Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. ( IV.30.) számú rendelete

kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 4/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 30 - 2015. 05. 04

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő – testület kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 4/2013. (IX.20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) alábbiak szerinti módosítását rendeli el:


1. §


 1. A R 1 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.


„A rendelet hatálya kiterjed Kékesd község belterületén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község belterületén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.”


 1. A R 1 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul.


„(2) A rendelet hatálya kiterjed kerti hulladék, a szabadtéri tűzgyújtás és egyedi tüzelőberendezésekben folytatott égetéssel kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi tevékenységekre.”


 1. A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul


„(1) Kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással (komposztálással) történik, vagy elszállításáról gondoskodni kell. A komposztálás során olyan technológiát kell alkalmazni, hogy a hulladék erjedése során a bűzös gázok a szomszédos ingatlan használóit ne zavarják. Ha ez nem lehetséges (kis méretű telek, sűrű beépítés), akkor a komposztálás nem alkalmazható.”


 1. A R. 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul


„(2) Kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az (1) bekezdésben foglalt módon nem lehetséges. A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szártani kell, eltüzelése folyamatosan, kis adagokban történhet.


 1. A R 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul.


„(2) Az e rendeletben megállapított rendelkezések betartását az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzi és a rendelet megsértőivel szemben a jegyző eljárást kezdeményezz a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező környezetvédelmi hatóságnál, vagy a hatásköri és illetékességi szabályok figyelembevételével, Kékesd Község Önkormányzat 12/2013.(XII.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jár el. ”


2. §


 1. A R 1/A  §-al egészül ki z alábbiak szerint.


„1/A § A rendelet alkalmazása szempontjából: 


 1. avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradvány)(továbbiakban: kerti hulladék);
 2. szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-főzés céljából folytatnak;
 3. ünnepnap: január 1., március 15., húsvét,  május 1., pünkösd, augusztus 20.,október 23., november 1. és december 25-26.


 1. A R 2. §-a (8) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint.


„(8) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező, bűzös segédanyag nem alkalmazható (benzin, gázolaj, stb.).”


 1. A R 2. §-a (9) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint.


„(9) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos!”


 1. A R 3/A §-al egészül ki az alábbiak szerint.


„3/A §


 1. Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.


 1. A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincsen, a tüzet azonnal el kell oltani.


 1. A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.”


3.§


Ez a rendelet 2015. április 30. napján lép hatályba és 2015. május 5.-én hatályát veszti.K.m.f.

Varga Tamás                                           

dr. Tóth Sándor

Polgármester


Jegyző

Kihirdetve Kékesd Községben 2015. április 30. napján.dr. Tóth Sándor

Jegyző