Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.( XII.30.) rendelete

A helyi környezetvédelemről és köztisztaság helyi szabályairól

Hatályos: 2015. 03. 01

egységes szerkezetben[1]


Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 8. § (2) bekezdése alapján a község természeti örökségeinek, környezeti értékeinek, az élővilág, az itt élő emberek egészségének megőrzése, védelme, és minőségének javítása, valamint az együttélés alapvető szabályainak érdekében - a helyi körülményeket figyelembe véve - az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

Általános rendelkezések


A rendelet hatálya kiterjed Kékesd község közigazgatási területére, minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, illetve tevékenykednek.


2. §

KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása


 1. Az egyes ingatlanok tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó) köteles gondoskodni.


 1. Az ingatlan tulajdonosának kötelessége ingatlanán a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról való gondoskodás.


 1. Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlanhoz kapcsolódó járdaszakasz és a zöld sáv teljes területének a tisztán tartásáról, a járda hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről, továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről.


 1. Intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztán tartása, hó- és síkosság mentesítése, a tulajdonos, használó, illetve a létesítményt üzemeltetőjének a kötelessége.


 1. Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített gyűjtőedényzetben lehet elhelyezni.


 1. Aki a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2013.(XII.30.) Ök. rendeletben foglalt hulladék-gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit megszegi, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.(XII. 21.) Korm. rendelet alapján bírsággal sújtható. A bírság kiszabására a jegyző jogosult.


 1. Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt (külső fogyasztás esetén) a gyűjtőedényzet elhelyezése és tisztántartása a nyitvatartási időben az üzemeltető feladata.


3. §

A KÖZTERÜLETEK RENDJE


 1. Közterület igénybe venni, illetve rendeltetésétől eltérő módon használni Kékesd Község Önkormányzatának a közterület használatának egyes szabályairól szóló rendeletében meghatározott feltételek alapján lehet.


 1. A közterületek (parkok, játszóparkok, sportolás céljára szolgáló területek) beszennyezése tilos.


 1. A közterület igénybevétele esetén, ha a közterület beszennyeződik, annak előidézője köteles a közterületet azonnal megtisztítani.


 1. Az ingatlan tulajdonosa köteles megakadályozni minden olyan szennyeződést, amely ingatlanáról a település szilárd burkolatú útjaira kerülhet. Azon ingatlan tulajdonosa, akinek ingatlanáról a település szilárd burkolatú útjaira szennyeződés (sár, törmelék, stb.) kerül köteles azt maradéktalanul eltávolítani.


 1. Tilos a gépjárművek közterületen történő vegyszeres mosása.


 1. A parkokban, játszóparkokban, sportolás céljára szolgáló területeken ebeket sétáltatni tilos.


 1. Tilos állati tetemet közterületen elhagyni. A tetem eltávolítása a tulajdonos kötelezettsége.


4. §


ZÖLDTERÜLETEK FENNTARRTÁSA, KEZELÉSE


 1. A község közigazgatási területén lévő zöldterületek, növényzetek ápolását, az időszerű növényvédelmi munkálatokat a tulajdonosok kötelesek elvégezni.


 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő (köz)területek fenntartásáról, gondozásáról az önkormányzat köteles gondoskodni.


 1. A község közigazgatási területén lévő erdők fenntartásáról, állagának megóvásáról a tulajdonos köteles gondoskodni, a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott előírások betartásával.


 1. Tilos a község területén élő fára plakát, hirdetés kiragasztása és kiszegezése, vagy élő növényzet bármely más módon való károsítása.


 1. Tilos közterületen, valamint természetvédelmi területeken és egyéb zöldterületen az ott élő élővilág károsítása és irtása.


 1. Fás szárú növények fenntartására, kezelésre, kivágására, pótlásra a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott szabályok az irányadóak.


 1. Az ingatlan telekhatárához csak olyan növényzet és csak olyan távolságra telepíthető, amely élettani sajátosságait figyelembe véve, a szomszédos ingatlan rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, abban kárt nem okoz.


 1. Az ingatlan tulajdonosa köteles a tulajdonában lévő területen a biztonságos közlekedést akadályozó, közterületre (járda, úttest, stb.) benyúló növényzet gondozását, nyesését elvégezni.


5.§

A LEVEGŐ VÉDELME

Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés


 1. Az egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanokban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot lehet elégetni.


2. Tűzgyújtás és égetés – avar és kerti hulladék megsemmisítése céljából - közterületen és ingatlanon belül Kékesd Község Önkormányzat 4/2013. (IX.20.) számú önkormányzati rendeletének 2. §-ban meghatározott időben és módon engedélyezett.[2]


3. Tüzet gyújtani csak megfelelően kialakított helyen, a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyeztető módon lehet.


4. Aki a kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 4/2013. ( IX.20) számú önkormányzati rendelet rendelkezéseit megszegi, bírsággal sújtható. A bírság kiszabására a jegyző jogosult.[3]
Porképző anyagok kezelésére vonatkozó szabályok

6. §


Építkezésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozása érdekében vízzel kell nedvesíteni.Allergén növények elleni védekezési szabályok


7. §


A parlagfű elleni védekezésről a földhasználó az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv.-ben meghatározottak szerint köteles gondoskodni.8. §


A VÍZ VÉDELME


 1. Tilos a meglévő élővízfolyásokat, továbbá a vízelvező árkokat/ eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoztatni, a vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni.


 1. Aki a meglévő élővízfolyásokat, vízelvezető árkokat eltorlaszolja, a víz természetes lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoztatja, a vízfolyások medrét, partját leszűkíti, feltölti, köteles az eredeti állapot helyreállítani, a keletkezett kárt megtéríteni.


 1. Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti nyílt árok és annak műtárgyainak tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.


 1. Tilos a vízelvezető rendszerekbe veszélyes hulladékot, vegyszert, azok csomagolóanyagait, mérgező anyagokat, motorolaj származékokat, szennyvizet juttatni.


 1. Tilos ásott vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgező anyagot juttatni, kutakat engedély nélkül betemetni.


9. §


ZAJVÉDELEM SZABÁLYOZÁSA


 1. Közterületen szervezendő, zenés szolgáltatást nyújtó rendezvényre minden esetben engedélyt kell kérni. A kérelem elbírálásáról a Polgármestere előzetes hozzájárulása alapján a jegyző dönt.


 1. A község közterületein az utcai zenélés és éneklés nem zavarhatja a lakók nyugalmát, és nem sértheti a közízlést.

  

 1. A község közigazgatási területén az e rendeletben nem szabályozott esetekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szabályok az irányadóak.


10.§


Környezetvédelmi alap


 1. Az önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdése alapján környezetvédelmi alapot hoz létre. Az alap célja: az önkormányzat környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése, valamint, hogy hatáskörében segítse a környezetvédelmi intézkedések végrehajtását. Járuljon hozzá a környezeti ártalmak megelőzéséhez, a környezeti károk mérsékléséhez, ösztönözze a környezetszennyezés csökkentésére irányuló társadalmi tevékenységet, fejlessze a környezettudatos gondolkodást.


 1. A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételeit az 1995. évi LIII. tv. 58. § (2) bekezdése határozza meg.


 1. Az önkormányzat bevételének környezetvédelmi célokra elkülönített összegét költségvetési rendeletében határozza meg. Felhasználása az önkormányzati feladatokon túl, ill. azok megvalósítása érdekében:


 1. szemléletformálás, tájékoztatása a lakosság körében,
 2. környezeti nevelés az óvodában és az iskolában
 3. környezeti, természeti állapotfelmérés,
 4. akciók (pl. őshonos fafajok ültetése stb.)


 1. Az önkormányzati környezetvédelmi alapot kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. Az alap bevételei és év végi maradványa el nem vonható, a következő költségvetési évre átvihető.


 1. Az önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról - a képviselő-testületnek történő beszámolási kötelezettség mellett – Polgármester gondoskodik. Az alapból nyújtható támogatások pályázati úton nyerhetők el. A pályázati feltételekről a képviselő-testület dönt. A pályázatok elbírálásához – szükség szerint – külső szakértők véleményét is be lehet szerezni. A pályázat nyertesével a polgármester szerződést köt.


 1. Az önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználását az önkormányzat a zárszámadásról szóló rendeletében hagyja jóvá.11. §


ELJÁRÁSI SZABÁLYOK


 1. Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a rendeletben meghatározott szabályok betartásával kapcsolatos eljárás első fokon a jegyző hatásköre.


 1. A képviselő-testület eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) alapján jár el.


 1. Aki a rendeletben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.(XII. 21.) Korm. rendelet alapján bírsággal sújtható. A bírság kiszabására a jegyző jogosult.


 1. A kiszabott bírság nem mentesít, az esetlegesen elkövetett súlyosabb jogszabálysértés, illetve kártérítési felelősség alól.12. §ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


A rendelet 2014. január 1.-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ - ben meghatározottak szerint gondoskodik.
Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző
Záradék:


A rendelet Kékesd községben 2013. december 30. napján  kihirdetésre került.Dr. Tóth Sándor

Jegyző
[1]

Módosította az 4/2015. ( II. 27.) Ör.

[2]

Módosította az 4/2015. ( II. 27.) Ör.

[3]

Hatályba léptette az 4/2015. ( II. 27.) Ör.