Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017( VII.20.) számú rendelete

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről

Hatályos: 2017. 07. 21

Kékesd Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


 1. §

Kékesd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészült tervezetével (a továbbiakban együtt: településfejlesztési és településrendezési dokumentumok) kapcsolatos partnerségi egyeztetés során

 1. a partnerek tájékoztatásának módjára és eszközeire,
 2. a partnerségi javaslatok, vélemények megadásának módjára, határidejére, nyilvántartásának módjára,
 3. az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módjára és a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjére,
 4. az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedésekre a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és e rendelet szabályait kell alkalmazni.


 1. §

E rendelet alkalmazásában: Partner (a továbbiakban: Partner): az egyeztetésben résztvevő

 1. Kékesd Község közigazgatási területén a lakcímnyilvántartásban bejelentett lakóhellyel rendelkező személy,
 2. az eljárás előzetes tájékoztatási szakaszában, továbbá, ha az egyeztetési eljárásban nincs előzetes tájékoztatási szakasz, a településfejlesztési és településrendezési dokumentumokhoz kapcsolódó partnerségi véleményezés során írásban bejelentkezett, a településfejlesztési és településrendezési dokumentum vonatkozásában székhelye, telephelye vagy tevékenysége okán érintett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezet, vallási közösség,
 3. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkezett 98. § (1) bekezdése szerinti szervezetek (a továbbiakban: környezetvédelmi egyesület),
 4. a Dél-dunántúli Építész Kamara,
 5. a Magyar Urbanisztikai Társaság Tolna-Baranya Megyei Csoportja.2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


 1. §

A polgármester a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében meghatározott partnerségi egyeztetési kötelezettségének a Korm. rendeletben meghatározott szabályoknak megfelelően, az egyeztetési eljárás módjától függően, az előzetes és munkaközi tájékoztatás során az 1. mellékletben részletezettek szerint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok

 1. az Önkormányzat honlapján,
 2. közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
 3. lakossági fórumon

történő ismertetése útján tesz eleget.


 1. §
 1. A polgármester – a települési főépítész közreműködésével – a Partnerek tájékoztatása, valamint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok egyeztetési eljárásának elősegítése céljából, a dokumentumok tartalmától és az egyeztetési eljárás módjától függően, az Önkormányzat honlapján teszi közzé az értelmezéshez szükséges mértékben részletezett előzetes tájékoztatás és a munkaközi tájékoztatás véleményezési dokumentumait.


 1. Az előzetes és munkaközi tájékoztatás során – a partnerségi egyeztetésre nyitva álló határidőn belül – a Partnerek írásbeli kérelemre a polgármestertől további tájékoztatást kaphatnak a készítés vagy módosítás alatt álló településfejlesztési és településrendezési dokumentumok tartalmával kapcsolatban.


 1. §

A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok 3. § d) pontja szerinti partnerségi egyeztetése esetén a polgármester a lakossági fórumot a Korm. rendelet 29/A. § (4) bekezdés a) pontja szerinti feltételek teljesülését követő időpontra hívja össze.3. A partnerségi javaslatok, vélemények megadásának módja, határideje, nyilvántartásának módja


 1. §
 1. A 2. § b) és c) pontjában meghatározott személyek a partnerségi egyeztetésben az egyeztetés módja szerinti írásbeli bejelentkezést követően vehetnek részt.


 1. Az (1) bekezdés szerinti bejelentkezésében meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a Partner nevét, törvényes képviselőjét, telefonszámát, postai és e-mail címét és igazolni kell a 2. § b) pontja szerinti érintettséget.


 1. §
 1. A 4. §-ban meghatározott tájékoztatás alapján a Partnerek a Korm. rendelet 29/A. § (4), a 30. § (9), a 37. § (4), 38. § (3) vagy a 41. § (3) bekezdésében meghatározott határidőben tehetik meg a javaslataikat, észrevételeiket, adhatnak véleményt.


 1. A Korm. rendelet 29/A. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben a javaslattételi, véleményezési határidőt a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok Önkormányzat honlapján történt közzétételétől kell számítani.


 1. §

A Partnerek a 7. §-ban meghatározott határidőig

 1. személyesen papír alapon vagy az Önkormányzat címére postai úton történő megküldéssel,
 2. elektronikus levélben történő megküldéssel az Önkormányzat honlapján erre a célra megjelölt e-mail címre,
 3. a lakossági fórumon a Korm. rendelet 29/A. § (4) bekezdés b) pont ba) pontja szerinti módon

tehetnek javaslatot, észrevételt, nyilváníthatnak véleményt.


 1. §
 1. A településfejlesztési és településrendezési dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásban beérkezett javaslatokat, észrevételeket, véleményeket az Önkormányzat nyilvántartásba veszi.


 1. A lakossági fórumon elhangzott észrevételeket a lakossági fórumon készült hangfelvétel alapján jegyzőkönyvezéssel kell rögzíteni, amelyet az Önkormányzat nyilvántartásba vesz.


 1. A név és cím nélkül érkezett vagy adott, a nem Partnertől származó, a 6. § rendelkezéseinek meg nem felelő és az elkésett javaslatok, észrevételek, vélemények nem vehetők nyilvántartásba.


 1. A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokra a partnerségi egyeztetési eljárásában adott, benyújtott javaslatok, észrevételek, vélemények nyilvántartása a Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata szerint történik.4. A beérkezett partnerségi javaslatok, észrevételek, vélemények kezelése


 1. §

A településfejlesztési és településrendezési véleményezési dokumentumának tartalmával egyet nem értő Partnerekkel a polgármester egyeztetés kezdeményezhet. Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni.


 1. §
 1. A településfejlesztési és településrendezési dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásában nyilvántartásba vett javaslatok, észrevételek, vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról a főépítész szakmai javaslata alapján a képviselőtestület dönt.


 1. A javaslat, észrevétel, vélemény elutasítása esetén a döntést a képviselőtestület a határozatában megindokolja.


 1. A javaslat, észrevétel, vélemény elfogadása esetén a képviselőtestület dönt a településfejlesztési és településrendezési dokumentum tervezetébe történő beépítésről, beépítésre vonatkozó döntés esetén a beépítés ütemezéséről.


 1. §
 1. A képviselőtestület döntését a meghozatalt követő 5 napon belül az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.


 1. A polgármester az (1) bekezdés szerinti döntést követő 10 napon belül a döntés megküldésével írásban tájékoztatja az érintett Partnert a javaslata, észrevétele, véleménye elfogadásáról vagy elutasításáról.


 1. A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok partnerségi egyeztetési eljárásában nyilvántartásba vett javaslatok, észrevételek, vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról szóló bizottsági döntések nyilvántartása a Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata szerint történik.5. Az elfogadott településfejlesztési és településrendezési dokumentumok nyilvánosságát biztosító intézkedések


 1. §
 1. Az elfogadott településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat az Önkormányzat honlapján folyamatosan közzé kell tenni.


 1. A polgármester a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet hatásainak vizsgálata érdekében az Önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtet.


 1. A főépítész évente egy alkalommal kiértékeli a (2) bekezdés szerinti felületre beérkezett véleményeket, és azokról tájékoztatja a képviselőtestületet.6.  Záró rendelkezések


 1. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                         Varga Tamás                                                        Dr. Tóth Sándor

                        polgármester                                                               jegyző


Záradék:


Kihirdetve Kékesd Községben 2017. július 20. napján.Dr. Tóth Sándor

jegyző

Mellékletek