Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.23.) rendelete

A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Hatályos: 2014. 01. 01

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Kékesd Község közigazgatási területén minden olyan közcsatornával el nem látott területen vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek begyűjtésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.


2. Értelmező rendelkezések


2. §


A rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére a jogalkotásról szóló törvény szerinti magasabb szintű jogszabályokban foglalt fogalom meghatározások irányadóak.3. A közszolgáltatás tartalma


3. §


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:


  1. az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,
  2. az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére.4. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


4. §


(1) Kékesd Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást Mezőföldvíz Kft.  látja el  Erzsébet Község Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) 5 évre kötött közszolgáltatási szerződés alapján.


(2) A Kékesd Község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kijelölése alapján  elsősorban a Mezőföldvíz Kft. által a Pécsvárad 0111 hrsz. alatt üzemeltetett városi/községi szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyában, továbbá annak – vízjogi engedélye jogerőre emelkedését követően – a telep szabad kapacitásának függvényében - a Mezőföldvíz Kft. által üzemeltetett Pécsvárad 0111 hrsz.-ú  szennyvíztelepen kell elhelyezni.


II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje

5. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai


5. §


A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata


a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése,


  1. a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése.


6. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


6. §


(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet 6. §-ban foglalt eszközzel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.


(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a 4. § (2) bekezdésben megjelölt szennyvíztisztító telepre szállítani.


7. §


(1) A közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról, a közszolgáltatás ellátása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről.


(2) Az ingatlanok vízfelhasználását és az ingatlanról elszállított szennyvíz mennyiségét össze kell hasonlítani. Amennyiben az elszállított szennyvíz mennyisége nem éri el a vízfelhasználás 70 %-át, úgy a közszolgáltató köteles értesíteni az önkormányzatot.


8. §


A 7. § (2) bekezdésében szabályozott esetben annak megállapítására, hogy a szennyvíz a közműpótló létesítményben halmozódik-e fel, vagy elszivárog a közműpótló létesítményből, vízmérleg készítése szükséges. A vízmérleg készítéséről, valamint az ezzel kapcsolatos ellenőrzésről – az önkormányzat gondoskodik.


9. §


(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelni a közszolgáltatótól.


(3) Az ingatlantulajdonos az összegyűjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet a 4. § (1) bekezdésben megjelölt közszolgáltatóval köteles elszállíttatni. A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti el.


(4) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállító jármű számára oly módon köteles biztosítani, hogy az elláthassa feladatát.


(5) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni.


(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért az 1. mellékletben meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.


(7) Az ingatlantulajdonos jogosult a közszolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatban a közszolgáltatónál panaszt tenni.


7. A közszolgáltatási szerződés létrejötte


10. §


(1) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Ptk. - közüzemi szerződésekre vonatkozó – 387 – 388. §-a szerint szerződéses jogviszony jön létre.

(2) A szerződés létrejön

a) az ingatlantulajdonos megrendelésével,

b) a közszolgáltatás igénybevételével.
8. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei


11. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni:


a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye, adószáma és számlavezető pénzintézete),

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,

d) a teljesítés helyét,

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját,

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

i) az irányadó jogszabályok megnevezését.


(2) A közszolgáltató jogosult az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybevett szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


12. §


(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.


(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.


(3) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.


(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.
III. Fejezet

A közszolgáltatás díja

10. A fizetendő díj megállapítása


13. §


A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. §- ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Az érvényes díjtételeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


14. §


  1. A közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal számla alapján jogosult beszedni.


(2) A közszolgáltató a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani a közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő ingatlantulajdonossal szemben.IV. Fejezet

Záró rendelkezések15. §


  1. Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
  2. Egyidejűleg hatályát veszti Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 3/2005./III.12./  önkormányzati rendelete.16. §


Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

……………………………..

…………………………………..

Varga Tamás

 polgármester

Dr.Tóth Sándor

 jegyző
KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Erzsébet, 2013. december 23.

…………………………………

Dr.Tóth Sándor

jegyző


Mellékletek