Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. ( V.15.) számú rendelete

az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről

Hatályos: 2015. 07. 01

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet gépjármű tulajdonosra és üzembentartóra, aki Kékesd Község közigazgatási területén Kékesd Község Önkormányzatának tulajdonában lévő a (2) bekezdésben meghatározott közlekedési táblával ellátott közterületen (útszakasz, park) rendelet hatálya alá tartozó gépjárművel közlekedik.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:

 1. a „mindkét irányból behajtani tilos” és az utóbbival együtt alkalmazott „kivéve engedéllyel” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó közterületre érvényes behajtási engedélyek,
 2. a „súlykorlátozás” és/vagy a „teherautóval behajtani tilos” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó közterületre érvényes útvonalengedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjére.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére:

 1. a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a tűz-, polgári és katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott,
 2. a katasztrófa elhárítást, megelőzést és segítségnyújtást végző,
 3. műszaki és baleseti mentést ellátó,
 4. a kommunális feladatot ellátó (ideértve a köztisztasági szolgáltatásokhoz, hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz, valamint a közüzemi hibaelhárításhoz használt),
 5. az út-, vasút- vagy közműépítést, illetve az út, vasút vagy közmű fenntartást vagy tisztítást végző,
 6. a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző gépjárműre.

(4) A behajtáshoz és várakozáshoz nem kell engedélyt kérni a (3) bekezdésében felsoroltakon

kívül:

 1. a Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal gépjárművei részére,
 2. Erzsébet Község Önkormányzata által kiadott szolgálati igazolvánnyal rendelkező gépjármű részére célforgalom esetén,
 3. diplomácia mentességet élvező személy, ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárművek részére,
 4. megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel rendelkező, és azt használó gépjármű részére,
 5. igazolvánnyal rendelkező mozgássérültet szállító gépjármű részére.Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre vonatkozó különleges szabályok


2. §

(1) Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazása alapján a polgármester jogosult az önkormányzat tulajdonában lévő útra ideiglenes forgalomkorlátozást, forgalmi rend-változást elrendelni, melyről a helyi lakosságot, rendőrséget, az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalt a helyben szokásos módon, a város honlapján kötelező tájékoztatni.

(2) A polgármester a rendelet hatálya alá tartozó közterületre behajtási engedélyt önkormányzati érdekből díjmentesen adhat ki.

(3) A 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó járműre a rendelet szerint útvonal engedélyt kiadni csak rendkívül indokolt esetben, az adott út, útszakasz, terület műszaki és egyéb sajátosságainak, valamint a lakók nyugalmának és a környezet szempontjainak fokozott figyelembevételével lehet.

(4) Kékesd Község közigazgatási területén lévő helyi közutat az ADR hatálya alá tartozó járműszerelvény csak a fuvarokmányban szereplő címzett(ek) elérése céljából veheti igénybe.


Az engedély kiadásának feltételei


3. §

(1) A behajtási engedély kiadása iránti 1. számú melléklet szerinti kérelmet, a kérelmezett időpontot megelőzően, de legalább 8 nappal korábban, egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolása mellett

 1. a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója,
 2. az a) pontban meghatározottak képviseletében eljáró személy,
 3. a kérelemben megjelölt, a behajtási tilalommal érintett közterületről megközelíthető
 1. ingatlanban lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthatja be.

(2) Az útvonalengedély iránti 2. számú melléklet szerinti kérelmet, a kérelmezett időpontot megelőzően, de legalább 8 nappal korábban, egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolása mellet

 1. a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója,
 2. az a) pontban meghatározottak képviseletében eljáró személy nyújthatja be.

(3) Az (1), (2) bekezdésekben meghatározott engedélyek (a továbbiakban engedély) kiadása

iránti kérelmet az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani, aki a rendelet előírásainak megfelelő kérelem benyújtását követően határoz a behajtási vagy útvonalengedély kiadásáról, vagy a kérelem elutasításáról.

(4) Rendkívül indokolt esetben a jegyző engedélyezheti a soron kívüli ügyintézést.

(5) Az engedély egy adott gépjárműre adható ki, a rendelet által előirt feltételek fennállásának megfelelő igazolása esetén. Amennyiben egy kérelmező több gépjárműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden gépjárműre külön engedélyt lehet kiadni.

(6) Az engedély kiadásának feltétele a kérelmezett időszakban történő be- es kihajtásra, valamint a meghatározott napon egyszeri be- es kihajtásra kiadott engedély esetében, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennálljon:

 1. a gépjárművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz vagy onnan árut szállítanak, és az áru be- es kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg,
 2. az engedély kiadásával érintett gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos (üzembentartó), a tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlanban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy az ingatlanban székhellyel vagy telephellyel (fiókteleppel) rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletére jogosult vagy ott székhellyel/telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó és a kérelemben megjelölt gépjárművet a kérelemben megjelölt ingatlanon belül – nem közterületen - garázsban, udvaron helyezi el,
 3. a tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlanon építési, felújítási munkát végeznek és az építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg,
 4. különleges esemény (pl. esküvő, filmfelvétel) lebonyolítása céljából kívánják a tilalommal érintett közterületet használni.

(7) Az (6) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolnia kell úgy, hogy a feltételek fennállásáról szóló okiratok eredeti példányát az eljárásban részt vevő ügyintézőnek bemutatja és a fénymásolt példányt a kérelméhez csatolja.

(8) Az engedély kiadásának további feltétele a (6) b) pontja esetén, hogy a gépjármű tulajdonosának a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó hátraléka nincs Kékesd község Önkormányzata felé, vagy a törvény alapján gépjárműadó tekintetében adómentességet élvez. Az erről szóló igazolást a kérelmező köteles a behajtási engedély kiadása iránti kérelméhez csatolni. Ennek hiányában a kérelmet el kell utasítani.


Az engedély megváltása


4. §

(1) A behajtási engedély iránti 1. számú melléklet, valamint az útvonal engedély iránti 2. számú melléklet szerinti kérelemben pontosan meg kell jelölni:

 1. magánszemély esetén a kérelmező nevét, lakóhelyét, elérhetőségét;
 2. jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, adószámát, cégjegyzék számát, a képviselője nevét es elérhetőségét;
 3. a gépjármű tulajdonosának vagy üzembentartójának nevét, címét és elérhetőségét;
 4. a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a járművet– a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni;
 5. a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, megengedett legnagyobb össztömegét és azt, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 3.) KPMBM együttes rendelt 1. számú függelékének II. számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik;
 6. a kérelem indokait, illetve az 3. § (6) bekezdésében meghatározott valamely feltétel fennállását;
 7. a behajtási tilalom alá tartozó útvonalat, útszakaszt, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását kéri;
 8. a behajtással érintett ingatlan pontos meghatározását (cím, hrsz.);
 9. a kérelmezett érvényességi időtartamot, amelyre a behajtási engedélyt igényli.

(2) Amennyiben a kérelemben szereplő helyrajzi számon, címen nyilvántartott ingatlanra – a megközelíthetőség szempontjából – több, az 1. § (1)-(2) bekezdéseiben körülírt behajtási tilalom vonatkozik, a kérelemben pontosan meg kell jelölni, hogy az ingatlan tekintetében a kérelmező mely behajtási tilalommal érintett közterületre (út, útszakasz, park) igényli a behajtási engedély, vagy útvonal engedély kiállítását.


Az engedély érvényességi ideje


5. §

(1) Az engedély a kiadás napjától kezdődően az engedélyben megjelölt időpontig érvényes. Az

engedély érvényességének legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 1 év.

(2) Az engedély az alábbi időszakokra adható ki:

 1. behajtási engedély esetén: meghatározott napon/kon történő egyszeri ki- és behajtásra,
 1. 3 hónap, 6 hónap, 1 év időtartamra.
 2. útvonal engedély esetén: az engedélyező határozatban megjelölt időtartamra.

(3) Az engedély a (2) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről az engedély kiadóját az engedélyesnek a feltétel megszűnését követően 8 napon belül értesítenie kell.


Az engedély díja


6. §

(1) Az engedély kiadásáért a kérelmezőnek a 3. számú mellékletben meghatározott díjat kell megfizetnie.

(2) Térítésmentesen válthatja ki az engedélyt az 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kérelmező a 3. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel fennállta esetén.

(3) Az időszakra meghatározott díjak egymást követő naptári napokban értendőek és az engedély kiadásának napja az időszak első naptári napjának számít. A naptári napban meghatározott időtartam az adott napon 0 órától 24 óráig érvényes.

(4) A 3. számú mellékletben meghatározott díjat az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott mértékű adó terheli. A díj mértékét évente felül kell vizsgálni.

(6) Az engedélyek díját az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 50100026-12103100-00000000 számú számlájára kell befizetni átutalási postautalványon vagy banki átutalással.

(7) Az engedély csak a (1) és (2) bekezdésekben meghatározott díj megfizetéséről szóló igazolás bemutatását követően adható át a kérelmezőnek.


Az engedély felülvizsgálata és visszavonása


7. §

(1) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség, Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal) kezdeményezésére a jegyző az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja es amennyiben indokolt, visszavonhatja.

(2) Az ellenőrzést végző szerv jogosult azt az engedélyt a használótól elvenni:

 1. amelyet nem az arra jogosult használ,
 2. amelynél az engedély használatának jogcíme megszűnt, vagy nem arra a célra használják,
 3. amely hamis vagy nem az engedély eredeti példánya,
 4. amelyet a rendeletben meghatározottaktól eltérően használnak,
 5. amellyel bármely más módon visszaéltek.

(3) Az ellenőrzést végző szerv köteles a (2) bekezdés alapján elvett engedélyt haladéktalanul visszajuttatni a jegyzőhöz. A jegyzőhöz visszajuttatott engedélyt a jegyző visszavonja és azt a kiadásának évében nem pótolja. A visszavonást követő időszakra befizetett díj arányos részét az önkormányzat nem téríti meg.


Az engedély használata


8. §

(1) Az engedély csak az engedélyen feltüntetett forgalmi rendszámú járművel történő behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes.

(3) Az engedély csak a 3. § (6) bekezdés b), d) pontjaiban meghatározott áthaladás és esemény lebonyolításához, és a 3. § (6) bekezdés a), c) pontjaiban meghatározott munka elvégzéséhez jogosít a behajtási tilalommal érintett területre történő behajtásra, illetve az ott a feltétlenül szükséges ideig, de legfeljebb 60 percig történő várakozásra.

(4)Az engedélyt a gépjármű vezetőjének a tilalommal érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és azt ellenőrzéskor az ellenőrző személynek át kell adnia. A várakozás idején a gépjármű szélvédőjének bal oldalán jól láthatóan kell elhelyezni.

 (5) Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő behajtásra jogosít.

(6) Az engedélyről – bármilyen formában – másolatot készíteni tilos.


9. §

(1) Az engedély eredeti jogosultjának kérelmére a megrongálódott engedélyt – annak leadásával egyidejűleg – az engedély kiállítója díjmentesen kicseréli.

(2) Az engedély elvesztését, ellopását, megsemmisülését az engedély kiállítója felé 3 munkanapon belül be kell jelenteni es az engedély pótlására kérelmet kell benyújtani. A pótlás díjmentes.

(3) Amennyiben az engedéllyel rendelkező járművet a tulajdonosa az engedély érvényességi ideje alatt értékesíti, az engedélyt vissza kell szolgáltatni az önkormányzatnak.

(4) Új engedélyt kell kiadni, ha a (3) bekezdésben foglalt esetben az engedély visszaadásával egyidejűleg a kérelmező másik járműre engedélyt igényel, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

 1. az igénylő hitelt érdemlően igazolja az adásvétel tényét,
 2. a gépjármű megengedett legnagyobb össztömege a korábban engedéllyel rendelkező gépjárművel megegyező, vagy annál kisebb.

(5) A (4) bekezdésben foglalt engedély csere csak az ott szereplő feltételek teljesülése esetén lehetséges. Minden egyéb esetben az új engedély díját, az új engedélyt szerző járműre vonatkozó paraméterek alapján kell meghatározni.


10. §

(1) Az engedély birtokában a helyi közútban bizonyíthatóan az engedélyes gépjármű által okozott károk helyreállítása annak a kötelessége, akinek a nevére a közút tulajdonosa az engedélyt kiállította (helyreállítás kötelezettje).

(2) A helyreállítást a károkozást követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 naptári napon belül el kell végezni.

(3) A helyreállításig a helyreállítás kötelezettjének kell gondoskodni a károkozás helyszínén a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosításáról.

(4) A közút helyreállítását az eredetivel megegyező vagy azzal, egyenértékű pályaszerkezettel (rétegrenddel) kell végezni. Útszegéllyel ellátott közút esetén a helyreállítási kötelezettség az útszegélyre is vonatkozik. Amennyiben a szükséges helyreállítás szélessége meghaladja a forgalmi sáv 50%-át, akkor a helyreállítás a forgalmi sáv teljes szélességére vonatkozik.

(5) A helyreállítás szakszerűségét es a közterület állapotát a helyi közút fenntartója ellenőrzi.

(6) A helyreállítás kiváltható külön megállapodásban rögzített feltételek szerint a kár mértékével arányosan megállapított díjnak Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 6. § (6) bekezdésében feltüntetett számlájára történő befizetésével.Az engedélyes ellenőrzése


11. §

(1) A rendeletben meghatározott előírások betartását a rendőrség és az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.

(2) A tilalommal érintett önkormányzati terülteken az ellenőrző szervek jogosultak, a területre behajtó gépjárműre kiállított behajtási engedély meglétét és érvényességét ellenőrizni.


Vegyes és záró rendelkezések


12. §

(1) A rendelet alkalmazásában Kékesd Község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szerezet gépjármű tulajdonos/üzembentartó

 1. a rendelet hatálya alá tartozó, tilalommal érintett közterületre engedély nélkül behajt, ott várakozik,
 2. a tilalommal érintett közterületen nem az e rendeletben meghatározott szükséges ideig, hanem 60 perc időtartamot meghaladóan várakozik,
 3. az ADR hatálya alá tartozó gépjármű szerelvénnyel a 2. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérő módon hajt be önkormányzati közútra,
 4. a rendelet hatálya alá tartozó engedélyt jogosulatlanul használja,
 5. olyan engedélyt használ, melynek jogcíme megszűnt, vagy nem az engedélyben meghatározott célra használja,
 6. hamis, vagy bármilyen módon másolt engedélyt használ,
 7. a rendelet hatálya alá tartozó engedélyt a rendeletben meghatározottaktól eltérő célra használja,
 8. a rendelet hatálya alá tartozó engedéllyel bármely módon visszaél és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak megszegőjével szemben 5 000,- Ft-tól 50 000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság vagy 5 000,- Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság (közigazgatási bírság) szabható ki, e rendeletben meghatározott eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az (1) bekezdés c) pontja esetén helyszíni bírság nem alkalmazható.

(3) Az (1) bekezdésben a tilalmak megszegése miatt lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve lehet benyújtani. A jogorvoslat elbírálására a Képviselő-testület jogosult.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak megszegőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárás

 1. valamely cselekményben megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a cselekmény elkövetésétől számított 120 napon belül;
 2. mulasztásban megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a cselekmény elkövetésétől számított 120 napon belül;
 3. jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a jogellenes állapot észleléstől számított 120 napon belül indítható meg.
 1. Ezt követően az (1) bekezdésben meghatározott magatartás, vagy mulasztás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

(6) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni

 1. a magatartás, vagy mulasztás súlyát és a felróhatóság mértékét,
 2. az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra igazolja.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 50100026-12103100-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

(8) A pénzbírság kiszabása helyett „felszólítás” alkalmazható, amennyiben a magatartás, vagy mulasztás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a magatartás, vagy mulasztás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.

(9) A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesíti az elkövetőt a helyreállítási kötelezettség alól.


12. §

Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

jegyzőZáradékok:

 1. A rendelettervezet 2015. április 1. napján kifüggesztésre került.

Kelt, Kékesd, 2015. április 30.

A Jegyző nevében eljáró:Földvári Edit Jegyzői referens


 1. A rendelet 2015. V. 15. napján kihirdetésre került.

Kelt, Kékesd, 2015. május 15.


Dr. Tóth Sándor JegyzőMellékletek