Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. ( VI.30.) számú rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2021. 01. 30

(Egységes szerkezetben a 13/2017.(XI.15.) Ör.-rel és a 2/2021. (I.29.) számú Ör.-rel)Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:


A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya a Kékesd Önkormányzatának illetékességi területén történő házasságkötésre terjed ki.


Értelmező rendelkezések


2. §[1]


E rendelet alkalmazásában:

1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés.

2. hivatali helyiség: Kékesd, Fő utca 1.[2] szám alatti házasságkötő terem (díszterem) és az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal által biztosított iroda (kis házasságkötő terem).

3. hivatali munkaidő: az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

4. alapszolgáltatás:

– anyakönyvi esemény létesítése céljára alkalmas hivatali helyiség és

– az anyakönyvvezető jogszabály szerinti hivatalos közreműködése.

5. többletszolgáltatás: hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés,  továbbá az alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatás.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai


3. §[3]


  1. Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményt a díszteremben, a házasságkötő teremben  lehet tartani.
  2. A hivatali munkaidőben lebonyolított alapszolgáltatásos anyakönyvi esemény díjmentes.
  3. A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a hivatali helyiségben tartandó, már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményt.
  4. Vasárnapon, január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24–26-án, továbbá ha az az adott képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén történő házasságkötésre nincs lehetőség. A tilalom nem vonatkozik a közeli halállal fenyegető állapot esetén történő anyakönyvvezetői közreműködés esetére.[4]Az anyakönyvi esemény miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak


4. §


1. A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításáért 20.000,- Ft[5] díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

2. Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túli, hivatali helyiségben történő anyakönyvi eseményért – választása szerint – eseményenként bruttó 10.000,- Ft[6] díjazás vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő illeti meg.

3. A hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi eseményért – a 4. § (5) [7]bekezdésben foglalt kivétellel – 25.000,- Ft[8] díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

4. Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi eseményért – választás szerint – eseményenként bruttó 16.000,- Ft[9] díjazás vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő illeti meg.

5. A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető vagy megromlott egészségi állapota, mozgásban korlátozottsága miatt egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes.

6. A többletszolgáltatás díját az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárba kell befizetni. A befizetési bizonylatot – legkésőbb az eseményt megelőző 5 nappal – az anyakönyvvezetőnek be kell mutatni.

7. A többletszolgáltatásért fizetett díj visszajár, amennyiben a díjat befizették és az anyakönyvi eseményt legkésőbb annak megtartása előtt egy nappal az anyakönyvvezetőnél személyesen lemondták. A visszafizetésről ez esetben az anyakönyvvezető 15 napon belül gondoskodik.

8. A többletszolgáltatásért befizetett díj nem jár vissza, ha az anyakönyvi eseményen a pár előzetes lemondás nélkül nem jelent meg. Ebben az esetben a megjelenő anyakönyvvezetőt a 4. § (2) bekezdés szerinti díj illeti meg.Záró rendelkezések5. §[10]

(1) Ez a rendelet 2021. február 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett anyakönyvi események vonatkozásában - házasságkötés - indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) [11]
[1]

5. pontot módosította: 13/2017.(XI.15.) Ör.

[2]

Módosította a 2/2021. (I.29.) Ör.

[3]

(1) bekezdést módosította: 13/2017.(XI.15.) Ör.

[4]

Hatályba léptette a 2/2021. (I.29.) Ör.

[5]

Módosította a 2/2021. (I.29.) Ör.

[6]

Módosította a 2/2021. (I.29.) Ör.

[7]

Korrigálta a 2/2021. (I.29.) Ör.

[8]

Módosította a 2/2021. (I.29.) Ör.

[9]

Módosította a 2/2021. (I.29.) Ör.

[10]

Módosította a 2/2021. (I.29.) Ör.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 2/2021. (I.29.) Ör.