Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. ( XII.9.) számú rendelete

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2016. 12. 09 - 2017. 02. 14

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó a IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezetén belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1426/2016.( VIII. 17.) Korm. határozatban (továbbiakban: Határozat) kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §.


 1. A belügyminiszter a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen 514.350- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette Kékesd Község Önkormányzatát (a továbbiakban: önkormányzat).


 1. Az (1) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás összegét az önkormányzat a szükséges önerővel, valamint a szállítási költség + áfa összegével kiegészíti és a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodótól történő 27 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására fordítja.A rendelet hatálya

2. §.


 1. A rendelet hatálya Kékesd Község közigazgatási területén - a polgárok személyi adataink és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti - bejelentett lakóhellyel, állandó lakcímmel rendelkező, a szociális törvény 3. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.


 1. Kékesd Község Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Kékesd Községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.


Hatáskör

3. §.


A képviselő-testület első fokon a jegyző hatáskörében utalja a tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálását, a jegyző döntése ellen 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.


Eljárási rendelkezések

4. §.


 1. Az ellátás iránti kérelmeket írásban, helyben erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 2016.december 10-től 2016.december 30.napjáig személyesen vagy meghatalmazás alapján, ügyfélfogadási időben kell benyújtani Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalánál.


 1. A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkereséshez hozzájárulni.


 1. A jogosultnak a megállapított ellátást a határozat jogerőre emelkedését követően nyújtható.


 1. Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, akinek az önkormányzat felé adó tartozása van, kivéve, ha a kérelem benyújtásáig tartozást kiegyenlíti.


 1. Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, családnak, aki
  1. erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, vagy az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett;
  2. olyan ingatlanban lakik, amely nem tűzifával fűtött;
  3. üresen álló nem lakott ingatlanra igényli, amelyben életvitelszerűen nem lakik, vagy lakhatásra alkalmatlan.


 1. A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztására.


 1. A tűzifa elszállítására 2017. január 31-ig kerül sor, amelyről az önkormányzat külön tájékoztat.


 1. A tűzifa elszállításáról önkormányzat gondoskodik.


 1. A benyújtott kérelmek elbírálásáról a jegyző a benyújtást követően 8 napon belül egyedi határozattal dönt. A jegyző döntése ellen a képviselő-testülethez lehet 15 napon belül fellebbezést benyújtani, amely 15 napon belül zárt ülésen tárgyalja a beadványt.Szociális célú tűzifa támogatás

5. §.


 1. Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki a lakásának vagy lakás egy részének a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, valamint a lakókörnyezete a szociális ellátásokról szóló 1/2015.( II. 27.) számú önkormányzati rendelet szerint rendezett és:


 1. akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (jelenleg 37 050 Ft), egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (jelenleg 42750Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, lakásfenntartási támogatásban részesül.
 2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, valamint,
 3.  80 évet betöltött egyedül élő személy esetén, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át.
 1. Az egy lakcímre bejelentkezett személyek közül csak egy személy igényelheti a tűzifa támogatást.


 1. A fenti feltételekről eltérően a hatáskör gyakorlója indokolt esetben méltányosságot gyakorolhat.


 1. Az (1) bekezdésben szereplő jogosultak közül, a kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:


 1. aktív korúak ellátására,
 2. időskorúak járadékára,
 3. egyedülálló nyugdíjas / vagy időskorúak járadékában részesülő
 4. 70 éven felüli házaspár
 5. lakásfenntartási támogatásra jogosult
 6. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
 7. gyermekét egyedül nevelő szülő
 8. három vagy többgyermekes család
 9. a családban tartós beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él


 1. A támogatás önrészét képviselő-testület a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.


 1. A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.


6.§.


 1. A támogatás iránti kérelmeket e rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, 2016. december 30. napjáig. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő, késve érkező kérelmeket a jegyző érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


 1. Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott mennyiségű tűzifa teljes felhasználását követően beérkezett kérelmeket a jegyző érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


 1. A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.


 1. Amennyiben a jogosult, vagy a vele egy lakcímen élő személy az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát  értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő évek során ugyanezen jogcímen való juttatás igénylésekor kizárható.


7. §.


 1. Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott támogatásból vásárolt tűzifát mihamarabb, de legkésőbb 2017. február 15-éig osztja ki azon rászorulók részére, akiknek a kérelmét pozitív elbírálásban részesítette.


 1. Az önkormányzat háztartásonként rászorultságtól függően, minimum 1, maximum 5 erdei m3 tűzifa támogatást nyújt azon személyek részére, akinek kérelmét a jegyző pozitív elbírálásban részesítette.


 1. Az önkormányzat a támogatottaktól ellenszolgáltatást nem kér.


 1. A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával elismeri.


8.§.


Jelen rendelet 2016.december 9. napján lép hatályba, és 2017. február 15. napján hatályát veszti.


Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

JegyzőE rendelet Kékesd községben 2016.december  9. napján 8.00 órakor kihirdetésre került.


Dr. Tóth Sándor Jegyző

Mellékletek