Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületélnek 3/2013.(IX.20.)rendelete

a filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2013. 09. 20


 
Kékesd Község Önkormányzata képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. §


Az Kékesd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) a közterület-használat szabályairól szóló rendelet az e rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazandó.


 1. §


(1) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

 1. az eredeti állapot helyreállítását,
 2. az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,
 3. a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
 4. a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,
 5. az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztatót megjelentetését a helyi médiában, továbbá
 6. a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.


(2) A filmforgatással érintett közterület jellegétől és elhelyezkedésétől függően az alábbi kezelői hozzájárulások beszerzése írható elő a hatósági szerződéshez a kérelmezőnek:

 1. helyi közút esetén közútkezelői hozzájárulás Kékesd Község Önkormányzata részéről, valamint;
 2. zöldterület esetén kezelői hozzájárulás a zöldterület kezelője részéről.


(3) A filmforgatással érintett közterület elhelyezkedésétől függően külön megállapodás kötendő a hatósági szerződéshez, különösen a felmerült költségek tekintetében

a) a helyközi menetrend szerinti autóbusz közlekedéssel érintett útvonal esetén a közlekedési szolgáltatóval,

 1. §


A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.

 1. §


(1) A fizetendő közterület használat díja megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.


(2) A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól kizárólag abban az esetben mentesíthető, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál. A közérdekű célt Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője igazolja a közterület-használatra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően. Közérdekű célnak minősül különösen az önkormányzat, az önkormányzat intézménye, az önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint ezek tulajdonában lévő gazdasági társaság által vagy érdekében, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás.


 1. §


Ez a rendelet 2013. szeptember 20. napján, 18.00 órakor lép hatályba.


Varga Tamás

polgármester

Dr. Tóth Sándor

jegyzőE rendelet Kékesd községben 2013. szeptember 20. napján 12.00 órakor kihirdetésre került.Kékesd, 2013. szeptember 20.
                                                               Dr. Tóth Sándor

                                                                       Jegyző