Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. ( X.28.) számú rendelete

a települési adóról szóló 10/2016. ( VII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 29 - 2016. 10. 29

Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a.) és h.) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi sajátosságok és az arányos közteherviselés elvének figyelembe vételével a község illetékességi területén határozatlan időre bevezetett települési adókról szóló 10/2016. ( VII. 15.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §


A Rendelet 7. §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:


7.§ (4) Nem terheli termőföld adó fizetési kötelezettség a tulajdonost, amennyiben a tulajdonában álló földet olyan természetes vagy jogi személy béreli, haszonbéreli akinek külön rendelet alapján, a településen kommunális adó, vagy iparűzési adó fizetési kötelezettsége áll fenn.


2. §


A Rendelet 13. §-a az alábbiak szerint módosul:


13. §  Az adó évi mértéke 1 Ft/m2.


3.§


A Rendelet 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.


4.§


  1. A jelen rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba, és a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.


2. Rendelkezéseit 2016. szeptember 1. napájától kell alkalmazni.Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző


Kihirdetve Kékesd községben 2016. október 28. napján.
Dr. Tóth Sándor

Jegyző
Mellékletek