Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. ( IX.18.) számú rendelete

Kékesd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 19 - 2018. 09. 19

Kékesd Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§

A Kékesd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét      47.545.740 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét       47.545.740 Ft-ban

állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 47.545.740 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 47.545.740 Ft-ban,

aa) önkormányzatok költségvetési támogatása                     15.895.253 Ft,

ab) közhatalmi bevételek                                                         2.980.000 Ft,

ac) működési bevételek                                                                          0 Ft,

ad) finanszírozási bevételek                                                   23.040.011 Ft,


b) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban

ba) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                   0 Ft,

bb) felhalmozási bevételek                                                                      0 Ft,

      határozza meg


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 47.545.740 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 46.350.495 Ft-ban,

aa) személyi juttatások                                                           6.236.000 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                        2.519.340 Ft,

ac) dologi kiadások                                                                8.491.756 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                              1.877.000 Ft,

            ae) egyéb működési célú kiadások                                           2.319.323 Ft,

            af) tartalék                                                                             24.907.076 Ft,


b) felhalmozási költségvetési kiadását 1.195.245 Ft-ban,

ba) beruházások                                                                            445.245 Ft,

bb) felújítások                                                                               750.000 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft,

bd) finanszírozási kiadások                                                                      0 Ft,

         összegben  állapítja meg.


(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát

23.040.011 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 0 Ft-ban állapítja meg.


(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét

0 Ft-ban állapítja meg.


(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 Ft-ban állapítja meg.


(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékának összegét 0 Ft-ban állapítja meg.2.§

Az R. 1-13. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-13. mellékletei lépnek.
3.§

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Kékesd, 2018. szeptember 13.p.h.               _____________________                                          ______________________

                        Varga Tamás                                                     dr. Csernyánszky Gábor

                          polgármester                                                                     jegyző
Ez a rendelet Kékesd Községben kihirdetésre került.


Kékesd, 2018. szeptember 14.


p.h.                                                                                                    _____________________

     dr. Csernyánszky Gábor

                                                                                                                   jegyző               

Mellékletek