Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. ( IV.30.) számú rendelete

a gyermekszületési támogatásról

Hatályos: 2015. 05. 01

Kékesd Község Önkormányzati Képviselő-testülete - abból a célból, hogy Kékesd Község lakosságmegtartó ereje növekedjen, a demográfiai mutatók kedvezőbbé váljanak, a Kékesd Községben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülő(k) újszülött gyermeke részére gyermekszületési támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújtson – Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. §

Kékesd Község Önkormányzati Képviselő-testülete vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2015. január 1. napján és ezt követően született gyermeket saját háztartásában nevelő szülőnek vagy a gyermek gyámjának (a továbbiakban együtt: szülő) az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.


2. §

(1 )A támogatásra jogosultság feltétele, hogy

  1. legalább az egyik szülő – a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban – megszakítás nélkül kékesdi bejelentett lakóhellyel rendelkezik és
  2. a gyermek megszületésekor annak lakóhelyeként a lakcímnyilvántartásba kékesdi lakóhely kerül bejegyzésre és


(2) Nem kell teljesülnie az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 12 hónapos időtartamra vonatkozó feltételnek, amennyiben a család a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül Kékesden lakást vásárolt. Ennek igazolására adásvételi szerződést  kell benyújtani.


3. §

(1) A támogatás összege újszülött gyermekenként 25.000.- Ft.

(2)A támogatás kizárólag az e rendelet 1. számú mellékletében felsoroltakra használható fel, amelyet az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal felé a támogatás kifizetését követő 60 napon belül a számlák benyújtásával igazolni kell.

(3) Amennyiben a 3.§ (2) bekezdése szerinti feltételek nem teljesülnek, vagy a szülő a felhasználást a számlák benyújtásával, felszólítás ellenére nem vagy késve igazolja a felvett támogatást a felszólításban megszabott határidő leteltét követő 15 napon belül köteles visszafizetni.


4. §

(1) A támogatás iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

  1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, illetve az 5. § (2) bekezdés szerinti esetben a 7. § c.) pontjában megjelölt dokumentumok valamelyikét.
  2. a szülő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli;
  3. a szülők és  az újszülött lakcímét igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát


5. §

(1) A támogatást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a szülő a gyermek megszületését

követő 3 hónapon belül igényelheti. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A támogatás iránti kérelem a gyermek várható születése előtti 1 hónapon belül is benyújtható. A gyermek megszületését követő 15 napon belül a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatát köteles bemutatni az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalnak.

(3) A támogatás iránti kérelmet a benyújtástól számított 10 munkanapon belül el kell bírálni és intézkedni kell a támogatás kifizetésére.

(4)  A 2. § (1) bekezdés a-b) pontja szerinti feltételeknek a gyermek megszületésekor kell teljesülniük. Amennyiben a 2.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek a gyermek megszületésekor nem teljesülnek, a szülő a felvett támogatást  15 napon belül köteles visszafizetni, kivéve, ha a 2.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel a gyermeknek a 7.§ a-b) pontjában megjelölt dokumentumok valamelyikével igazolt időpontnál korábbi megszületése miatt következik be, a gyermek halva születik.


6. §

(1) A támogatásra jogosultság megállapításáról és kifizetéséről a polgármester a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt.

(2) A rendeletben meghatározott feltételek szerint a Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a jegyző dönt a jogosulatlanul felvett, nem a 3. § (2) bekezdése szerint felhasznált, vagy igazolt támogatás visszafizetéséről, intézkedik annak behajtásáról.

(3) A megállapított támogatás készpénzben, az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában vehető fel, vagy a kérelmező által megjelölt számlára utalható.


7. §

E rendelet alkalmazásában:


  1. lakóhely: a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhely (állandó lakcím), annak
  2. hiányában a lakcímnyilvántartásba bejelentett tartózkodási hely (ideiglenes lakcím);
  3. a gyermek várható születésének időpontja: a terhesgondozási könyvbe bejegyzett vagy
  4. a terhesgondozást végző orvos által kiállított igazoláson feltüntetett időpont.


8. §


(1) Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.

(2)Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt-ben, valamint a végrehajtására kiadott Kormány rendeletekben és miniszteri rendeletekben foglalt előírásokat kell alkalmazni.


Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző

Kihirdetve Kékesden 2015. április 30. napján 10.00 órakor                                       

Dr. Tóth Sándor jegyző

Mellékletek