Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületélnek 4/2013.(IX.20.)rendelete

kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2015. 04. 30 - 2021. 01. 27


egységes szerkezetben[1]


Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

 1. [2]A rendelet hatálya kiterjed Kékesd község belterületén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község belterületén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.
 2. [3]A rendelet hatálya kiterjed kerti hulladék, a szabadtéri tűzgyújtás és egyedi tüzelőberendezésekben folytatott égetéssel kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi tevékenységekre.

1/A §[4]

A rendelet alkalmazása szempontjából: 

 1. avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradvány)(továbbiakban: kerti hulladék);
 2. szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-főzés céljából folytatnak;
 3. ünnepnap: január 1., március 15., húsvét,  május 1., pünkösd, augusztus 20.,október 23., november 1. és december 25-26.


2. §

 1. [5]Kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással (komposztálással) történik, vagy elszállításáról gondoskodni kell. A komposztálás során olyan technológiát kell alkalmazni, hogy a hulladék erjedése során a bűzös gázok a szomszédos ingatlan használóit ne zavarják. Ha ez nem lehetséges (kis méretű telek, sűrű beépítés), akkor a komposztálás nem alkalmazható.
 2. [6]Kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az (1) bekezdésben foglalt módon nem lehetséges. A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szártani kell, eltüzelése folyamatosan, kis adagokban történhet.
 3. Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával kizárólag munkanapokon 5.00 óra és 10.00 óra, továbbá 15.00 óra és 19.00 óra közötti időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején.
 4. Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
 5. A tűz őrzéséről, állandó felügyeletről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható.
 6. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni.
 7. Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat.
 8. [7]Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező, bűzös segédanyag nem alkalmazható (benzin, gázolaj, stb.).
 9. [8]Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos!

3. §

 1. Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban csak megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyag égethető.
 2. Fűtőberendezésekben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait égetni tilos. A hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésekben nem égethetők.
3/A. §[9]

 1. Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.


 1. A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincsen, a tüzet azonnal el kell oltani.


 1. A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.


4. §

 1. Aki e rendeletben meghatározott előírásokat nem tartja be, levegőtisztaság-védelmi bírsággal sújtható a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendeletben foglaltak alapján.
 2.  [10]Az e rendeletben megállapított rendelkezések betartását az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzi és a rendelet megsértőivel szemben a jegyző eljárást kezdeményezz a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező környezetvédelmi hatóságnál, vagy a hatásköri és illetékességi szabályok figyelembevételével, Kékesd Község Önkormányzat 12/2013.(XII.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jár el.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Varga Tamás

Polgármester

Dr. Tóth Sándor

jegyző


Záradék:

A 4/2013.( IX. 20.) önkormányzati rendelet egységes szerkezete 2015. április 30-án a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott módon kihirdetésre került.


Dr. Tóth Sándor jegyző
[1]

Módosította 7/2015. ( IV.30.) Ör.

[2]

Módosította 7/2015. ( IV.30.) Ör.

[3]

Módosította 7/2015. ( IV.30) Ör.

[4]

Hatályba léptette a 7/2015. ( IV.30.) Ör.

[5]

Módosította 7/2015. ( IV. 30.) Ör.

[6]

Módosította 7/2015. ( IV. 30.) Ör.

[7]

Hatályba léptette a 7/2015. ( IV. 30.) Ör.

[8]

Hatályba léptette a 7/2015. ( IV. 30.) Ör.

[9]

Hatályba léptette a 7/2015. ( IV. 30.) Ör.

[10]

Módosította 7/2015. ( IV. 30.) Ör.