Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. ( V.14.) számú rendelete

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról

Hatályos: 2020. 05. 15

Kékesd Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet, az Alaptörvény 54. cikk (4) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és 86. § (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


I. Általános rendelkezések

 1. §
 1. Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: képviselő-testület) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ rendelet) és az önkormányzati döntéshozatalhoz kapcsolódó minden egyéb önkormányzati rendeletet és szabályozást az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


II. Képviselő-testület által átruházott hatáskörök

alkalmazhatóságának felfüggesztése

 1. §
 1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katvéd. törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatásköreit a polgármester gyakorolja.
 1. Az (1) bekezdéssel összhangban a polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (4) bekezdése alapján az SZMSZ rendeletben a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörök mindegyikének alkalmazhatóságát felfüggeszti a veszélyhelyzet idejére.
 1. Veszélyhelyzet idején képviselő-testületi hatáskörben eljárva a polgármester határozat és rendelet (a továbbiakban együtt: döntés) formájában hozhat döntést.


III. Döntéshozatali eljárás

 1. §
 1. Veszélyhelyzet idején az SZMSZ rendeletben meghatározott döntéshozatali eljárásra vonatkozó szabályokat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


1. Döntések előkészítése

 1. §
 1. Képviselő-testületi hatáskörben eljárva hozott polgármesteri döntés fő szabályként írásbeli előterjesztés alapján hozható, mely tartalmazza az ügy részletes leírását, a döntés indokolását, valamint a határozati javaslatot.
 1. Amennyiben a határozati javaslat a döntés meghozatalához szükséges minden lényeges információt tartalmaz, úgy a döntéshozatalra írásbeli határozati javaslat alapján is sor kerülhet.
 1. Veszélyhelyzet idején előterjesztés és határozati javaslat (a továbbiakban együtt: előterjesztés) a polgármester nevében készül.
 1. Az előterjesztés tárgyára a polgármesternek javaslatot tehet:
 1. az alpolgármester,
 2. a jegyző
 3. a képviselő,
 4. a bizottság,
 5. a településrészi önkormányzat, vagy
 6. az önkormányzat társulása.
 1. Veszélyhelyzet idején az előterjesztés előkészítéséért, az abban foglaltak megalapozottságáért, az előkészítés során az érdekelt személyekkel és szervekkel való egyeztetésért a polgármester és a jegyző felelős.
 1. Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal polgármester által – a jegyzővel egyeztetve - kijelölt köztisztviselője (a továbbiakban: ügyintéző) feletteseivel, valamint a polgármesterrel és a jegyzővel egyeztetve elkészíti az adott ügyben indokolt döntés meghozatalához szükséges előterjesztést.
 1. A vírus terjedésének megakadályozása céljával, közegészségügyi okokból, a személyes érintkezések elkerülése érdekében az előterjesztés elkészítéséhez szükséges egyeztetések elsősorban telefonon és e-mailen keresztül történnek.
 1. A kész előterjesztést a jegyző törvényességi szempontból ellenőrzi, valamint vizsgálja az előterjesztés e rendeletben és az SZMSZ rendeletben foglaltaknak való megfelelését.
 1. A polgármester jóváhagyását követően az előterjesztést a szükséges mellékletekkel együtt az ügyintéző véleményezés céljával e-mailben megküldi a képviselő-testületi tagoknak, valamint az alpolgármesternek.
 1. A (9) bekezdésekben foglalt véleményezésre – az ügy sürgősségére és a döntéshozatalra vonatkozó határidőkre tekintettel – a kísérő e-mailben meghatározott, de legalább 24 óra áll rendelkezésre. A véleményezésre rendelkezésre álló határidőt úgy kell meghatározni, hogy annak lejárata minden esetben az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal hivatali idején belüli időpontra essen. Amennyiben a véleményezésre jogosult személyek határidőben nem jeleznek vissza az előterjesztéssel kapcsolatban, úgy az előterjesztés támogatottnak tekintendő.
 1. A véleményezésre jogosult személyek beérkezett véleményét az ügyintéző tájékoztatás céljából megküldi a polgármesternek.


2. Döntéshozatal

 1. §
 1. A beérkezett vélemények ismeretében a polgármester módosítja vagy változatlanul tartalommal jóváhagyja az előterjesztésben foglaltakat.
 1. A polgármester utasításának megfelelően a végleges, számozással ellátott döntést a testületi ügyintéző készíti elő.
 1. Veszélyhelyzet idején képviselő-testületi hatáskörben eljárva a tényleges döntéshozatal a döntés aláírásával történik az alábbiak szerint:
 1. a határozat formájában hozott döntés meghozatalához a polgármester aláírása szükséges,
 2. az önkormányzati rendelet formájában hozott döntés meghozatalához a polgármester és a jegyző együttes aláírása szükséges.
 1. A veszélyhelyzet idején meghozott döntések számozását az alábbiak szerint szükséges elvégezni:
 1. a képviselő-testületi hatáskörben eljárva hozott önkormányi rendeletek számozása folytatólagos,
 2. a képviselő-testületi hatáskörben eljárva hozott határozatok számozása a képviselő-testület veszélyhelyzetet megelőzően hozott határozataival folytatólagos.
 1. A veszélyhelyzetben meghozott döntéseknek tartalmazniuk kell a veszélyhelyzeti szabályokat azok pontos megjelölésével, valamint azt, hogy a döntésre a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva került sor.
 1. A veszélyhelyzet ideje alatt szükséges döntéseket egy példányban kell aláírni, és az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői irattárában tárolni.
 1. Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri döntésekről nyilvántartást vezet.


3. Döntésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása

és a döntések végrehajtása

 1. §
 1. Az aláírt döntést szkennelve e-mailben – a döntéshozatalt követően haladéktalanul – meg kell küldeni a testületi ügyintézőnek.
 1. Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal a képviselő-testületi hatáskörben hozott polgármesteri döntést, a meghozataltól számított 3 napon belül
 1. tájékoztatás céljával megküldi a képviselők részére e-mailben,
 2. megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó szerv részére,
 3. közzéteszi a települési honlapon,
 4. a határozatokat elhelyezi az Y:/Hatarozatok/”aktuális év” mappában,
 5. a rendeleteket elhelyezi az Y:/Rendeletek/”aktuális év” mappában,
 6. a rendeleteket közzéteszi a Nemzeti Jogszabálytárban.
 1. Az ügyintéző a képviselő-testületi hatáskörben hozott polgármesteri döntést, a meghozataltól számított 3 napon belül kísérőlevéllel megküldi az ügyben érintett szervezeteknek és magánszemélyeknek.


 1. §
 1. A képviselő-testületi döntéseket a határozatban felelősként megjelölt személy – a polgármester irányítása mellett – köteles végrehajtani.
 1. Az ügyintéző – a jegyző irányítása és ellenőrzése mellett – közreműködik a döntés végrehajtásában és a végrehajtás ellenőrzésében.


IV. Záró rendelkezések

 1. §
 1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 1. Ez a rendelet hatályát veszti a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő napon.


Kékesd, 2020. május 13.

p.h.
Varga Tamás

Dr. Matesz Tímea

Polgármester

JegyzőZáradékok:

 1. A rendelet 2020. május 14. napján kihirdetésre került.

Kelt, Kékesd, 2020. május 14.


p.h.


Dr. Matesz Tímea

Jegyző