Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.( III.10.) számú rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 10 - 2015. 03. 09

Az önkormányzat képviselő-testülete Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d és f pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.


1. §

A rendelet hatálya


 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:


17 749 E Ft

Költségvetési bevétellel

17 749 E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

Költségvetési egyenleggel


állapítja meg.


A költségvetési egyenleg 0 E Ft fejezeti tartalék / helyi önkormányzati támogatás betervezésével volt megteremthető, e nélkül a költségvetési és kiadási oldala ilyen összegű hiányt mutat.


(2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.(3) A bevételek és kiadások előirányzat -csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)  A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 1. A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.


 1. A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik. 1. A hiány állami ellentételezéséig a képviselő-testület melléklet szerinti zárolást rendel el. A finanszírozás a zárolás időszaka alatt zárolt előirányzat mértékéig teljesíthető.


3. §

A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


 1. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 1. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.


 1. Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési  céljait  az 5 melléklet részletezi. 1. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a
  1. melléklet szerint részletezi. 1. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 1. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.…..9.n., mellékletek szerint határozza meg. 1. Az Önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.


4. §

Költségvetés végrehajtásának szabályai


 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 1. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 1. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 1. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. 1. Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 1. A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 1. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


 1. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


5. §


 1. Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a 2014. évi költségvetésben kimutatott hiány - melynek fedezetére más információ hiányában fejezeti tartalék  igénybevétele szerepel- összegét, valamint a költségvetésben kimutatott és fedezethiány miatt el nem ismert kiadási előirányzat együttes összegét a pályázat megjelenése után igényelje.


 1. A fejezeti tartalék igénylésére vonatkozó pályázatot készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. A likviditási problémák elkerülése érdekében a 3,4 millió Ft összegű folyószámla hitel keret szerződés megkötésére intézkedjen a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával. A hitel határideje 2014. november 15. változatlan feltételekkel.


 1. Amennyiben az (1)-(2) bekezdésében foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.6.§

Az 5. §-ban szereplő pályázattal elnyert pénz a község költségvetési bevételét képezi, felhasználásáról a képviselő-testület a döntésnek megfelelően intézkedik.


7.§

Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésből, vagy a fejlesztési célú bevételeiből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben és időben, az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait csökkenti vagy elhagyja a szükséges mértékig.


8.§

 1. A képviselő-testület az önkormányzat hiánya miatt általános tartalékot nem tud képezni.


 1. A önkormányzat költségvetésében szereplő 50 E Ft rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról a folyamatos városüzemeltetési, intézmény fenntartási feladatok, élet-és balesetveszély elhárítása érdekében és rendkívüli esetekben a polgármester dönt.


9.§

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek adósságrendezés utáni részére a visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke-és kamattartozás) a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál elsődlegesen veszi figyelembe.


10.§

 1. Az önkormányzat az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig, az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.


 1. Az önkormányzat költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.


11.§

 1. A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottainak alapilletményét illetménykiegészítését és illetménypótlékát csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező szintnek megfelelően állapíthatják meg.


 1. Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethető az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért.


 1. A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottainak alapilletményét, illetménykiegészítését és illetménypótlékát csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező szintnek megfelelően állapítják meg. A korábban munkáltatói jogkörben biztosított kiegészítést a képviselő-testület elismeri.
 2. Az intézmények a személyi kiadások összegének az alábbiak szerint meghatározott mértékű / a törvény szerint járó jubileumi jutalmon felül/ jutalmat fizethetnek:


 1. Erzsébeti Gyermekszív Óvoda: 0 %
 2. Képviselő-testület / figyelemmel az előző évi döntések hatására is/ 0 %


 1. Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethető az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért.
 2. A köztisztviselők részére a köztisztviselői törvény szerinti mértékben, valamint a helyi rendeletben meghatározott mértékben alap illetmény, valamint illetmény kiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, a teljesítményértékeléstől függő eltérítés, címadományozási és egyéb juttatás, továbbá az e rendeletben meghatározott mértékű jutalom fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére.


 1. A Közös Önkormányzati Hivatalnál és a hivatal költségvetésében tervezett képviselő-testületnél a személyi kiadások 0%-ának megfelelő jutalom, fizethető ki.


12. §

 1. Az önkormányzatot a központi költségvetési törvény alapján év közben megillető központi költségvetési hozzájárulások automatikusan megilletik az érintett intézményeket és a polgármesteri hivatalt eredeti rendeltetésük szerint.


 1. Az önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.


13.§

 1. Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek.


 1. Az önkormányzat intézményei részére az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban mint Közös Önkormányzati Hivatal) mint számlakezelő gazdasági technikai szolgáltató a pénzellátást csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül gazdasági eseményekhez igazodóan az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására.


 1. Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervei pénzellátását önálló fizetési számlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat szabályzatai valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik.


 1. Az intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek az önkormányzat pénztárába befizetni.


 1. Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt a 17.§ (2) bekezdése szerint. Az intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.


 1. Az 5. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.


14.§

Az intézmények költségvetésében jóváhagyott közüzemi költségek és az élelmezési kiadások kötött előirányzatok, év végi maradványát a képviselő-testület elvonja.


15.§

Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények pénzmaradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonja.


16.§

 1. Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.


 1. Az intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik. A gyermekétkeztetés térítési díját az élelmezésvezető szedi be.


 1. A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.


 1. Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért, különös tekintettel a túlóra, a helyettesítési díjak minimalizálásáért. Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak, más településen állandó lakost ellátottként csak a polgármester írásos engedélyével vehetnek fel.


 1. A költségvetési szerv alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységeknek dologi kiadások terhére, vállalkozóval, számla ellenében történő igénybevételére csak jogszabály, vagy a felügyeleti szerv (a Képviselő testület) szabályzata adhat engedélyt.


 1. Az önkormányzati költségvetési pénzeszköz felhasználása (megrendelés, szerződéskötés, vásárlás) előtt a kötelezettségvállalás célszerűségét, gazdaságosságát meg kell alapozni.


17.§

 1. Az önkormányzat tényleges feladatmutatók elszámolása során 2013. évre vonatkozó normatív támogatási többletet a zárszámadás alkalmával állapítja meg.


 1. Az (1) bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.


18.§

 1. Az önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 50 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet.


 1. Az önkormányzat intézménye az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanaikat az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.


19. §

Az önkormányzat adósság állománya 0 Ft.


20.§

 1. Az önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatai ellátására a működési hiányként mutatkozó összeg fejezeti tartalékból való teljes körű ellentételezése nélkül önhibáján kívül képtelen.


 1. Az önkormányzat a szükséges feladat ellátási költség fedezet hiányának megszüntetése érdekében a 9. §-ban szereplő pályázatokat nyújtja be.


21.§

 1. A képviselő-testület a sport támogatására, civil szerezetek támogatására fedezet hiány miatt csak jelképes támogatást tud megállapítani. A sport célú ingatlanok használatát az eddigi gyakorlat szerint a sportszervezetek részére biztosítja.


 1. A sportcélú ingatlanok használata és hasznosítása kapcsán a 24. § (3) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell és ezért felelősséggel tartoznak a használók.


22.§

A képviselő-testület a települési ünnepségekre az elfogadott rendezvény tervnek megfelelően a települési önkormányzat költségvetésében 600 E Ft előirányzatot biztosít.


23.§


 1. A képviselő testület Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.


 1. Az (1) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.


 1. A 2014. január 1-től érvényes új feladatonként jelentkező gyerekétkeztetés vonatkozásában az adatszolgáltatás kötelezettje azaz intézmény, ahol a tanuló nyilvántartásban szerepel.


 1. A képviselő-testület felhatalmazza az polgármester, hogy a gyermekétkeztetésben érintett intézményekkel a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok (étkezői igény felmérés, szolgáltatói igény meghatározás, térítési díj beszedés, étkezők nyilvántartásának vezetése) vonatkozásában megállapodjon.


 1. Az intézmények étkezési igényeinek kielégítésénél a közbeszerzési szabályok betartásával a helyi szolgáltatókat kell előnyben részesíteni, és a helyi munkahely teremtés és megtartás érdekében a helyben termelt mezőgazdasági termékek hasznosítását kell előnyben részesíteni.


24.§

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek és kereset kiegészítés, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.


25.§

 1. A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §- a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási előirányzatának 10 % - át, de legfeljebb 1 millió Ft-ot.


 1. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének.26.§

 1. A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú pénzeszköz átvételt, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz (továbbiakban: OEP) kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.


 1. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.


 1. A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.


27.§

 1. A képviselő-testület 2014. évre a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzési törvénnyel egyezően állapítja meg.
 2. Az önkormányzat költségvetéséből gazdálkodó szervezetek valamint az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági egység az egy szerződés keretében 1 millió Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés esetén köteles legalább 3 ajánlatot beszerezni és annak alapján a legkedvezőbb ajánlatot kiválasztani. A kiválasztás alapvető szempontjai a megvalósítási költség, a kivitelezésnél alkalmazott anyagok minősége, a garancia vállalás időtartama, valamint a határidő.


28.§

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az 2013. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítettem szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse. 2014. évi költségvetésben nevesítetten szereplő előirányzattal biztosított fejlesztési feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon.


29. §

Kékesd Község Önkormányzata különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik, az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető vezeti és a számlavezető váltás jelentős többletköltséget okozna, 2014-ben nem tervez bankváltást.


30.§

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a lakáseladási alap számlán lévő pénzt Eu. források felhasználásához szükséges önrész biztosítására átmenetileg igénybe vegye. Amennyiben szükséges az esedékes munkabérek kifizetéséhez havonta maximum 1 millió Ft-ig munkabérhitelt vegyen igénybe a számlavezető pénzintézettől


31.§

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendeletben nedvesítetten szereplő pályázati támogatással megvalósuló több éves fizetési kötelezettséggel járó feladatok bevételeit beszedje és a kiadásokat teljesítse a pályázati feltételeknek szerint.


32.§

 1. A Kékesd Község Önkormányzata intézményeinél, a Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazottak részére a 2014. január 1-től a központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat hajtsa, hajtassa végre.


 1. A képviselő-testület a köztisztviselők és a vonatkozó szabályzat szerint a velük azonos megítélés alá tartozó alkalmazottak részére évi bruttó 200 e Ft/ fő/ év Cafetéria juttatást biztosít, mely magába foglalja az adó összegét is.33.§


 1. Az önkormányzat költségvetése mellékleteként elfogadja


11. melléklet             Intézkedési terv a 2014. évi költségvetés végrehajtásához

11/a-22.számú melléklet a költségvetési mellékletek, cím szerint

T/1. melléklet           Kimutatás adókedvezmények, adómentességek 2014.

T/2. melléklet           Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez, a 2014. évi

költségvetés

T/3. melléklet           Az Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények, feladatok bevétele  és  költség  struktúrája,  az intézményi egyeztető tárgyalások jegyzőkönyvei


 1. Az önkormányzat elfogadja:


T/4. melléklet           Szociális ellátások 2014. évi költségvetés (képviselő-testületi h.)

T/5. melléklet           Szociális ellátások 2014. évi költségvetés (jegyzői hatáskör)

T/6. melléklet           A település fenntartás feladatainak részletezését 2014.

T/7. melléklet           Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

T/8. melléklet           Az Önkormányzata Magánerős Útépítési Alap mérlege

T/9. melléklet           2014. évi mutatószámok és állami támogatás


34.§


 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában,a polgármestert, hogy a jegyző vonatkozásában, erre vonatkozó törvénymódosítás elfogadása esetén a korábbi évekről áthúzódó, a hatályos jogszabályok szerint megváltható szabadságot az érintett alkalmazott kérésére megváltsa.


 1. A Képviselő-testület a szabadság megváltás pénzügyi fedezetét 2014. évi költségvetési rendeletében pótelőirányzat biztosításával fedezi, tekintettel arra, hogy a vonatkozó törvény a költségvetési rendelet beterjesztéséig nincs elfogadva.


35.§


A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt,

hogy a költségvetési törvényben, és a kormányzati intézkedésekben meghatározott feltételek szerint az önkormányzati adósságátvállalás ügyében tárgyalásokat folytasson, és az ezzel kapcsolatos megállapodásokat aláírják.


36.§.


A képviselő-testület a BURSA ösztöndíj pályázatra0 E Ft-ot biztosít, melynek felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza a polgármesterét.


37.§.


 1. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2013. évben megkötött téli közfoglalkoztatási programok keretében a támogatást igényelje és a támogatási szerződés szerinti kiadásokat teljesítse, az ehhez szükséges önrészt biztosítja. A 2014. évi közfoglalkoztatási programokra vonatkozóan az önkormányzat érdekében eljárjon és a szerződést megkösse.


 1. A képviselő-testület a közfoglalkoztatás adminisztrációs feladatainak lebonyolítására (munkaviszony megszűntetések, új munkaszerződések) egy főt önkormányzat alkalmazásában a megnövekedett feladatok ellátása érdekében, adminisztrátorként megbízási díjjal alkalmazza, létszám előirányzatát és bér előirányzatát az önkormányzat költségvetésében tervezi.


38. §


Az előirányzatok módosítása


 1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


 1. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


 1. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


 1. A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


 1. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


 1. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


 1. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


39.§


A gazdálkodás szabályai


 1. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


 1. A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.


 1. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.


 1. A Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


40.§


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


 1. Az önkormányzati költségvetési szervek  ellenőrzése  a  belső kontrollrendszer  keretében valósul   meg,   melynek   létrehozásáért,   működtetésért   és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 1. Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

41.§


Záró és vegyes rendelkezések


 1. Ez a rendelet 2014. március10. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.


 1. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.07.) számú és a 11/2013. (XII.30.) számú átmeneti gazdálkodási rendelet.Kékesd, 2014. február 26.

Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző
E rendelet kihirdetésre került Kékesd községben 2014. március 10. napján.Dr. Tóth Sándor

Jegyző


Mellékletek