Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013.( XII.30.) rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2015. 06. 07

Kékesd Község önkormányzatának képviselő – testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK


1.§


 1. E rendelet hatálya arra a természetes személyre terjed ki, aki Kékesd Község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít.
 2. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.
 3. Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.
 4. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.
 5. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.
 6. Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.
 7. Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.
 8. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
 9. A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.
 10. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot az első fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással  a Kékesd Község Önkormányzat   50100026-12001723 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.  


2.§


 1. A pénzbírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.
 2. Az igazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság követelményét.


3.§


Pénzbírság kiszabása helyett megrovás alkalmazható, amennyiben a magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható. 

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK

Állattartás


4.§


(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az állattartó, aki

1.  nem gondoskodik az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról;

2.  bármilyen állatot oly módon tart, hogy az állat a közterületeket, valamint többszintes lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások erkélyeit, teraszát beszennyezi;

3.  kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről nem távolítja el;

4.  az állattartás során az állat más ingatlanra való átjutását nem akadályozza meg;

5.  az állatot elhagyja;

6.  amennyiben nem kívánja az állatot tovább tartani, nem gondoskodik annak elhelyezéséről, állatorvossal nem altatja el, vagy az állategészségügyi telepnek, illetve állatmenhelynek nem adja át.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az állattartó, aki

1. az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott állattartási védőtávolságokat nem tartja be, valamint nem tartja be az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, vízügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályokat és a lakosság nyugalmát – zaj- és bűzhatás – megzavarja,

2.   hígtrágyát, trágyalét, továbbá a trágyatárolói csurgalék - vizeit vizekbe vezet be;

3.   az állattartó telephelyen trágyatárolót létesít a felszíni víztől, más jogszabályban nem szabályozott ivóvíznyerő-helytől az állattartási rendelet 2. számú mellékletében feltüntetett távolságokon belül,

4.   nem gondoskodik az állattartás során keletkezett trágyalé megfelelő kapacitású zárt, szivárgásmentes, talajszint alatti fedett trágyatárolóba történő elvezetéséről;

5.   a keletkezett trágyát nem trágyagyűjtőben tárolja, a keletkezett trágya elszállításáról nem gondoskodik,

7. ebet – vakvezető eb kivételével – játszótérre, vendéglátó egységekbe, élelmiszerárusító üzletbe, élelmiszer raktárba, szórakozóhelyre, óvoda, iskola területére, orvosi rendelőbe, gyógyszertárba, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe beviszi.


A növények telepítése


5.§


(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

1. belterületen, valamint az üdülőterületen nem tartja be az alábbi, legkisebb telepítési (ültetési) távolságot az ingatlan határától:

a)  1 métert meghaladó, de 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb cserje (bokor), fa esetében legalább 2 méter,

b)  3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb cserje (bokor), valamint oszlopos fenyőfélék esetében legalább 3 méter,

c)   3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa esetében legalább 5 méter,

d)    nyírt sövény, valamint 1 métert meg nem haladó magasságúra növő cserje (bokor) és fenyőféle esetén legalább 0,5 méter,

2. külterületnek a mezőgazdasági kerteken kívül eső részén - amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös vagy mezőgazdasági kert - szőlőt, gyümölcsfát az 1. pontban meghatározott telepítési (ültetési) távolságok be nem tartásával, egyéb cserjét (bokrot) és fát az alábbi telepítési (ültetési) távolságok be nem tartásával ültet:

a)   1 méternél magasabbra nem növő bokor (nyírt sövény) esetén legalább 0,8 méter

b)  2 méternél magasabbra nem növő bokor (nyírt sövény) esetén legalább 1,2 méter,

c)   2 méternél magasabbra növő bokor (nyírt sövény) esetén legalább 2 méter,

d)  fa esetében 8 méter,

3. kúszó-kapaszkodó cserjét nem saját tulajdonú, tömör kerítésre futtatja fel,

4. amennyiben a szomszédos ingatlanon az épület oldalhatárra épült, a kerítés mellé telepített növények vágását nem végzi el oly módon, hogy azok a kerítéshez és az épülethez ne érjenek hozzá, a tető fölé lombkoronájuk ne nyúljon be,

5. árasztással locsolja a szomszédos épület magasságában lévő olyan növényeket, melyek a telekhatártól számított 2 méteren belül vannak.


(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el

1.  aki a közterületre - a tulajdonoson kívül - fát, cserjét (bokrot) ültet a zöldterület kezelőjével történő előzetes egyeztetés, írásban megadott kezelői hozzájárulás nélkül, a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően,

2.  a növényzet telepítője, ha a közterületre ültetett fák, cserjék (bokrok) fenntartásáról (pl.: öntözés, pótlás, karózás, metszés stb.) legalább 3 vegetációs időszakon keresztül nem gondoskodik,

3.  a fa telepítője, ha a közterületre ültetett fát hatósági engedély nélkül kivágja.


Köztisztaság


6.§


(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követi el az a köztisztasági feladatokkal összefüggő tevékenység ellátásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott tulajdonos, használó, aki

1.  az ingatlana tisztán tartásáról nem gondoskodik. A lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló épületek közös használatú részének (kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, felvonó, mosókonyha, szárító, padlás, közös illemhely, hulladékledobó és gyűjtő udvar stb.) tisztán tartásáról nem gondoskodik;

2.  az ingatlana tisztán tartásával kapcsolatos alábbi feladatokat nem végzi el:

a)  az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszok, festések stb. folyamatos eltávolítása,

b) az ingatlan szeméttől történő megtisztítása, rendben tartása,

c)  mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztán tartása, kaszálása, gyommentesítése a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése, a kert megművelése,

3.  nem gondoskodik az ingatlanon belül a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról, illetve az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztításáról;

4. nem gondoskodik az ingatlan előtti - úszótelek esetén az épület körüli - járdának,  - járda hiányában egy méter széles területsávnak -, a járda vagy az ingatlan határ melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az ingatlan telekhatár tíz méteres körzetén belüli területének a gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről. Amennyiben az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak;

5. nem gondoskodik az ingatlanát érintő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről, illetőleg a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

6. téli időszakban az ingatlanhoz tartozó havas járdaszakasz tisztítását, csúszásmentesítését nem végzi el, a tisztításhoz és a csúszásmentesítéshez az ipari só 1:4 arányú keverékétől (homok, salak, fűrészpor) eltérően kizárólag ipari, vagy konyhasót használ.


(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el,

1.  az intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, kirakatok és más elárusítóhelyek üzemeltetője, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, a hó- és síkosság mentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról,

2.  azon gazdálkodó szervezet, intézmény, szolgáltató, kereskedelmi egység, vállalkozó, aki üzlete, telephelye bejáratai mellett nem helyez el szabványosított csikktartóval rendelkező kézi hulladékgyűjtőt, és nem gondoskodik azok rendszeres ürítéséről,

3. a folyamatosan és idényjelleggel nyitva tartó éttermek, melegkonyhás büfék, hús és halsütők, amennyiben szükség szerinti rendszerességgel nem szállíttatják el a szemetet,

4.  a közterület rendeltetésétől eltérő célokra (árusítás stb. céljára) történő használat esetén a használó, amennyiben közvetlen környezetét a nem tartja tisztán. A közterület ilyen célokra történő használatát követően a használó a közterületen az árusításból keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és eltávolításáról nem gondoskodik,

5.  közterületen rendezett vásár, sport és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője, ha nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztán tartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban való visszaadásáról.


(3) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

1.  építési, bontási, tatarozási munkákat, közműépítéssel kapcsolatos tevékenységet úgy végez, hogy nem gondoskodik arról, hogy a  por és egyéb szennyeződés a közterületre ne jusson és a vízelvezetés biztosítva legyen,

2.  az építési, bontási, tatarozási munkálatok helyét, szükség esetén a környező közterülettől nem zárja el,

3.  aki a munkálatok végzése során, a közterületen keletkezett építési törmeléket, szemetet a munka befejeztét követő 48 órán belül nem szállítja el az építési törmelék elhelyezésére kijelölt helyre, és a közterületet nem állítja helyre,

4.  aki az építési munkálatok során, valamint egyéb a közterületek igénybevételével járó tevékenység során a közterületen lévő fákat, közterületi műtárgyakat védőburkolattal nem veszi körül. Ha a közterület vagy annak egy része mégis megrongálódik, a keletkezett kárt annak okozója nem téríti meg, vagy az eredeti állapotot nem állítja helyre.

5.  a közforgalmú közlekedés céljára szolgáló létesítmények esetében:

a)  a szolgáltató, ha a belterületen lévő váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek tisztántartásáról és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tisztántartásáról nem gondoskodik,

b) a közút kezelője, ha a külterületen lévő autóbusz-megállóhelyek tisztántartásáról nem gondoskodik,

c)  aki az országos közutak belterületi szakaszainak tisztán tartása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit megszegi.


(4) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

 1. közterületen szemetet, hulladékot nem az erre rendszeresített és felállított hulladékgyűjtőben helyezi el,
 2. a hulladékot– a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon, a közterületen engedély nélkül felhalmozza, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezi, kezeli,
 3. dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, tárgyat a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórja, önti, vagy bevezeti,
 4. állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, amely a környék levegőjét szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti közterületen, vagy magánterületen elhelyez,
 5. állatot közterületen, nem a kijelölt helyen legeltet,
 6. közterületi gyűjtőedényzetből hulladékot kiönt, válogat, szétszór,
 7. közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongál, csonkít, leszakít.


Közterület-használat


7.§


Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki közterületet rendeltetésétől eltérően, vagy közterület-használati megállapodás nélkül, vagy a megállapodásban foglalt feltételektől eltérő módon használ.


A piactartás


8.§

  

(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

 1. a vásár és piac területén a forgalmat akadályozza, közlekedési utakat eltorlaszolja, hangoskodik,
 2. a vásár és piac területén – beleértve a közlekedésre fenntartott helyeket is – a gyümölcshulladékot, zöldséget, vagy bármely más hulladékot elszór, vagy ezeket a területeket bármilyenmódon beszennyezi,
 3. az árusítóhelyet a közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően nem tartja  tisztán, az árusítás alkalmával, az ezzel kapcsolatos egészségügyi rendelkezéseket nem tartja be.


A helyi környezet védelme


9.§


(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el,

 1. aki nem zárt, nem szivárgásmentes tárolóban növényvédő szert tárol,
 2. aki műtrágyát - az egyéni felhasználók alkalmi készleteit kivéve - nem zárt, nem szivárgásmentes tárolóban tárolja,
 3. azon ingatlan tulajdonosa (használója) aki az élővizek által a partra kihordott, illetve közvetlenül a vízparton, továbbá a parti vizek sávjában található szemét, uszadék, hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról nem gondoskodik,
 4. azon ingatlan tulajdonosa (használója) aki a csapadékvíz árokba történő akadálytalan lefolyását az árokba, vízfolyásokba került szemét, uszadék, vagy hordalék akadályozza, a csapadékvíz akadálytalan lefolyása érdekében az árok (vízfolyás) kitisztítását nem végzi el,
 5. azon terület tulajdonosa (használója) aki a vízparton, a vízfolyások, árkok partjain lévő növényzetet rendszeresen nem kaszálja és gondoskodik a terület tisztántartásáról, ideértve a nádast is,
 6. aki telekalakítási és területrendezési munkák során az élő- és felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagot felhasznál,          
 7. aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület keletkezik, annak az egyéb jogszabályokban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségein túl a roncsolt földterület rendezéséről nem gondoskodik,
 8. aki szennyvizet nem a külön jogszabályban meghatározott előírásoknak megfelelően létesített zárt szennyvíztárolóba vagy szennyvízcsatornába gyűjti, elhelyezi, illetve bevezeti,
 9. aki a szennyvizet élővizekbe, felhagyott kutakba, útárokba, talajvízbe, csapadékcsatornákba vezeti, gyűjti vagy bevezeti,
 10. aki a település területén a települési folyékony hulladékot (szippantott kommunális szennyvíz) nem a tevékenység gyakorlására jogosító engedéllyel rendelkező vállalkozónak adja át,
 11. a tulajdonos, ha közterületi csatorna hiányában kommunális szennyvíz elhelyezésére egyedi közműpótló berendezést (vízzáróan kialakított szennyvízgyűjtő medencét) nem alakít ki, a szennyvíztisztító rendszeres kar­bantartásáról és szükség szerinti ürítéséről nem gondoskodik.


 (2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki


 1.  az       ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá ha a járda és az út között kiépített vagy kiépítetlen terület van, annak gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, a hó eltakarításáról és a síkosság mentesítésről nem gondoskodik,
 2. a járdaszakasz melletti vagy a tulajdonos terültén átvezető nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásáról, független annak tulajdonjogától nem gondoskodik,
 3. tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terült tisztántartásáról és csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról nem gondoskodik,
 4. beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyom mentesítéséről nem gondoskodik,
 5.  a telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló valamint az elektromos vezetékeket megközelítő növényzet megfelelő nyeséséről nem gondoskodik,
 6. a telek tulajdonosa (használója) a telkén áthúzódó természetes úton kialakult vagy épített vizes árkot megszünteti, annak folyásirányában akadályt épít,
 7. üzlete vagy egyéb elárusító helye, vendéglátóegysége, intézménye és szolgáltató egysége/ei előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet - a nyitva tartás ideje alatt – nem tartja tisztán,
 8. az ingatlan előtti járdát naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 8.00 óráig nem takarítja le és a hulladékot az összegyűjtött háztartási hulladékkal együtt nem szállítja el,
 9. a közterült rendeltetéstől eltérő célra (szerelési munka, építés, árusítás stb.) használja és a használattal érintett közterült közvetlen környezetét nem tartja tisztán,
 10. a közterületen bárminemű burkolat (térburkolat, úttest, járda stb.) felbontását, csapadékvíz elvezető árkon átvezető gépkocsi kihajtó építését, gyalogátkelő építését a jegyző engedélye, az abban foglalt feltételek betartása nélkül végez,
 11. az építési és bontási, valamint a felújítási munkálatok helyszínét – amennyiben az szükséges - a környező közterülettől nem zárja el,
 12.  az olyan közterületet érintő munkálatok végzése során, amely esetben építési törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, azt folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül nem szállítja el és a közterületet nem állítja helyre és nem tisztítja meg,


(3) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki


 1. a közterületi sávok feltakarításából keletkezett szemetet, kerti hulladékot, a háztartási hulladékot nem a háztartási hulladékgyűjtő tartályba helyezi el, elszállításáról nem gondoskodik,
 2. a helyiségek és területsávok feltakarításából, felmosásából keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, a csapadékvíz elvezető rendszerbe belesepri, illetőleg beleönti,
 3. a közterületen elhelyezett állványos szemétgyűjtőbe háztartási hulladékot helyez el,
 4. anyag szállítása során a közterületet beszennyezi, ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület beszennyeződik, és azt a fel- vagy a lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás során nyomban nem tisztítja meg,
 5. építési munkálatoknál, illetőleg egyéb közterület használata során a fákat, valamint a közterületi létesítményeket védőburkolatokkal nem veszi körül,
 6. vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról,
 7. az úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel beszennyezi,
 8. az ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt (szükség esetén többször is) síkosságtól nem mentesíti,
 9. az összegyűjtött havat

     i.a. útkereszteződésben,

     i.b.útburkolati jeleken,

     i.c. járdasziget és a járda közé,

     i.d. a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén,

    i.e. a közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény, lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb. köré)k

     i.f. kapubejárat elé, annak szélességében helyezi el,

 1. klorid tartalmú vegyszerek használ zöld területeken és azok közvetlen környékén,
 2. a közpark területére gépjárművel behajt, és ott parkol,
 3. közműfektetés vagy kárelhárítás után a zöldsávot eredeti állapotba nem állítja helyre,
 4. a közhasználatú zöldterületeken járművet mos, valamint ilyen célra a közkifolyót igénybe veszi,
 5. közparkok területén állatot legeltet.


(4) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki


 1. röplapokat terjeszt és a röplapok szétszóródásával keletkező hulladék eltakarításáról nem gondoskodik,
 2. autóbuszmegálló helyiségében, villanyoszlopon, egyéb közterületen lévő műtárgyon plakátot, hirdetést helyez el,
 3. röplapot, szórólapot olyan ingatlanon helyez el, amelynek tulajdonosa, használója azt megtiltotta és ezt az ingatlan bejáratán jól látható módon ezt jelezte,
 4. a kihelyezett hirdetményt, plakátot az azon szereplő esemény bekövetkezésétől számított 7 napon belül nem távolítja el,
 5. köz- és intézményi épületek falfelületét festékkel vagy egyéb anyaggal beszennyezi, befirkálja,
 6. közterületen bármilyen hirdetést nem az önkormányzat által szabályozottak szerint helyezi el.


(5) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki


 1. a önkormányzati rendeleti szabályozás hatálya alá tartozó mezőgazdasági, kerti növényi eredetű hulladék, avar, égetéssel történő megsemmisítése során nem az önkormányzati rendeletben meghatározott időszakban, és módon égeti el és nem tartja be az érvényes tűzvédelmi előírásokat, szeles és száraz időben hulladékot éget és tüzet gyújt,
 2. a mezőgazdasági, növényi eredetű hulladék, avar, égetéssel történő megsemmisítése során a megsemmisítésre szánt mennyiség egy alkalommal az 1 m3-t meghaladja, illetve az égetéshez nem szerzi be a természetvédelmi hatóság hozzájárulását és nem tartja be az érvényes tűzvédelmi előírásokat,
 3. olyan tevékenységet folytat, amely erős szagártalmat vagy bűzt termel, és nem alkalmaz olyan műszaki berendezést, amely ennek megszüntetésére szolgál,
 4. olyan tevékenységet folytat, amely szúnyog vagy rovarok keletkezésével, szaporodásával jár, és nem gondoskodik ezek megfelelő biológiai és vegyszeres irtásáról,
 5. nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minősülő hulladékot, vagy égetése során veszélyessé minősülő anyagot éget (műanyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes gön­gyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem),


(6) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el

 1. a tulajdonos, ha az ingatlanok területén lévő zöldterület létesítéséről, fenntartásáról, gondozásáról, nem gondoskodik,
 2. aki a fákat és egyéb növényeket rongálja, pusztítja, beszennyezi, vagy olyan szakszerűtlen keze­li, amely értékük csökkenésével jár,
 3. az ingatlan tulajdonosa, ha a közterületbe nyúló fák és élő sövény gallyazásáról nem gondoskodik,
 4. aki a közterületen lévő fákat meg­csonkítja, a fákra plakátot ragaszt és szegez,
 5. a hangerősítő, hangkibocsátó rendszert alkalmazó riasztó berendezésekkel indokolatlanul ismétlődő különleges zajt okoz,
 6. mobil szabadtéri üzemeltetés esetén a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés, reklám célú tevékenység közterületen történő végzése esetén, ehhez hangerősítő, hangkeltő berendezést

     f.a. munkanapokon nem 8:00 óra és 20:00 óra között,

     f.b. szombaton nem 9:00 óra és 18:00 óra között,,

     f.c. vasárnap és ünnepnapokon üzemeltet,


 1. a jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek által tulajdonukat képező illetve az általuk használt ingatlan bármely nyitott helyiségében, illetve szabadtéri részében történő hangerősítő, hangkeltő berendezést használ és

     g.a. munkanapokon nem 7.00 óra és 20.00 óra között

     g.b. szombaton nem 8.00 óra és 20.00 óra között

     g.c. vasárnap és ünnepnapokon üzemelteti,

 1. szórakozóhelyek kerthelyiségében, egyéb nem lakás céljára szolgáló létesítmények bármely nyitott helyiségében, illetve nyitott ablakok és ajtó mellett zene-, illetve műsorszolgáltatást nem 10:00 óra és 22:00 óra között végez, kivéve az engedélyezett rendezvények,
 2. 22:00 óra és 6:00 óra között szórakozóhelyeken, egyéb nem lakás céljára szolgáló létesítményben zene-, illetve műsorszolgáltatást végez nem zárt helyiségen belül, olyan hangerővel hogy az a környékbeli lakosság nyugalmát zavarja.
 3. szőlő- és növénytermeléssel kapcsolatos, magánszemélyek ház körüli igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó tevékenységet

     j.a. hétfő – szombat nem 06:00 óra és 21:00 óra között

     j.b. vasárnap és ünnepnapokon nem 08.00 óra és 20.00 óra végez.


A közterületek rendje


10.§


(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki közterületen

 1. az utcai bútorokat, berendezéseket (ideértve a kerti padokat, virágtartó edényeket, vízvételi helyeket is) rendeltetésellenesen használja, felállítási helyükről elmozdítja,
 2. a fák törzsét, ágait hirdetés céljára, kötél vagy kábel rögzítésére igénybe veszi,
 3. élő növényt vagy annak részeit (virág, termés, lomb) begyűjti,
 4. szeszesitalt fogyaszt,
 5. használaton kívüli járművet (roncsautót) tárol,
 6. a dohányzás után keletkező dohánytermék maradványokat (csikk) nem az erre rendszeresített és felállított hulladékgyűjtőbe helyezi el,
 7. Roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas, érvényes hatósági jelzéssel rendelkező járművet 15 napnál hosszabb ideig tárol közterületen,
 8. Főútvonalon vagy közterület-használati engedély nélkül mellékútvonalon 10 napnál hosszabb ideig tárol olyan hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt.


A kötelező közszolgáltatások igénybevétele


11.§


Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az a tulajdonos, használó, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 8.§-ában foglaltakat nem tartja be.


12.§


(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, ha a rendszeres szemétszállításba be nem kapcsolt – külterületi – területeken keletkezett szemét elszállításáról és elhelyezéséről (elföldelés, elégetés, a legközelebbi szemétszállító helyen történő elhelyezés) a környezetvédelmi előírások betartásával nem gondoskodik.

(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el,

 1. aki a hulladékot elhagy, a gyűjtés, begyűjtés és lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmoz, ellenőrizhetetlen körülmények között elhelyez vagy kezel,
 2. aki a hulladékgyűjtő edényekben olyan anyagot helyez el, (forró hamu, maró anyag, mérgező anyag, állati tetem, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és épület törmelék, nagyobb terjedelmű tárgy stb.) ami veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, illetőleg megrongálhatja a jármű műszaki berendezését, vagy reaktiválása során veszélyezteti a környezetet,
 3. aki a hulladékgyűjtő edényt – a konténer, illetve gyűjtőszigetek kivételével – az ingatlanon kívül tartja,
 4. a tulajdonos, ha a hulladék tárolására használható edényt nem tartja tisztán, szükség esetén nem gondoskodik annak fertőtlenítéséről és karbantartásáról,
 5. az, aki közterület-használati engedély birtokában olyan árusító, szolgáltató, vagy egyéb tevékenységet folytat, vagy tervez folytatni, melynek során települési szilárd hulladék keletkezik, és a szolgáltatónak nem jelenti be a közterületen végzendő tevékenység kezdetének és végének időpontját, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére tekintettel a hulladékgyűjtésre nem köt szerződést.


(3) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a tulajdonos, ha a lomtalanításra meghirdetett időpontban a hulladékot úgy helyezi el, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet károsítja, továbbá baleset-, vagy károkozás veszélyének előidézésével jár.A temetők fenntartása és üzemeltetése


13.§


(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 1. az Önkormányzat fenntartásában álló köztemetőkben

     a.a. sírhelyek között a sírok gondozásából származó szemetet tárol, a sírgondozás során keletkezett hulladékot nem a kijelölt helyre rakja le,

     a.b. köztemetők területére engedély nélkül – a halott és szemétszállító járművek kivételével – behajt,

 1. a köztemetők területén tüzet rak,
 2. temetői munkát úgy végez, hogy

     c.a. sérti a kegyeleti érzést,

     c.b. akadályozza és zavarja az elhunyt búcsúztatását,

     c.d. akadályozza a temetési hely látogatását,

     c.e. a szomszédos temetési hely megsérülése esetén nem gondoskodik az eredeti állapot visszaállításáról,

     c.f. búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang, vagy egyéb hatás a szertartást megzavarja,

 1. a temetőül ki nem jelölt területen halottat eltemet,
 2.  jogosultság nélkül temetkezési szolgáltatást végez,
 3. a köztemetőkben bejelentés nélkül végez üzletszerű vállalkozási tevékenységet,
 4. kutyát – vakvezető eb kivételével -, vagy más állatot a temető területére bevisz.


Házszámtáblák elhelyezése 

    

14.§


Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

 1. a  házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével kapcsolatos kötelezettségét megszegi,
 2. közterületi házszámtáblát megrongál, eltakar, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti,
 3. közterületi házszámtáblát jogtalanul kihelyez, vagy eltávolít.


Idegenforgalmi adót ösztönző feltételek


15.§


Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

 1. a vendégkártya használatát arra jogosulatlan személy részére átengedi,
 2. a vendégkártya elvesztését vagy megsemmisülését nem jelenti a vendégkártyát kiállító szervezetnek,
 3. a pályázati támogatás alapját képező dokumentumokban valótlan adatokat ad meg.


Járművek behajtási engedélye

16. §


Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

 1. a védett útvonalra behajtási engedély nélkül, vagy nem érvényes behajtási engedéllyel veszi igénybe, behajtási engedély díját nem fizeti meg.Az Önkormányzat jelképeinek használata


17.§


Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérően, vagy közösséget sértő módon használja fel.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


18. §


(1) Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni.
Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző


Záradék:


E rendelet Kékesd községben 2013. december 30. napján  kihirdetésre került.


Erzsébet, 2013.december 30.                                                               Dr. Tóth Sándor

                                                                       Jegyző