Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2015. 06. 01 - 2016. 03. 18

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. §

A rendelet célja, hogy meghatározza a Kékesd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közművelődéssel kapcsolatos feladatait, elősegítve az állampolgárok művelődéshez való jogának gyakorlását, biztosítsa a művelődés helyi feltételeit, lehetővé tegye a település hagyományainak ápolását, a hely-történeti és honismereti mozgalom fejlődését, elősegítse a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetését, rögzítse a könyvtárhasználat jogának biztosítását, szabályozza a nyilvános könyvtári ellátás működését.


2. §

Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának intézményei nem lehetnek elkötelezettek egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés vagy jogtalan előnyhöz juttatás. Az 1. §-ban rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.2. A rendelet hatálya


3. §

A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.3. Az önkormányzat közművelődési feladatai


4. §

 1. Az Önkormányzatnak feladata az alábbi közművelődési tevékenységek támogatása:
  1. az iskolarendszeren kívüli, önképző, életminőséget és életesélyt javító, tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, ismeretterjesztő tevékenységek,
  2. a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megőrzése, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
  3. az egyetemes, európai, helyi, nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése – különös figyelemmel a község testvértelepülési és nemzetközi kapcsolatainak ápolására, fejlesztésére,
  4. az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő, a szabadidő eltöltésére alakult és civil szervezetek, ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása – különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, csoportok, magánszemélyek tevékenységének elismerésére,
  5. a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése és az e célra alakult szövetségek támogatása,
  6. a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása és
  7. egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítása.


 1. Az Önkormányzat segíti továbbá :
  1. a község szellemi- és művészeti idegenforgalmi vonzerejének és a civil társadalom kulturális, önszerveződő tevékenységének erősítését,
  2. a község tehetséges és alkotó vagy művészeti szempontból kiemelkedő személyiségeinek, közösségeinek értékteremtő tevékenységét,
  3. az időskorú, illetve egészségügyi szempontból valamilyen téren korlátozott népesség közművelődési tevékenységét, közösségi életét,
  4. a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését,
  5. a helyi kulturális értékek védelmét,
  6. a humán- és közhasznú információs szolgáltatásokat, a helytörténeti, honismereti, művelődés- szociológiai, művelődéstörténeti kutatásokat,
  7. a regionális, megyei, illetve kistérségi együttműködést és
  8. a község nemzetközi kulturális kapcsolatainak kiszélesítését, a meglévők erősítését.4. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának intézményei


5. §

Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint e rendelet 4. §-ában foglalt feladatainak ellátása érdekében, a kötelezően ellátandó közművelődési feladatokat az alábbiak szerint biztosítja:


 1. Az Kékesdi Kultúrház (a továbbiakban: Kultúrház) fenntartása, mely az önkormányzati kulturális feladatellátás alapintézménye.


 1. A Kultúrház közművelődési feladatai:
 1. a község kulturális folyamatainak szervezése, koordinálása,
 2. a lakossági, egyesületi, egyéb kulturális kezdeményezések szakmai segítése.
 3. kulturális rendezvények, községi ünnepségek szervezése,
 4. amatőr művészeti csoportok, klubok, közösségek, szakkörök működtetése, szakmai irányítása, menedzselése,
 5. ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok, képzések szervezése,
 6. civil szervezetek programjainak, szakmai munkájának segítése,
 7. művészeti kiállítások, bemutatók szervezése és
 8. a község és térsége információinak és rendezvényeinek népszerűsítése, közreműködés a kulturális idegenforgalmi rendezvények szervezésében.


 1. Az Önkormányzat a nyilvános könyvtári ellátást, valamint a könyvtárhasználathoz való jog érvényesülését a Csorba Győző Könyvtár Fiókkönyvtára (továbbiakban Könyvtár) fenntartásán keresztül biztosítja a község és térsége számára az alábbiak szerint:
  1. a Könyvtár segíti az iskolarendszeren kívüli, önképző és szakképző tanfolyamokon részt vevők tanulását, az iskolai és felnőttoktatást, az ismeretszerző folyamatokat, a művelődő közösségeket, a szabadidő kulturált eltöltését,
  2. a Könyvtár a törvény által kötelezően előírt alapfeladatokon túl az Önkormányzat által biztosított költségvetésen belül vállalhat alapfunkcióhoz kapcsolódó közművelődési szolgáltatásokat (könyvtárhasználati órák, könyvtárbemutató foglalkozások, író - olvasó találkozók). Az alapfeladatokhoz elő nem írt feladatok felvállalására pályázatok útján fedezetet teremthet,
  3. az Önkormányzat az éves költségvetésében támogatást biztosíthat a Könyvtárnak a lakosság igényeit figyelembe vevő és kielégítő állománygyarapításhoz (könyv, folyóirat és egyéb ismerethordozók beszerzésre) A Könyvtár a könyvtári gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, gondozza, és az olvasók rendelkezésére bocsátja,
  4. a Könyvtár helyet, lehetőséget és szakembert biztosít a község polgárai számára a nyilvános Internet-használathoz. Az Önkormányzat lehetőségeinek határain belül támogatja a Könyvtár könyvtári információs hálózatát, és további számítógépesítésének fejlesztését,
  5. A Könyvtár helyismereti, helytörténeti dokumentumokat gyűjt és erről információt ad és nyilvánosság intézményeként gyűjti és rendelkezésre bocsátja a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit, az Önkormányzat által kiadott dokumentumokat.


 1. A Könyvtár beiratkozási díjait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


6. §


 1. Az Önkormányzat közművelődési közösségi színtere a Kultúrház, mely intézmény a felnőttképzésre kijelölt helyszíne, valamint kiállításoknak biztosít helyszínt.


 1. Az Önkormányzat közművelődési közösségi színtere még az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal.


 1. A nem helyi önkormányzati fenntartású, a kulturális életben, közművelődésben meghatározó községi intézményeket, szervezeteket e rendelet 1. függeléke tartalmazza.5. A közművelődési feladatellátás támogatása

7. §

Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel, illetve nem helyi önkormányzati fenntartású intézményekkel és civil szervezetekkel közművelődési megállapodást köthet a törvényben meghatározottak szerint.8. §

 1. Az Önkormányzat a Könyvtárat fenntartja, és lehetőségeihez képest törekszik az intézményt befogadó mindenkori épületek műszaki állapotának javítására, és a közművelődési feladatok színvonalas ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására. A Kultúrház, a Könyvtár és az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal közművelődési tevékenységéhez az Önkormányzat lehetőségeinek függvényében a mindenkori éves költségvetésében támogatást biztosíthat.


 1. Az Önkormányzat közművelődési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében pályázhatnak, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhatnak el. Pályázat benyújtásához költségvetési pénzeszközök felhasználása, vagy költségvetési többletigénylés esetén a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. A vállalt cél megvalósítása az intézmény alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.


 1. Az Önkormányzat a 7. §-ban foglaltak szerint támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában – megállapodás alapján – résztvevő nem helyi önkormányzati fenntartású intézményeket, civil szervezeteket.


 1. Az Önkormányzat közművelődési intézményei feladataik színvonalasabb és átláthatóbb ellátása érdekében a tárgyévet megelőző év decemberében tartandó testületi ülésre egymással összehangolt éves munkatervet, majd a tervezett közművelődési programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról a tárgyévet követő év áprilisában tartandó testületi ülésre pénzügyi és szakmai beszámolót kötelesek készíteni.


 1. Az Önkormányzat a településen működő és e rendeletének 1. számú függelékébe a kulturális életben, közművelődésben meghatározó intézmények, szervezeteként elismert civil szervezetekkel egyeztetett a pályázati szabályzatában foglaltaknak megfelelően és a mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében – támogatja a közművelődés terén is működő civil szervezeteket. A támogatásokról Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a településen működő és bejegyzett civilszerveztek véleményének kikérésével.


 1. Az Önkormányzat mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében kiemelt költségvetési támogatásban részesítheti a község kulturális életében kimagasló teljesítményt nyújtó művészeti csoportokat.


 1. Az Önkormányzat mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében kiemelt költségvetési támogatásban részesítheti a község kulturális idegenforgalmában kimagasló szerepet betöltő rendezvényeket.
6. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése


9. §

 1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket a Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, melyeket a polgármesterre átruházhatja.


 1. A hatáskör átruházással kapcsolatos szabályokat a Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.


10. §


 1. Az Önkormányzat közművelődési intézményeinek törvényességi ellenőrzését a vonatkozó jogszabályokkal foglaltak alapján látja el.


 1. Az Önkormányzat intézményeinek szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el.


11. §

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény meghatározottak alapján a közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében Közművelődési Tanács alakítható.


7. Záró rendelkezések


12. §

 1. Jelen rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.


 1. Hatályát veszti Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 5/2002.(VI.6.) önkormányzati rendelete.


Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző

Záradékok:


 1. A rendelettervezet 2015. április 10. napján kifüggesztésre került.

Kelt, Kékesd, 2015. május 11.

 Jegyző nevében eljáró:Földvári Edit Jegyzői referens


 1. A rendelet 2015. június 1. napján kihirdetésre került.


Kelt, Kékesd, 2015. június 1.


Dr. Tóth Sándor JegyzőMellékletek