(2)       A 12. § a)-d) és j) pontjaiban meghatározott kiadásokra a költségvetési szervnél foglalkoztatott részére – figyelemmel az önkormányzat és a költségvetési szerv vonatkozó szabályozásaiban meghatározott értékhatárokra - elszámolási kötelezettséggel készpénzben előleg adható.


(3)       A házipénztárból felvett készpénz előleggel a készpénzt felvevőnek a költségvetési szerv belső szabályzataiban meghatározottak szerint kell elszámolnia.9. Gazdálkodás egyéb szabályai


13. §


Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra és tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére kötelezettséget csak abban az esetben lehet vállalni, amennyiben a kötelezettség vállalás európai uniós vagy más, nem tisztán önkormányzati forrásból támogatott pályázathoz kapcsolódik és a pályázati kiírás az előlegfizetést kötelezettségként tartalmazza, vagy előleg fizetését egyéb jogszabály előírja.


14. §


A Képviselő-testület egyedi döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok, egyesületek és civil szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról a 7. § (3) bekezdésében meghatározott előirányzatok kivételével.


15. §


Az önkormányzat intézménye saját nevében csak a Polgármester jóváhagyásával nyújthat be pályázatot. A pályázatok benyújtásának rendjét a Polgármester és a Jegyző közös szabályzatban határozza meg.16. §


(1) Önkormányzati költségvetési szerv költségvetéséből támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint ilyen jogcímen kifizetés nem teljesíthető.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a foglalkoztatottak számára önkormányzati rendelet, vagy egyéb jogszabály alapján nyújtható munkáltatói kölcsönökre, támogatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jóléti célú – oktatási, szociális vagy sportcélú – tevékenységet végző szervezetének juttatott támogatásokra.


(3)  A Képviselő-testület a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével alapíthat gazdasági társaságot, non-profit társaságot, és szerezhet gazdasági társaságban, non-profit társaságban érdekeltséget.


17. §


  1. Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások odaítélésénél az Áht. 48. § (1) és (2) bekezdésében, és az 50-52. §-ában, valamint az Ávr. 76. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.


2. Önkormányzati támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a támogatott szervezet a támogatás leutalása előtt

a)    igazolja, hogy nincs köztartozása,

b)   támogatott cél tartalmától függően nyilatkozik arról, hogy a támogatott tevékenység ellátásához hatósági engedéllyel rendelkezik,

c)    nyilatkozik, hogy jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,

d)   nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt,

e)    igazolja az esetlegesen vállalt önrész meglétét,

f)    benyújtja a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatát a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.


3. A (2) bekezdésben foglaltakat az önkormányzat költségvetési intézménye, valamint 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága esetén nem kell vizsgálni.


4. Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, és magánszemélyek részére számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális juttatásként – adott összegek felhasználásáról, melyet minden esetben írásban kell rögzíteni.


5. A költségvetési támogatások elszámolásánál az Áht. 53. § és 53/A. §-ában és az Ávr. támogatásokra vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.18. §


(1)    A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan:


a)    saját hatáskörben megtartja a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra vonatkozó döntést,


b)    a Képviselő-testület az önkormányzat főszámlájához kapcsolódóan 5.000 E Ft összegű folyószámla (likviditási) hitelkeret megnyitását engedélyezi a Polgármesternek,


c)    a naptári éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel az önkormányzat e rendelet mellékleteiben jóváhagyott feladatok kiadási előirányzatainak teljesítéséhez használható fel.


(2)    A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.(3)    A Hivatal vezetőjének és gazdasági vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláin lévő szabad pénzeszközöket a Polgármester:

a) a számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti,

b) államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzintézetnél, illetve a Magyar Államkincstárnál jogosult megvásárolni.19. §


Az önkormányzati költségvetési szervek behajthatatlan fizetési követeléseinek leírására, követeléssel kapcsolatos részletfizetés engedélyezésére 100.000 forint egyedi értékhatárig gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője jogosult, 100.000 forint egyedi értékhatár fölött az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletében foglaltak az irányadók.


20. §


(1)    Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott - évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig:


a) az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzellátásáról az intézményvezetőkkel egyeztetett finanszírozási terv alapján;


b)   a szociálpolitikai juttatások (segélyezés) - jogszabályi előírásoknak megfelelően – folyósításáról;


c)    a bizottsági hatáskörbe utalt támogatások bizottsági kezdeményezésre történő folyósításáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően;


d)   az önkormányzati támogatások megállapodás alapján történő utalásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően.


(2)    Amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozások mértékétől és ütemezésétől az (1) bekezdés a) és c) pontjai esetében a Polgármester eltérhet, de a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.
III. Fejezet

 Vegyes rendelkezések


21. §


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának ötven százalékáig engedélyez kifizetést.22. §


A Képviselő-testület a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése szerinti fapótlási kompenzációs intézkedés díját törzskerületi centiméterenként bruttó 1000 Ft, de minimum 20.000 Ft-ban határozza meg.


23. §


  1. A költségvetési intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni.


2. A Polgármester Kékesd Község Önkormányzata gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2016. augusztus 31-ét követő rendes Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.


3. A költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámolót valamint az I. negyedéves és I-III. negyedéves tájékoztatót az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet mellékletei szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések


24. §


  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. E rendelet rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés során, 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
  3. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III.10.) számú és a 27/2015. (XII.30.)számú átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet.
Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

JegyzőZáradék:


E rendelet kihirdetésre került Kékesd községben 2016. március 11. napján.
                                                                                                    Dr. Tóth Sándor

                                                                                                            Jegyző

Mellékletek