Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. ( XII.30.) számú rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 30 - 2016. 01. 01

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b), d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a képviselő – testület a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) alábbiak szerinti módosítását rendeli el:


1. §


 1. A R 13. §-a az alábbiak szerint módosul.


Az ingatlantulajdonos az általa fajta és jelleg szerint elkülönített települési – fehér és színes üveg, – hulladékot szétválogatva, a hulladékgyűjtő pontokon található gyűjtőedényekbe helyezi el. „


 1. A R 20. §-a az alábbiak szerint módosul.


Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, szállítása

20. §


 1. Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató:

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,

b) hulladékgyűjtő udvarok, komposzttelepek üzemeltetésével,

c) gyűjtőszigetek működtetésével,

vagy ezek kombinációjával biztosítja.

 1. Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott a közszolgáltató matricájával ellátott 240 literes hulladékgyűjtő edénybe gyűjti.
 2. Az ingatlan használó amennyiben erre rendszeresített hulladékgyűjtő edénnyel nem rendelkezik a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékot maximum 240 liter űrtartalmú átlátszó erre alkalmas műanyag zsákba gyűjti.
 3. Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti.
 4. A hulladékgyűjtő edényben, zsákban és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el.
 5. Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó edények, gyűjtőzsákok ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom, mely gyűjtési alkalmakról a lakosságot a Közszolgáltató tájékoztatja.
 6. Lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető a háztartásoknál keletkező elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag üveg és fém hulladék, az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék, valamint a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók - ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott hulladékféleségeket is - a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel. 
 7. A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az általa üzemeltetett komposztáló telepen is átveszi.
 8. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez jogosultságot arra, hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékudvarban valamint a komposzttelepen elhelyezze.”


 1. A R 20/A . §-al egészül ki, az alábbiak szerint.


„A hulladék elhelyezése


20/A. §


E rendelet hatálya alá tartozó települési hulladék előkezelése és ártalmatlanítása kizárólag csak az erre a célra kijelölt létesítményben, végezhető.”


 1. A R 20/B . §-al egészül ki, az alábbiak szerint.


„A gyűjtőszigeteken elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése


20/B. §


 1. A hulladékot az ingatlantulajdonos a gyűjtőszigeteken – a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy helyezi el, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.
 2. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőszigeteken a szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környezetük tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről az önkormányzat gondoskodik.
 3. A gyűjtőpontokon elhelyezett hulladék előkezeléséről a Közszolgáltató gondoskodik. A hulladékgyűjtő pontokon elhelyezett gyűjtőedények ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a Közszolgáltató végzi.”


2.§


Ez a rendelet 2015. december 30. napján lép hatályba és 2016. január 2-án hatályát veszti.


Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester


Jegyző

A rendelet 2015. december 30. napján kihirdetésre került.


Kelt, Kékesd, 2015. december 30.
Dr. Tóth Sándor Jegyző