Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014( XI.24.) számú rendelete

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2014. 11. 24 - 2015. 02. 14

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatatásáról szóló helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó támogatásokról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §.


Az önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján – a Rendelet 1. mellékében megállapított mennyiség erejéig – a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként legalább 1 m3 legfeljebb 5 m3 tűzifa támogatást nyújt.


A rendelet hatálya


2. §.


 1. A rendelet hatálya Kékesd Község közigazgatási területén - a polgárok személyi adataink és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti - bejelentett lakóhellyel, állandó lakcímmel rendelkező, a szociális törvény 3. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.
 2. Kékesd Község Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Kékesd Községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.


Hatáskör


3. §.


A képviselő-testület első fokon a jegyző hatáskörében utalja a tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálását, a jegyző döntése ellen 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.
Eljárási rendelkezések


4. §.


 1. Az ellátás iránti kérelmeket írásban, helyben erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 2014. november 28-tól 2014. december 10. napjáig személyesen vagy meghatalmazás alapján, ügyfélfogadási időben kell benyújtani Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalánál.
 2. A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkereséshez hozzájárulni.
 3. A jogosultnak a megállapított ellátást a határozat jogerőre emelkedését követően nyújtható.
 4. Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, akinek az önkormányzat felé adó tartozása van, kivéve, ha a kérelem benyújtásáig tartozást kiegyenlíti.
 5. Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, családnak, aki
  1. erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, vagy az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett;
  2. olyan ingatlanban lakik, amely nem tűzifával fűtött;
  3. üresen álló nem lakott ingatlanra igényli, amelyben életvitelszerűen nem lakik, vagy lakhatásra alkalmatlan.
 6. A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztására.
 7. A tűzifa elszállítására 2015. január 31-ig kerül sor, amelyről az önkormányzat külön tájékoztat.
 8. A tűzifa elszállításáról önkormányzat gondoskodik.
 9. A benyújtott kérelmek elbírálásáról a jegyző a benyújtást követően 8 napon belül egyedi határozattal dönt.


Szociális célú tűzifa támogatás


5. §.


 1. Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki a lakásának vagy lakás egy részének a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, valamint a lakókörnyezete a szociális ellátásokról szóló 13/2013.( XII. 30.) önkormányzati rendelet szerint rendezett és:


 1. akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (jelenleg 37 050 Ft), egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (jelenleg 42750Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, lakásfenntartási támogatásban részesül.
 2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, valamint,
 3.  80 évet betöltött egyedül élő személy esetén, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át.
 1. Az egy lakcímre bejelentkezett személyek közül csak egy személy igényelheti a tűzifa támogatást.
 2. A fenti feltételekről eltérően a hatáskör gyakorlója indokolt esetben méltányosságot gyakorolhat.
 3. Az (1) bekezdésben szereplő jogosultak közül, a kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:


 1. aktív korúak ellátására,
 2. időskorúak járadékára,
 3. egyedülálló nyugdíjas / vagy időskorúak járadékában részesülő
 4. 70 éven felüli házaspár
 5. lakásfenntartási támogatásra jogosult
 6. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
 7. gyermekét egyedül nevelő szülő
 8. három vagy többgyermekes család
 9. a családban tartós beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él


 1. A támogatás önrészét képviselő-testület a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.
 2. A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.


6.§.


 1. A támogatás iránti kérelmeket e rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, 2014. december 10. napjáig. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő.
 2. A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.
 3. Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő évek során ugyanezen jogcímen való juttatás igénylésekor kizárható.


7.§.


Jelen rendelet 2014. november 24. napján lép hatályba, és 2015. február 15. napján hatályát veszti.Kékesd, 2014. október 22.
Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

JegyzőZáradék:

E rendelet Kékesd községben 2014. november 24. napján 8.00 órakor kihirdetésre került.

                                                              


Dr. Tóth Sándor jegyző

Mellékletek