Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.( V.26.) számú rendelete

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2014. 05. 27 - 2015. 05. 14

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását

               a)   24.691  E Ft bevétellel és

               b)  19.013  E Ft kiadással jóváhagyja.


        (2) Az (1) bekezdésben megjelölt bevételek főösszegét az 1-6. melléklet tartalmazza.


        (3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadások főösszegét az 1., 7-13. melléklet tartalmazza.

2. §         A 2013. évi tárgyévi helyesbített  pénzmaradvány összege  5.422  E Ft.

A pénzmaradvány költségvetési szervek közötti megoszlását, a 24. melléklet, felosztását a 25. melléklet tartalmazza.


3. §    Az önkormányzat gazdálkodásáról tájékoztató jellegű adatokat tartalmaznak:


1. melléklet

Zárszámadás mérlege 2013. december 31.

2. melléklet

Az önkormányzat 2013. évi bevételei feladatonként

3. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei feladatonként

4. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei kötelező feladatonként

5. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei önként vállalt feladatonként

6. melléklet

Az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai feladatonként

7. melléklet

Az önkormányzat 2013. évi kiadásai feladatonként

8. melléklet

Az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai kötelező feladatonként

9. melléklet

Az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai önként vállalt feladatonként10. melléklet

Beruházások célonkénti részletezése

11. melléklet

Felújítások célonkénti részletezése

12. melléklet

Céltartalék célonkénti részletezése

13. melléklet

Költségvetési szervek létszámának alakulása 2013.

14. melléklet

Közfoglalkoztatottak létszámának alakulása 2013.

15. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai  2013. december 31.

16. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatások összegéről

17. melléklet

Kimutatás a nyújtott hitel (kölcsön) állományról lejárat szerinti bontásban 2013.

18. melléklet

Kimutatás az önkormányzat által felvett hitelek (kötvény) állományáról 2013. december 31-én

29. melléklet

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról 2013. december 31-én

20. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2013.

21. melléklet

Kimutatás a részesedések alakulásáról

22. melléklet

Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának megállapítása

23. melléklet

Az önkormányzat 2013.évi pénzmaradványának felosztása

24. melléklet

Vagyonkimutatás 2012-2013. december 31.

                    

4. §   (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Kékesd Község Képviselő-testületének 2/2013. (IV.30.)  önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadásáról.Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző

Záradék:


E rendelet Kékesd községben kihirdetésre került 2014. május 26.napján.


                                                                                                     Dr. Tóth Sándor

                                                                                                          JegyzőMellékletek