Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. ( VII.15.) számú rendelete

a parlagfű, valamint más allergén gyomnövények irtásáról és visszaszorításáról

Hatályos: 2016. 07. 15

Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendeletben, valamint a 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában foglaltaknak megfelelően a parlagfű, valamint más allergén gyomnövények irtásával, és visszaszorításával kapcsolatosan a következőket rendeli el:


Értelmező rendelkezések


1. §

E rendelet alkalmazásában:

 1. földhasználó: lehet maga a tulajdonos, vagy az, akinek a tulajdonos használatba, gondozásba adta az ingatlant, vagy annak egy részét (pl.: bérlő),
 2. minden más allergén gyomnövény: pl.: keserű csucsor (Solanum dulcamara), selyemkóró (Asclepias syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.),
 3. vegetációs időszak: a növény kikelésétől a virágzáson át, egészen az év szeptember-október hónapjáig tartó időszak.


A rendelet célja

2. §

A rendelet célja a parlagfű okozta allergiás betegségek csökkentése érdekében a település közigazgatási területén elszaporodott parlagfű, valamint más allergén gyomnövény irtása, és visszaszorítása.


A rendelet hatálya


3. §

 1. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a község közigazgatási területére.
 2. A rendelet személyi hatálya kiterjed az ingatlannal rendelkező (birtok, használat, haszon szedése jogának átengedése), állandó vagy ideiglenes jelleggel ott tartózkodó, tevékenységet folytató természetes személyekre, jogi személyekre egyaránt.


A parlagfű, valamint más allergén gyomnövények irtásának szabályai


4. §

 1. A település közigazgatási területén a földhasználók a tulajdonukban, vagy használatukban lévő területen kötelesek minden tárgyév június 30. napjáig megakadályozni a parlagfű virágbimbójának, valamint más allergén gyomnövény kialakulását, továbbá ezt az állapotot kötelesek a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.


 1. Az ingatlan előtti utcafront (közterület) gondozását az ingatlan tulajdonosa végzi (az utcafront a telekhatártól az ingatlan teljes szélességében, egészen az útburkolat kezdetéig tart, vagy annak hiányában az úttest széléig tart, beleértve az ott húzódó vízelvezető árkot is, sarokteleknél a telek oldalánál húzódó szakaszt is jelenti).


 1. A területen található parlagfű, valamint más allergén gyomnövény irtását a lehetséges eszközök (mechanikus - gyomlálás, kaszálás -, vegyszeres gyomirtás) felhasználásával kell elvégezni. A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal szakvéleménye az irányadó.


 1. A parlagfű felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyével, irtásával, továbbá a parlagfű okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók lakosság körében történő ismertetéséről az Önkormányzat hírlevelében közétett „Felhívás a parlagfű ártalmairól” című tájékoztató és a parlagfű felismerését elősegítő ábra által (a tájékoztatót az 1. számú melléklet, a parlagfű felismerését elősegítő ábrát a 2. számú melléklet tartalmazza), a www.kekesd.hu valamint a www.erzsbetikoh.hu hivatalos honlapon és hirdetőtáblákon történő megjelenítés útján évente gondoskodik.


Jogkövetkezmények a kötelezettségek elmulasztása esetén


5. §

 1. A rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében helyszíni ellenőrzést belterületen a jegyző végez. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.


 1. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem gondoskodik az ingatlana parlagfű, valamint más allergén gyomnövény mentesítéséről, illetve a földhasználó nem lelhető fel, úgy belterületen a jegyző a tulajdonos költségére közérdekű védekezést rendel el.


 1. A kényszerkaszálás egységterületre (m2) vetített díját, illetve egyéb költségét (továbbiakban: díj) jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


 1. A díjat a kötelezettség elrendeléséről szóló, illetve a végrehajtást elrendelő döntésben a kötelezettel közölni kell.


 1. A földhasználó köteles a közérdekű védekezéssel megbízott személyek munkavégzését tűrni és elősegíteni.


 1. Aki a jelen rendeletben meghatározott gyomirtási kötelezettségeinek a felszólítást követő 10. napig nem tesz eleget, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott közigazgatási bírsággal sújtható.


Záró rendelkezés


6. §


 1. A rendelet 2016. július 15. napján lép hatályba.


Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző
Záradék:


Kihirdetve Kékesd Községben 2016. július 15. napján.
Dr. Tóth Sándor

JegyzőMellékletek