Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. ( VII.15.) számú rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2016. ( III. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2016. 07. 16 - 2016. 07. 16

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület a következőket rendeli el:


1. §

Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. ( III. 11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kr.)  4. § (1) bekezdése rendelkezései az alábbiak szerint módosul:       

           

(1)    Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadási főösszegből az önkormányzat tartalék előirányzata a 9. mellékletben meghatározott cél szerinti bontásban 17.816 E Ft, ebből


általános tartalék                                      17.816 E Ft

céltartalék                                                            0 E Ft


2. §


A Kr. mellékletei az alábbiak szerint módosulnak.


         (1)     A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.         (2)     A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő következő napon hatályát veszíti.Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző
Záradék:


Ezen rendelet kihirdetésre került Kékesd Községben, 2016.július 15 napján.


Kékesd, 2016.július 15.Dr. Tóth Sándor jegyző

Mellékletek