Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. ( IX.19.) számú rendelete

a kitüntető díjak és Díszpolgári Cím adományozásáról

Hatályos: 2014. 09. 19

Kékesd Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §-ban kapott felhatalmazásával élve a következő rendeletet alkotja:


1. §


Kitüntető díjak és Díszpolgári Cím elnevezése:


 1. ) Kékesd Gyermekeiért Kitüntető Díj
 2. ) Kékesd Szolgálatáért Kitüntető Díj
 3. ) Bonum Village Kékesd Díj
 4. ) Díszpolgári Cím


2. §


 1. ) "Kékesd Gyermekeiért Kitüntető Díj" adományozható a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi területeken, szervezetekben kiemelkedő tevékenységet végző vagy végzett közalkalmazott vagy köztisztviselő munkájának elismerésére.
 2. ) A díjat - amelynek jutalomösszege 25.000,- Ft/fő - évente 1 személy kaphatja.


3. §


 1. ) "Kékesd Szolgálatáért Kitüntető Díj" adományozható az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalban munkáját eredményesen, több éve kiemelkedő színvonalon végző vagy végzett köztisztviselő részére.
 2. ) A díjat - amelynek jutalomösszege 25.000,- Ft/fő - évente 1 személy kaphatja.


4. §


A 2-3. §-okban meghatározott díjak átadására a Közszolgálati Napon kerül sor. A díjazott az adományozást igazoló okiratot és bronzból készült emlékérmet kap.


5. §


 1. ) "Bonum Village Kékesd Díj" adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a település fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági életének bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek vagy végeznek, és ennek révén Kékesd község értékeit növelő, maradandó eredményt értek el.
 2. ) A díjat évente 1 személy kaphatja.
 3. ) A díjazott az adományozást igazoló okiratot és bronzból készült emlékérmet kap.
 4. ) A díj átadására a templom védőszentjének, Szt. Mihálynak a napján, kerül sor. A díjazott az adományozást igazoló okiratot és bronzból készült emlékérmet kap.6. §


 1. ) Díszpolgári Cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely jelentős eredményt hozó munkájával, egész életművével, mind a községen belül, mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá maradandó értéket teremtő munkája és példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
 2. ) A díjból Szt. Mihály napja alkalmából, három évente, egy adható.

3. ) A díjazott az adományozást igazoló okiratot és bronzból készült emlékérmet kap.


7. §


A helyi elismerés adományozására javaslatot tehet:


 1. ) a Polgármester;
 2. ) a Képviselő-testület Bizottsága;
 3. ) a Jegyző;
 4. ) Díszpolgári Cím adományozására, bárki írásban tehet javaslatot, mely javaslathoz a Képviselő-testület megválasztott tagjai legalább felének ajánlása (aláírása) is szükséges. A javaslatot a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.


8. §


 1. ) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított díjak adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
 2. ) A díjak adományozásáról a Képviselő-testület minősített többségű szavazással, határozatba foglalt indoklással dönt.
 3. ) Az adományozást igazoló okiratot a Polgármester írja alá és ünnepélyes keretek között adja át.


9. §


A települési díjakkal járó jutalom forrását az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében, külön előirányzatként biztosítja.


10. §


Jelen rendelet 2014. szeptember 19.-én lép hatályba.
Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

JegyzőZáradék:

E rendelet Kékesd községben kihirdetésre került 2014. szeptember 19-én.


Dr. Tóth Sándor

Jegyző