Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2015. 12. 31

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b), d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás


1. §


 1. Kékesd Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) e rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.
 2. A közszolgáltatás kiterjed a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.
 3. Kékesd Község közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató): Délkom Nonprofit Kft.A rendelet hatálya


2. §


A rendelet hatálya az Kékesd Község közigazgatási területén lévő ingatlanokra és azok tulajdonosaira terjed ki.


3.§


Az ingatlantulajdonos – kivéve a tulajdonát képező beépítetlen ingatlan (telek) esetén – jogosult és köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni.A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


4. §


 1. Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszony – amely alapján a Közszolgáltató által biztosított közszolgáltatást az ingatlantulajdonos igénybe veszi – kezdő időpontja az a nap, amikor a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, vagy – ennek hiányában – amikortól a közszolgáltatás igénybe vételének lehetősége az ingatlantulajdonos számára rendelkezésre áll.
 2. A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos írásban közszolgáltatási szerződést köt egymással a közszolgáltatás igénybe vételére. A szerződés megkötésének elmaradása vagy későbbi megkötése azonban nem befolyásolja a közszolgáltatás (1) bekezdésben említett – szerződéskötéstől független – kezdő időpontját. A szerződéskötés bármilyen okból történő elmaradása nem mentesíti az ingatlantulajdonost a közszolgáltatás kötelező igénybevétele és a díjfizetés teljesítése alól.


 1. A közszolgáltatási szerződés tartalmazza különösen:


 1. a Közszolgáltató megnevezését, székhelyét, telephelyét, adószámát, számlavezető pénzintézetének nevét, számlaszámát, környezetvédelmi azonosító adatait,
 2. a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos adatait;
 3. a közszolgáltatási hely címét,
 4. a közszolgáltatáshoz igénybe vett hulladékgyűjtő edény űrmértékét, darabszámát, típusát,
 5. a közszolgáltatás díját.


5. §


 1. A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkező változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése előtt legalább tizenöt nappal – értesíti.
 2. A hulladék gyűjtésének, elszállításának e rendelet és a közszolgáltatási szerződés alapján meghatározott rendjét – az ingatlantulajdonosnál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével – a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlantulajdonost írásban értesíti.


6. §


Az üdülőingatlanok és időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai által fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott éves díj 50%-a.A közszolgáltatás díja


7.§. 1. A hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV.tv.35.§-ában kapott felhatalmazás alapján az  Önkormányzat mentesíti a hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosokat a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól, és ezáltal biztosítja számunkra a közszolgáltatás ingyenességét.(2) Az Önkormányzat  a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008(III.28.) Korm. rendelet 3.§.(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően   a közszolgáltatónál felmerülő költségeket, a közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon és gyakorisággal számára – más forrásból – megtéríti.A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei


8. §


 1. A Közszolgáltató az e rendeletben előírt szabályok szerint a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon keletkezett hulladékot rendszeresen elszállítja.


9. §


 1. A Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal köteles végezni.
 2. A gyűjtőedényben okozott kárt a Közszolgáltató – ha a károkozás neki felróható okból következett be – térítésmentesen köteles kijavítani. A Közszolgáltató az ebből eredő javítási munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosít. Ha a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.


10. §


 1. A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig jogosult.
 2. A Közszolgáltató köteles gondoskodni az általa kezelt adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
 3. A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak az ingatlantulajdonos azonosítására, jogszabályban előírt adatszolgáltatásra, hatósági ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közszolgáltatási díj-hátralékok behajtására használhatja fel.
 4. A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt – a közszolgáltatással összefüggő – személyes adatok nyilvánosságra hozatalára.Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


11. §


Az ingatlantulajdonost nem terheli a közszolgáltatási díj-fizetési kötelezettség a tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan (telek) tekintetében.12. §


Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak nyolc napon belül köteles bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


13. §


Az ingatlantulajdonos az általa fajta és jelleg szerint elkülönített települési – fehér és színes üveg, papír, műanyag-palack – hulladékot szétválogatva, a hulladékgyűjtő pontokon található gyűjtőedényekbe helyezi el.A hulladékszállítás rendje


14. §


A hulladék gyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg.  A Közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelező szállítási napok mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat értesíti.


15. §


A Közszolgáltató a hulladék elszállítását hetente egy alkalommal, a hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező gépjárművel végzi.A hulladékgyűjtő edény rendelkezésre bocsátása


16. §


 1. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjti és ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt veszi igénybe.
 2. A gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatótól is megvásárolhatja.
 3. A hulladék elszállítására, illetve elszállításra való előkészítésére:


 1. szabványosított, azonosító chippel vagy matricával ellátott 60, 80, 110, 120, 240 vagy 770 literes gyűjtőedényt,
 2. szabványosított, azonosító chippel vagy matricával ellátott 1.1 m3, 3 m3 vagy 5 m3 űrmértékű gyűjtőedényt kell alkalmazni.


 1. A gyűjtőedényekhez tartozó azonosító chipet a Közszolgáltató térítésmentesen bocsátja az ingatlantulajdonos rendelkezésére
 2. Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége meghaladja a (3) bekezdésben meghatározott gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató – az ingatlantulajdonos által vásárolt, a Közszolgáltató által a többlethulladék összegyűjtésére rendszeresített, jelölt – hulladékgyűjtő zsákban kihelyezett hulladékot is elszállítja. Ennek többletdíját az ingatlantulajdonos a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg.


17. §


 1. Az ingatlantulajdonos a hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elszállítása céljából az ingatlana előtti közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen köteles elhelyezi. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet elhelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.
 2. Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt úgy köteles elhelyezni a közterületen, hogy az edény fedele – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban legyen. A hulladékot az ingatlantulajdonos a gyűjtőedénybe úgy köteles beletenni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon ki, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
 3. A közterületen elhelyezett gyűjtőedényből hulladék nem vehető ki és abban senki nem válogathat.
 4. Az ingatlantulajdonos úgy köteles elhelyezni a gyűjtőedényt, hogy az ne akadályozza a jármű- és gyalogosforgalmat és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével.18. §


 1. Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és az annak környezetében lévő terület tisztántartásáról.
 2. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá teszi.
 3. Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot nem helyezhet el, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét vagy vagyonát.


19. §


A hulladék gyűjtésével összefüggő, az ingatlantulajdonos hibájából keletkező szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa a szennyezett területet köteles megtisztítani és fertőtleníteni.Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése


20. §


 1. Az ingatlantulajdonos a települési hulladék más összetevőitől fajta és jelleg szerint elkülönítetten gyűjtött papírt, fehér és színes üveget, műanyag-palackot a Közszolgáltató által működtetett hulladékgyűjtő pontokon, a hulladékok fajta és jelleg szerinti elkülönítésére szolgáló gyűjtőedényekben helyezi el.
 2. A hulladékot az ingatlantulajdonos a kijelölt helyen – a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy helyezi el, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.
 3. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környezetük tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről az önkormányzat gondoskodik.
 4. A gyűjtőpontokon elhelyezett hulladék előkezeléséről a Közszolgáltató gondoskodik. A hulladékgyűjtő pontokon elhelyezett gyűjtőedények ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a Közszolgáltató végzi.Nem rendszeres közszolgáltatás


21. §


A lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról, valamint a zöldhulladék elszállításáról évente két alakalommal a közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Ennek lebonyolítása és megszervezése, az ingatlantulajdonosok értesítése a Közszolgáltató feladata.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Hatálybalépés


22. §


 1. Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.


 1. Hatályát veszti Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 11/2002./XII.10./ számú önkormányzati rendelete.

Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző
Záradék:


A rendelet 2013. december 30. napján  kihirdetésre került.Dr. Tóth Sándor

Jegyző