Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 85/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és eljárásról

Hatályos: 2014. 05. 01

(egységes szerkezetben a 16/2012. (III.27.), az 52/2012. (XII.5.) és a 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelettel)Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. §  (1) A rendelet hatálya arra a természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki az Önkormányzat illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára a környezetterhelési díjról szóló törvény rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően nem köt rá.


(2) A rendelet hatálya az adatszolgáltatás tekintetében kiterjed az ivóvíz közműveket üzemeltető közszolgáltatóra is.

2. § E rendelet alkalmazásában a kibocsátó, a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna, a szennyvíz bekötővezeték és a házi szennyvízhálózat fogalmak alatt a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 2. § a) pontjában, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 58/2013. (II.27) Korm. rendelet 1. §-ban meghatározott fogalmak értendők.

2. A talajterhelési díj bevallása és befizetése


3. § (1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon tesz bevallást.


(2) A talajterhelési díjat szennyvízelvezetési helyenként kell bevallani és megfizetni.


(3) A talajterhelési díj befizetése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat "Talajterhelési díj" beszedési számla javára történik. A számla száma: 12001008-00209494-01600009

3. Mentességek, kedvezmények


4. § (1) Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól:

                                              

a) az a 70 éven felüli, természetes személy kibocsátó, akinek nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 300 %-át;


b) az a 70 éven felüli, természetes személy kibocsátó, akinek - kétszemélyes háztartás esetén - a vele közös háztartásban élő 70 éven felüli házastársával vagy élettársával együtt számított egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át;


c) az a természetes személy kibocsátó, akinek a vele közös háztartásban élők egyike rokkantsági ellátásban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, és a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át.


(2) Kérelemre, tárgyévre 50 % kedvezményben részesíthető az a természetes személy kibocsátó, aki három vagy több gyermeket nevel, és a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 100 %-át.


(3) Amennyiben az új beruházás keretében épült szennyvízcsatorna-hálózatot tárgyév augusztus 15-e után helyezik üzembe, akkor a tárgyévet követő év április 30-ig terjedő időszakra a magánszemély kibocsátó mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól.


(4) A 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig üzembe helyezett közcsatornára való rákötés esetén, amennyiben a kibocsátó a rácsatlakozást 2014. június 30-ig megvalósította, akkor a 2014. június 30-ig terjedő időszakra a kibocsátó mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól.

4. Adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

5. § (1) Az ivóvízhálózatot üzemeltető közszolgáltató köteles az adóhatóság részére évente, a tárgyévet követő év február 15-ig nyilvántartása alapján elektronikus formában adatot szolgáltatni a következő, díj alapjának meghatározásához szükséges adatokról:


a) a kibocsátó személyének megállapításához szükséges, rendelkezésre álló adatokról, szennyvízelvezetési helyenként,


b) a szennyvízelvezetési helyen a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt, tárgyévi éves mennyiségéről,

c) a szennyvízelvezetési helyen a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről valamint az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz m3-ben megjelölt tárgyévi éves mennyiségéről.(2) Az ivóvízhálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó megkeresésére vagy az önkormányzati adóhatóság adóellenőrzési eljárása során történő megkeresésre az adott szennyvízelvezetési hely tekintetében évente legfeljebb egyszer köteles 15 napon belül írásban, díjmentesen, nyilvántartása alapján adatot szolgáltatni az (1) bekezdésben meghatározott adatokról (egyedi adatszolgáltatás).

5. Záró rendelkezések


25/A. § E rendeletnek a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és eljárásról szóló 85/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 52/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 4. § (3) bekezdését a 2012. november 1-jétől üzembe helyezett szennyvízcsatorna-hálózati szakaszok tekintetében is alkalmazni kell.


6. § (1) E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a 46/2004. (XII.22.) önkormányzati rendelet.dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

Mellékletek