Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. ( IV.30.) számú rendelete

letelepedési támogatásról

Hatályos: 2015. 05. 01

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva– a fiatalok lakáshoz jutása, a település lakosságszámának növelése és a településen letelepedni szándékozó állampolgárok támogatása érdekében a következő rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1.§

A rendelet hatálya kiterjed Kékesd Község Önkormányzatának közigazgatási területére.


A támogatásra jogosultak köre


2.§

Letelepedési támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be azok a kékesdi lakosok, akik a községben első ízben építenek vagy vásárolnak lakáscélú ingatlant.


A támogatásra való jogosultság feltételei


3.§

 1. Az önkormányzat letelepedési támogatást nyújt azon igénylőknek, akik Kékesd Község közigazgatási területén első ízben lakáscélú ingatlant építenek, vagy vásárolnak.
 2. A támogatás igényelhető
  1. lakásvásárlás esetén a lakcímbejelentést követő 60 napon belül
  2. lakóingatlan építés esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő lakcímbejelentéstől számított 60 napon belül.
 3. A támogatás jelen rendelet függelékét képező kérelem formanyomtatvány felhasználásával igényelhető.
 4. A kérelemhez csatolandó: 1. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a községben első ízben épít vagy vásárol lakáscélú ingatlant
 2. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a támogatás igénybevételétől számított tíz évig nem költözik el a községből illetve lakóhely változtatás esetén a támogatást növelve a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegével számolt kamatával visszafizeti.
 3. Nyilatkozat arról hogy hozzájárul az ingatlannak a támogatás és kamatai összegével egyező összegű jelzáloggal történő megterheléséhez, valamint az elidegenítési tilalomnak az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.
 4. Adásvételi szerződés vagy jogerős építési/használatbavételi engedély.


A támogatási kérelem elbírálása


4.§

 1. A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, a döntés végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.
 2. A kérelmező/k csak egy alkalommal részesíthető/k támogatásban.


A támogatás mértéke


5.§

A letelepedési támogatás mértéke 50.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.


Visszafizetési kötelezettség


6.§

A kérelmező a letelepedési támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben köteles visszafizetni az önkormányzat részére, amennyiben a kérelem elbírálását követő 10 éven belül az ingatlant - amelyre tekintettel a letelepedési támogatást megítélték számára – elidegeníti, birtokából kikerül.  Az ingatlan tulajdonjogának változását annak megtörténtétől számított 15 napon belül köteles írásban az önkormányzatnak bejelenteni.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7.§

Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző
A rendelet az SZMSZ-ben meghatározott módon, 2015. április 30. napján 9.55 órakor lett kihirdetve.


Dr. Tóth Sándor

Jegyző

Mellékletek