Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. ( IX.14.) számú rendelete

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2018. 09. 15 - 2019. 04. 14

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §.


 1. A belügyminiszter a Magyarország 2018. évi Központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény a 3. melléklet 1.9. pontja alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen 495.300 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Kékesd Község Önkormányzatát (a továbbiakban: önkormányzat).


 1. Az (1) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás összegét az önkormányzat a szükséges önerővel, valamint a szállítási költség összegével kiegészíti és a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodótól történő 26 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására fordítja.


A rendelet hatálya

2. §.


 1. A rendelet hatálya Kékesd Község közigazgatási területén - a polgárok személyi adataink és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti - bejelentett lakóhellyel, állandó lakcímmel rendelkező, a szociális törvény 3. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.


 1. Kékesd Község Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Kékesd Községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.


Hatáskör

3. §.


A képviselő-testület első fokon a polgármester hatáskörében utalja a tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálását, a polgármester döntése ellen 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.


Eljárási rendelkezések

4. §.


 1. Az ellátás iránti kérelmeket írásban, helyben erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 2018. november 15-től 2018. december 20. napjáig személyesen vagy meghatalmazás alapján, ügyfélfogadási időben kell benyújtani Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalban.


 1. A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkereséshez hozzájárulni.


 1. A jogosultnak a megállapított ellátást a határozat jogerőre emelkedését követően nyújtható.


 1. Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, akinek az önkormányzat felé adó tartozása van, kivéve, ha a kérelem benyújtásáig tartozást kiegyenlíti.


 1. Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, családnak, aki
  1. erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, vagy az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett;
  2. olyan ingatlanban lakik, amely nem tűzifával fűtött;
  3. üresen álló nem lakott ingatlanra igényli, amelyben életvitelszerűen nem lakik, vagy lakhatásra alkalmatlan.


 1. A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztására.


 1. A tűzifa elszállítására legkésőbb 2019. február 15-ig kerül sor. A szállítás időpontjáról az önkormányzat külön tájékoztatja a támogatottakat.


 1. A tűzifa elszállításáról önkormányzat gondoskodik.


 1. A benyújtott kérelmek elbírálásáról a polgármester a benyújtást követően 8 napon belül egyedi határozattal dönt. A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez lehet 15 napon belül fellebbezést benyújtani, amely 15 napon belül zárt ülésen tárgyalja a beadványt.


Szociális célú tűzifa támogatás

5. §.


 1. Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki a lakásának vagy lakás egy részének a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, valamint a lakókörnyezete a szociális ellátásokról szóló 1/2015.( II. 27.) számú önkormányzati rendelet szerint rendezett és:


 1. akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (jelenleg 37.050 Ft), egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (jelenleg 42.750Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, lakásfenntartási támogatásban részesül.
 2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, valamint,
 3.  80 évet betöltött egyedül élő személy esetén, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át.


 1. Az egy lakcímre bejelentkezett személyek közül csak egy személy igényelheti a tűzifa támogatást.


 1. A fenti feltételekről eltérően a hatáskör gyakorlója indokolt esetben méltányosságot gyakorolhat.


 1. Az (1) bekezdésben szereplő jogosultak közül, a kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:


 1. aktív korúak ellátására,
 2. időskorúak járadékára,
 3. egyedülálló nyugdíjas / vagy időskorúak járadékában részesülő
 4. 70 éven felüli házaspár
 5. lakásfenntartási támogatásra jogosult
 6. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
 7. gyermekét egyedül nevelő szülő
 8. három vagy többgyermekes család
 9. a családban tartós beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él


 1. A támogatás önrészét képviselő-testület a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.


 1. A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.


6.§.


 1. A támogatás iránti kérelmeket e rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, 2018. december 20. napjáig. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő, késve érkező kérelmeket a jegyző érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


 1. Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott mennyiségű tűzifa teljes felhasználását követően beérkezett kérelmeket a jegyző érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


 1. A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.


 1. Amennyiben a jogosult, vagy a vele egy lakcímen élő személy az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő évek során ugyanezen jogcímen való juttatás igénylésekor kizárható.


7. §.


 1. Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott támogatásból vásárolt tűzifát mihamarabb, de legkésőbb 2019. február 15-éig osztja ki azon rászorulók részére, akiknek a kérelmét pozitív elbírálásban részesítette.


 1. Az önkormányzat háztartásonként rászorultságtól függően, minimum 1, maximum 5 erdei m3 tűzifa támogatást nyújt azon személyek részére, akinek kérelmét a jegyző pozitív elbírálásban részesítette.


 1. Az önkormányzat a támogatottaktól ellenszolgáltatást nem kér.


 1. A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával elismeri.


8.§.


Jelen rendelet 2018. szeptember 15. napján lép hatályba, és 2019. április 15. napján hatályát veszti.


Kékesd, 2018. szeptember 13.


p.h.
            ________________________________                                   _______________________________

Varga Tamás

        dr. Csernyánszky Gábor

polgármester

    jegyző

Kihirdetési záradék:


E rendelet Kékesd községben 2018. szeptember 14. napján kihirdetésre került.


Kékesd, 2018. szeptember 14.p.h.                                                                                               _________________________________

  dr. Csernyánszky Gábor

        jegyző


Mellékletek