Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. ( IX.29.) számú rendelete

a településképi véleményezési és bejelentési eljárásról szóló 12/2015. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 14 - 2017. 11. 12

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 26/B. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

  1. Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési és bejelentési eljárásról szóló 12/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.)  2. §-a (4) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:


„(4) A Polgármester településképi véleményezési eljárásban hozott döntése ellen Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni.”


  1. Az Ör. II. fejezete 4/A alfejezettel egészül ki az alábbiak szerint:„4/A. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása


6/A §

(1) A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul.


(2) A kérelmet Kékesd Község Polgármesteréhez a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 26/B.§ (2) és (3) bekezdésekben meghatározott tartalommal, a 4.§ szerinti építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtani, az e rendelet 1.mellékletét képező kérelem benyújtásával.


(3) A településképi bejelentési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.


(4) A Polgármester a településképi bejelentési eljárást a Korm. rendeletben meghatározottak szerint folytatja le.


(5) A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntését és a döntés ellenőrzését -amennyiben a településen önkormányzati főépítész van alkalmazásában -  az önkormányzati főépítész készíti elő.


(6) A bejelentés tudomásulvételéről szóló igazolás a kiadásától számított 1 évig érvényes.


(7) A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni.”


  1. Az Ör. II. fejezete 4/B alfejezettel egészül ki az alábbiak szerint:


„4/B. A településképi bejelentés elbírásának szempontjai


6/B §

(1) A kérelemnek és mellékleteinek meg kell felelniük a Korm. rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.


(2) A bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a reklám elhelyezési tevékenység megfelel-e a helyi jellegnek, összhangban van-e az épített és természeti örökséggel, vagy figyelembe veszi-e az átalakuló épített környezetet a reklám-, illetve reklámhordozók, cégérek kialakításával és elhelyezésével kapcsolatos szabályoknak és követelményeknek való megfelelésben.”


  1. Az Ör. II/A. fejezettel egészül ki az alábbiak szerint:


„II/A. Fejezet

A településképi kötelezési eljárás


5/A. A településképi kötelezési eljárás alkalmazási köre és a településképi kötelezettségek


8/A §

(1) A Polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le:


  1. a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,
  2. a településképi bejelentési döntést megelőzően megkezdett, a településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenység,
  3. a településképi bejelentés elmulasztása esetén.


(2) A településképi kötelezettség körébe tartozik:


  1. a településképet rontó reklámok, reklámberendezések, cégérek megszüntetése, átalakítás
  2. vagy elbontás elrendelése.


5/B A településképi kötelezési eljárás lefolytatása


8/B §

(1) A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul, az önkormányzati főépítész – amennyiben önkormányzati főépítész nincs alkalmazásban a polgármester - kezdeményezésre.


(2) A Polgármester a településképi kötelezési eljárást a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai által meghatározottak szerint folytatja le.

(3) A Polgármester településképi kötelezési határozati javaslatát az önkormányzati főépítész – amennyiben önkormányzati főépítész nincs alkalmazásban a polgármester - készíti elő.


(4) A településképi kötelezésről a polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz településrendezési kötelezettségről szóló határozat formájában.5/C A településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetkörei és mértéke


8/C §

(1) A településképi kötelezettségek megszegése, illetve a településképi kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a kötelezett 1.000 000 forintig terjedő bírsággal sújtható, a bírság többször kiszabható.


(2) A bírságot a Polgármester jogosult kiszabni.


(3) A bírság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 42. § (3) értelmében adók módjára behajtható.”


2. §

Az Ör. mellékletei az alábbiak szerint módosulnak.


         (1)     Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


         (2)     A Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és az azt követő 30. napon hatályát veszíti.Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző


Záradék:

Ezen rendelet kihirdetésre került Kékesd Községben, 2017. szeptember 29. napján.

Kékesd, 2017. szeptember 29.Dr. Tóth Sándor jegyző

Mellékletek