Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. ( V.30.) számú rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2017. 05. 30

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet célja

1. §


A rendelet célja, hogy megállapítja Kékesd Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, valamint védőnői körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását.


A rendelet hatálya

2.§


A rendelet hatálya kiterjed Kékesd község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásraAz alapellátás körzetei

3.§


Kékesd Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi vegyes körzetet alkot, mely ellátja a gyermek és felnőtt korú lakosság ( teljes lakosság) egészségügyi alapellátását.

A körzet székhelye: Erzsébet, Fő u. 56.


4.§


  1. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: Pécsvárad, Dózsa György u. 3.


  1. Kékesd Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.
  2. A körzet székelye: Erzsébet


5.§


  1. Kékesd Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: 7720 Pécsvárad, Dózsa György u. 3.sz,


  1. Kékesd község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.


  1.  A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: 7720 Pécsvárad, Dózsa György u. 3.sz.


6.§


Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 7661 Erzsébet, Fő u. 56. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.


7. §


Erzsébet Község Önkormányzata biztosítja az Önkormányzatok között született megállapodás alapján, az erzsébeti székhelyen a háziorvosi, védőnői és iskola egészségügyi feladatok ellátását Erzsébet, Kátoly, Kékesd, Szellő községek vonatkozásában.


Záró rendelkezések

8.§


Jelen rendelet 2017.május 30. napján lép hatályba. Hatályát veszti Kékesd Község Önkormányzatának a háziorvosi körzet kijelöléséről szóló 8/2004(VI.2.) számú önkormányzati rendelete.
Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző

Jelen rendelet Kékesd községben 2017.május 30. napján kihirdetésre került:
Dr. Tóth Sándor

Jegyző