Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. ( VII.15.) számú rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település közigazgatási területére az e rendeletében meghatározott helyi adókat és azok mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítja meg.


2. §

Kékesd község illetékességi területén az alábbi adókat állapítja meg:


 1. helyi iparűzési adót;
 2. magánszemélyek kommunális adóját;Helyi iparűzési adó


3. §

 1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. szerinti adóalap 2 %-


 1. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 37. § (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 1000  Ft/nap.

(3)  Mentes az adó alól a vállalkozó, akinek/ amelynek a 2.§ alapján számított vállalkozási szintű

      adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-otMagánszemélyek kommunális adójáról


4. §

Adókötelezettség terheli a magánszemélyt a Kékesd Község illetékességi területén lévő

 1. lakás,
 2. nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
 3. telek,  
 4. nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogviszonya után.


5. §


Nem terheli magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettség az adóalanyt a 4. § b) és c) pontjában meghatározott adótárgyak után.6. §

Az adó évi mértéke 14.000.- Ft,


Záró rendelkezések


7. §

 1. E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


 1. Hatályát veszti Kékesd Község Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/2004. (IX.24.) és a helyi iparűzési adóról szóló 15/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelete.


 1. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/ irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

JegyzőZáradékok:


 1. A rendelettervezet 2015. május 15. napján kifüggesztésre került.


Kelt, Kékesd, 2015. június 8.


Jegyző nevében eljáró:    Földvári Edit jegyzői referens 1. A rendelet 2015. július 15. napján kihirdetésre került.


Kelt, Kékesd, 2015. július 15.
     Dr. Tóth Sándor Jegyző