Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014( VIII.11.) számú rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2014. 08. 11

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Kékesd közigazgatási területén az utcanév, valamint a házszámozás, és a házszám-megjelölés szabályainak megállapítása.


2. A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed Kékesd közigazgatási területén utca elnevezésére, továbbá lakóháznak (építési teleknek) és belterületi egyéb épületnek házszámtáblával, utcának utca-névtáblával való jelölésére.


3. Közterület elnevezésére vonatkozó szabályok

3. §.

(1) A közterület nevének megállapítása és megváltoztatása Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) A közterület elnevezésnél figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi sajátosságokra, természeti és történelmi értékekre, valamint a nyelvhelyességi követelményekre.

(3) Élő személyről utcát elnevezni nem lehet.

(4) A településen azonos nevű utcák nem lehetnek.

(5) Közterület nevét megváltoztatni csak különösen indokolt esetben szabad.


4. §

(1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

  1. polgármester,
  2. önkormányzati képviselő,
  3. Képviselő-testület bizottsága,
  4. Kékesdben lakcímmel rendelkező állampolgár,
  5. Kékesdben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(2) A közterület elnevezésére vonatkozó kezdeményezést az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül lehet benyújtani, a kezdeményezést tartalmazó előterjesztést az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője előzetesen törvényességi szempontból véleményezi.


4. Utcanév-tábla elhelyezése

5. §.

(1) Az utcanév-táblát az utca jobb oldalán az utca elején kell elhelyezni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője) az utcanév-tábla elhelyezését tűrni köteles.


6. §.

Az utcanévtábla elkészítésének költsége belterületen az önkormányzatot terheli, elkészítéséről, elhelyezéséről, karbantartásáról és pótlásáról az önkormányzat gondoskodik, külterületen mindez az érintett ingatlan tulajdonosának kötelezettsége.


7. §.

Az elhelyezett utcanév-tábla megrongálása, beszennyezése, olvashatatlanná tétele, szövegének megváltoztatása, engedély nélküli eltávolítása tilos.


5. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

8. §

(1) A lakóházakat, az egyéb épületeket és az építési telkeket házszámmal kell ellátni és a házszámozást nyilván kell tartani.

(2) A házszám megállapítása hivatalból vagy kérelemre, formanyomtatvány kitöltése mellett történhet.

(3) A kérelemre indult eljárás illetékköteles eljárás.

(4) A házszámozást új utca esetén annak keletkezésével, illetőleg a telekalakítás elrendelésével (engedélyezésével) egyidejűleg kell elvégezni.

(5) A már egyszer megállapított házszámok megváltoztatására csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor.

(6) A házszám megállapítása és megváltoztatása Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(7) A házszámot megállapító határozatot közölni kell:

  1. a kérelmezővel,
  2. a házszámozással érintet ingatlanok tulajdonosaival,
  3. a területileg illetékes körzeti földhivatallal,
  4. a területileg érintett népesség nyilvántartással.


6. Az ingatlanok számozása, a házszám-táblák elhelyezése

9. §

(1) Az ingatlanok számozásánál a helyi gyakorlatot figyelembe kell venni.

(2) Házszámozási kérelmet a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon, az ott felsorolt mellékletekkel együtt kell benyújtani.

(3) Tér házszámozása esetén az óramutató járásával megegyezően kell a házszámokat kiosztani.

(4) Utcák egyoldali beépítése esetén a házszámozás folyamatos.

(5) Telekosztás esetén a meglévő házszámok alátöréssel kerülnek kiosztásra.


10. §.

(1) A házszámtábla elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) kötelezettsége.

(2) A külterületen elhelyezésre kerülő házszámtáblán, ahol nincs utca elnevezve – a házszámmal együtt – a külterületi lakott hely elnevezését is fel kell tüntetni.

(3) A házszám-táblát az épület utca felőli homlokzatán, annak a bejárat felőli részén kell elhelyezni.


11. §

Az elhelyezett házszám-tábla megrongálása, beszennyezése, olvashatatlanná tétele, szövegének megváltoztatása, engedély nélküli eltávolítása tilos.


  1. Záró rendelkezések


12. §


(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a hatályba lépés nem érinti.

Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

JegyzőZáradék:


E rendelet Kékesd községben kihirdetésre került 2014.augusztus 11-én.


Dr. Tóth Sándor

Jegyző


Mellékletek