Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. ( XI.30.) számú rendelete

az egyes helyi jelentőségű természeti elemek védetté nyilvánításáról

Hatályos: 2015. 12. 01

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő – testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a Képviselő-testület a következőket rendeli el:A védetté nyilvánítás célja


1.§

A védetté nyilvánítás célja a természeti emlékek károsodásának megelőzése, elhárítása, az eddig bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, illetve fasorok esetén a hiányzó egyedek pótlása, a jelen és jövő nemzedék számára történő megőrzése és tervszerű fenntartása.


Értelmező rendelkezések


2. §

A rendelet alkalmazása szempontjából:


 1. természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természet közeli állapotok jellemeznek;
 2. természetes állapot: az az élőhely, táj életközösség, melynek keletkezésében az ember egyáltalán nem vagy – helyreállításuk kivételével – alig meghatározható módon játszott szerepet, ezért a benne végbemenő folyamatokat többségében az önszabályozás jellemzi;
 3. védett természeti emlék vagy terület: jogszabály vagy más jogi aktus által védetté nyilvánított földterület;
 4. biológiai sokféleség: az élővilág változatossága, amely magában foglalja az élő szervezetek genetikai, valamint a fajok és életközösségeik közötti sokféleséget és maguknak a természeti rendszereknek a sokféleségét;
 5. fenntartható használat: a természeti értékek olyan módon és ütemben történő használata, amely nem haladja meg megújuló képességüket, nem vezet a természeti érték és a biológiai sokféleség csökkenéséhez, ezzel fenntartva a jelen és a jövő generációinak életlehetőségeit.A helyi védett természeti területek védelmének közös szabályai


3. §

A helyi védett természeti területen


 1. tilos gépjárművel behajtani,
 2. tilos a téli csúszásmentesítést a védett természeti értékeket károsító módon végezni,
 3. tilos a természetvédelmi területen vagy annak közelében olyan létesítményt elhelyezni és üzemeltetni, amely a táj jellegét, védett növény – és állatvilágának élettevékenységét, valamint a természetvédelmi terület rendeltetésének betöltését zavarja vagy veszélyezteti,
 4. a terület fenntartását, hasznosítását és fejlesztését a környező területekkel együtt azokkal összehangoltan kell végezni.
 5. területére szemetet, hulladékot elhelyezni tilos,


4. §

A helyi védett természeti területek szabadon látogathatók.


5. §

A helyi védett természeti területek határán, illetve védőövezetén „Helyi természetvédelmi terület” feliratú táblákat kell elhelyezni, továbbá azon tevékenységekre vonatkozó táblákat, amelyek végzése az adott természeti területen tilos.A védett természeti emlékek egészségi állapotának

megőrzése érdekében végzendő munkálatok


6.§

(1) A védett természeti emlékek egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő munkálatok:


 1. A fellépő növényi és állati kártevők elleni megelőző védelem biztosítása (permetezés).
 2. A száraz ágrészek gondos időbeni eltávolítása, fasebkezelés.
 3. A megfelelő növőtér – és a lombkoronának megfelelő földterület – állandó gondozása.


(2) A védett természeti emlék termőterülete védőövezetnek tekintendő. A védőövezet a törzs és a lombkorona széle által meghatározott terület függőleges vetülete körben 2 méterrel megnövelve. A védőövezet a védett cserjére is vonatkozik.


(3) A védőövezeten belül tilos a talajt burkolattal fedni. Amennyiben a védőövezeten belül már létezik burkolat, úgy a védőövezet betartása annak felújításakor érvényes.


(4) A védett fasorban lévő faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a következő ültetési időszakban el kell végezni. A pótlásra kerülő egyed kizárólag a védett fasor fafajának megfelelő, túlkoros méretű fa lehet.


(5) A védett természeti emlék egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő munkálatokat  az önkormányzati tulajdonú területen lévő védett természeti értékek esetében az önkormányzat a  mindenkori vagyonkezelő útján végzi, a nem önkormányzati tulajdonú területen lévő védett természeti értékek esetében megállapodást köthet a terület tulajdonosával a feladat ellátására.


(6) A védelem alá vont természeti emlékeket „Védett fa (fák), „Védett facsoport”,  „Védett cserje” illetve „Védett fasor” feliratú táblával kell ellátni.Helyi védettség tárgyai


7.§

(1) A helyi védelem tárgyát képezik mindazok a település területén lévő, országos védelem alatt nem álló, de ritkaságuk, különlegességük, esztétikai, tudományos, vagy helytörténeti jelentőségük miatt fontos, természeti területek és értékek, melyeket a Képviselő-testület védelem alatt állónak minősít. 


(2) Kékesd helyi védettségű természeti örökségének jegyzékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi védett természeti területek jegyzékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(4) Az ingatlan-nyilvántartásba a védettség ténye bejegyzésre kerül.Természetvédelmi hatósági jogkörök


8.§

(1) A védelem alá vont helyi jelentőségű természeti értékek tekintetében az első fokú természetvédelmi hatósági jogkört az 1996. évi LIII. törvény és a 71/2015. (III.30.) Kormány rendelet alapján a jegyző gyakorolja.


(2) A jegyző engedélye szükséges a védett fasorban lévő, valamint egyes védett egyedek természetes állapotának megváltoztatásához, kivágásához. Az erre vonatkozó döntést megelőzően az önkormányzat képviselő-testülete véleményt nyilvánít, kivéve, ha a fakivágás azonnali balesetveszély-elhárítás érdekében történik.

(3) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül és Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2013.( XII. 30.) önkormányzati  rendeletében meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a helyi védett természeti területek védelmének e rendeletben meghatározott szabályait megszegi.Záró rendelkezések


9.§


Ez a rendelet a kihirdetését követőn napon lép hatályba.

                                                                      
Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző
Záradékok:


 1. A rendelettervezet 2015. július 1. napján kifüggesztésre került.


Kelt, Kékesd, 2015. július 1.

A Jegyző nevében eljáró:Földvári Edit Jegyzői referens 1. A rendelet 2015. november 30. napján kihirdetésre került.

Kelt, Kékesd, 2015. november 30.Dr. Tóth Sándor Jegyző
Mellékletek