Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. ( VI.1.) számú rendelete

a sportról

Hatályos: 2015. 06. 01

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogkörében a kötelező és az önként vállalt önkormányzati sportfeladatok ellátása érdekében a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1.§


A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Kékesd Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, és meghatározza a helyi sporttevékenység finanszírozásának módját.


2.§


A rendelet hatálya kiterjed:

 1. a Kékesden élő, vagy a helyi sporttevékenységben résztvevő magánszemélyekre;
 2. a Kékesden működő sportszervezetekre;
 3. az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményekre, testnevelési és sporttevékenységet végző önkormányzati költségvetési szervekre;
 4. a képviselő-testületre és szerveire.


Az önkormányzat sportfeladatai


3. §


Az önkormányzat sportfeladatait külön jogszabály és az önkormányzat sportkoncepciója tartalmazza részletesen.


4. §


Az önkormányzat a települési sportkoncepció meghatározása, megvalósítása és négyévenként történő felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít:


 1. a sportszervezetek utánpótlás-nevelésének támogatására;
 2. a gyermekek sportolási lehetőségének biztosításával kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására;
 3. a meglévő sportlétesítmények többfunkciós használatának biztosítására;
 4. a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének segítésére.


Együttműködés a helyi sportszervezetekkel


5. §


 1. Az önkormányzat – testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban – mindenkori lehetőségeinek megfelelően támogatja a sporttal foglalkozó helyi szervezeteket.
 2. Az általa fenntartott sportlétesítmények használatát biztosítja a vagyonrendelet szabályai szerint. A sportegyesületekkel, a sporttevékenységet is folytató civil szervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres használatának feltételeit illetően megállapodást köt.


Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények üzemeltetése


6. §


 1. Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez, állagmegóvásához, indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet éves költségvetésében biztosítja.
 2. Az önkormányzat tulajdonában vagy az önkormányzati intézmények tulajdonában, illetve kezelésében lévő sportlétesítmények, eszközök üzemeltetője köteles a sportlétesítményeket, eszközöket rendeltetésszerű állapotban tartani.


Az óvodai sporttevékenység támogatása


7. §


 1. Az önkormányzat társulási fenntartásában működtetett Erzsébeti Gyermekszív  Óvodát sporttevékenységéhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításáról az intézményfinanszírozás részeként gondoskodik.
 2. Az intézmény és a helyi sportszervezetek együttműködnek a sporttevékenységek szervezése terén.


Az önkormányzat önként vállalt sportfeladatai


8. §

Az önkormányzat ciklusprogramjának megfelelően dönt a sportlétesítmények fejlesztéséről az éves költségvetése elfogadásakor.


9. §

Az önkormányzat az egészségmegőrzés, az egészséges, mozgásban gazdag életmód iránti igények teljesülése érdekében szerepet vállal a szabadidősport feltételeinek fejlesztésében.


10. §

 1. A gyermek- és ifjúsági sportot, az utánpótlás-nevelést, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportját, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását az önkormányzat támogatja.
 2. A gyermek- és ifjúsági sportot, az utánpótlás-nevelési tevékenység támogatásaként az önkormányzat vállalja
  1. a szabadtéri sportlétesítmények fejlesztését;
  2. játszóterek fejlesztését;
  3. a településen működő sportszervezetekben az amatőr versenyző utánpótlás nevelésének támogatását.
 3. A tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának területén az önkormányzat elsősorban a visszatérően megrendezett, hagyományos sporteseményeket és rendezvényeket támogatja.


A nemzetközi sportkapcsolatok


11. §


Az önkormányzat adottságainak megfelelően elsősorban a testvértelepüléseivel való sportkapcsolatok révén biztosít lehetőséget a helyi spotszervezeteknek, sportolóknak és a tömegsportban résztvevőknek a nemzetközi sportrendezvényeken történő szereplésre.


Az önkormányzat sportintézményei és létesítményei


12. §


Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti:

 1. települési Sportpálya és kiszolgáló létesítményei;
 2. óvodai tornaterem.


A sporttevékenység finanszírozása


13. §


(1) A társult oktatási intézményben folytatott sporttevékenység éves pénzügyi feltételeit az önkormányzat az intézményi költségvetésben lehetőségei szerint biztosítja.

(2) Az önkormányzat a sportcélú támogatások keretösszegéről a helyi civil szervezetek támogatási keretének részeként, az éves költségvetési rendeletében dönt. A támogatás forrása a feladatalapú állami támogatás és az önkormányzat saját bevételei.

(3) A sportcélú támogatások elosztásáról a képviselő-testület dönt.


Sportrendezvények szervezése


14. §


(1) A település közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó előírásai szerint lehet sportrendezvényt szervezni, a sportrendezvényért a szervező felel.

(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekben, a közterületeken és az önkormányzati intézményekben szervezett sporteseményeket illetően a szervezőnek az önkormányzat felé előzetes tájékoztatási kötelezettsége van. A szervező a jogszabályokban foglalt engedélyek birtokában és az igénybe vett terület kezelőjének hozzájárulásával tarthatja meg a sportrendezvényeket.

(3) Közterületen sportrendezvény a közterületek használatáról szóló rendelet szabályaira is tekintettel szervezhető.


Vegyes rendelkezések


15. §


(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.

Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző


Záradékok:


 1. A rendelettervezet 2015. április 10. napján kifüggesztésre került.

Kelt, Kékesd, 2015. május 11.


A Jegyző nevében eljáró:Földvári Edit Jegyzői referens 1. A rendelet 2015. június 1. napján kihirdetésre került.

Kelt, Kékesd, 2015. június 1.


Dr. Tóth Sándor Jegyző