Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. ( V.15.) számú rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 15 - 2015. 05. 16

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő – testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2013. (XII.30.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) alábbiak szerinti módosítását rendeli el:


1. §


  1. A R 1. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul.


„(10) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot az első fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 50100026-12103100-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.  


  1. A R. 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul


„(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja. A rendelkezések betartását az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.”


  1. A R. 10. § (1) bekezdés g) pontja az alábbiak szerint módosul


„g) roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas, érvényes hatósági jelzéssel rendelkező járművet engedély nélkül 10 napnál hosszabb ideig tárol közterületen”,


2. §


  1. A R 3/A . § szakasszal egészül ki, az alábbiak szerint.


„(1) A jegyző döntésével szemben fellebbezésnek van helye, a döntés végrehajtásától számított 15 napon belül. A fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint. A fellebbezést a képviselő-testület bírálja el. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van”.


(2) A képviselő-testület döntése ellen a döntés kézhezvételét követően 30 napon belül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz lehet fordulni.


  1. A R. 10. § (1) bekezdés i) ponttal egészül ki, az alábbiak szerint.


„i) autóbusz, vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, pótkocsi, félpótkocsi, járműszerelvény, veszélyes anyagot szállító járművet és kamiont engedély nélkül tárol közterületen”,3.§


Ez a rendelet 2015. május 15. napján lép hatályba és 2015. május 17.-én hatályát veszti.K.m.f.

Varga Tamás                                           

dr. Tóth Sándor

Polgármester


Jegyző

Kihirdetve Kékesd Községben 2015. május 15. napján.dr. Tóth Sándor

Jegyző