Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületélnek 4/2013.(IX.20.)rendelete

kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2013. 09. 21 - 2015. 04. 29Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

 1. A rendelet hatálya kiterjed Kékesd község közigazgatási területén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.
 2. A rendelet hatálya kiterjed kerti hulladék és egyedi tüzelőberendezésekben folytatott égetéssel kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi tevékenységekre.


2. §

 1. Kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással (komposztálással) történik, vagy elszállításáról gondoskodni kell.
 2. Kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az (1) bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.
 3. Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával kizárólag munkanapokon 5.00 óra és 10.00 óra, továbbá 15.00 óra és 19.00 óra közötti időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején.
 4. Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
 5. A tűz őrzéséről, állandó felügyeletről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható.
 6. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni.
 7. Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat.3. §

 1. Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban csak megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyag égethető.
 2. Fűtőberendezésekben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait égetni tilos. A hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésekben nem égethetők.


4. §

 1. Aki e rendeletben meghatározott előírásokat nem tartja be, levegőtisztaság-védelmi bírsággal sújtható a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendeletben foglaltak alapján.
 2.  Az e rendeletben megállapított rendelkezések betartását a közterület-felügyelet ellenőrzi, amely jogsértés esetén eljár az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Varga Tamás

Polgármester

Dr. Tóth Sándor

jegyző


Záradék:


A 4/2013.( IX. 20.) önkormányzati. rendelet 2013. szeptember 20.-án a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott módon kihirdetésre került.


Dr. Tóth Sándor jegyző