Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.( XII.30.) rendelete

a magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről, önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról

Hatályos: 2014. 01. 01

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések


 1. §


 1. E rendelet hatálya kiterjed:


 1. a helyi építési szabályzatban, a szabályozási tervben újonnan beépítésre szánt területen önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítésre, közműfejlesztésre és útfelújításra,
 2. beépített területen helyi közút építésére, közműfejlesztésre,
 3. az önkormányzat és a helyi közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok között a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-a alapján létrejött együttműködés keretében megvalósuló helyi közút építésére (földút szilárd burkolattal történő ellátására).


 1. Önkormányzati támogatás csak lakóház, nyaraló, gazdasági épület, beépítetlen belterületi telek, illetve mezőgazdasági terület megközelítését szolgáló útépítéshez vagy annak felújításához adható.
 2. Ha egy tulajdonosnak vagy tulajdonközösségnek az útépítéssel vagy útfelújítással érintett területen több ingatlana van, önkormányzati támogatás csak egy ingatlan után adható.
 3. Vállalkozói alapon történő telekalakítások útépítéséhez, útfelújításhoz, önkormányzati támogatás nem adható.


 1. §


 1. Önkormányzati támogatással megvalósuló út- és közmű építés az Önkormányzat pénzügyi- és fejlesztési terveivel összhangban a lakosság kezdeményezése alapján szervezhető.
 2. A lakossági kezdeményezés alapján megvalósuló út- és közmű építések, útfelújítások önkormányzati támogatásának keretösszegét az éves költségvetésben szereplő út- és közmű alap tartalmazza, célonként elkülönítve.


 1. §


 1. Az önkormányzati támogatással megvalósuló lakossági magánerős út- és közmű építés, útfelújítás szervezésével kapcsolatos önkormányzati feladatokat az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal  látja el.
 2. A lakossági kezdeményezés alapján megvalósuló út- és közmű építéshez, útfelújításhoz az önkormányzati támogatás odaítélése pályázati rendszerben történik.


 1. §


E rendelet alkalmazásában:


 1. becsült bekerülési költség: az út építésével és a közműfejlesztéssel kapcsolatban számított költségek (a kivitelezés becsült összköltsége, a műszaki ellenőr díjazása, továbbá a hatósági eljárási díjak összessége):

a.a. az út rendezési terv szerinti elhelyezéséhez szükséges területek tulajdonjoga megszerzésének (út céljára történő igénybevétel, kisajátítás) költsége,

     a.b. a tervezési, engedélyezési költségek, illetékek, díjak,

     a.c.  a kivitelezési munkák teljes költsége,

     a.d. a közművizsgálatok, geodéziai bemérés költsége,

     a.e. a lebonyolítói, illetve műszaki ellenőri díj,

     a.f. az a.a), a.b), a.c), a.d), a.e) pontokban foglalt munkákat terhelő általános forgalmi adó.

 1. érintett ingatlan:

   b.a. a közműfejlesztés szempontjából az az ingatlan, amelyhez közvetlen leágazás létesíthető a megépült gerincvezetékről,

      b.b. útépítés, útfelújítás szempontjából az az ingatlan, amely határos a megépülő vagy felújítandó úttal;

 1. ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező beépített vagy beépíthető földrészletek, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 12. §-a szerinti egyéb önálló ingatlanok;
 2. közműfejlesztés: vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatorna, közvilágítás, valamint csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése az önkormányzati tulajdonban lévő és közterületként nyilvántartott területen, továbbá szolgalmi joggal biztosított nyomvonalon;
 3. társulási szerződés: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény építőközösség szabályai szerint az építőközösség tagjai által létrejövő megállapodás;
 4. útépítés: az ingatlanok megközelítését szolgáló útburkolat és járda építése közútként nyilvántartott területen - amely nem terjed ki az ingatlanok közúti csatlakozásának létesítésére - az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló Korm. rendelet és a közutak igazgatásáról szóló KHVM rendelet előírásainak figyelembe vételével;
 5. útfelújítás: a helyi építési szabályzatba foglalt műszaki tartalomnak megfelelő tevékenység, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló Korm. rendelet és a közutak igazgatásáról szóló KHVM rendelet előírásainak figyelembe vételével;


2. A támogatások igénylésének, elbírálásának rendje


 1. §


 1. A létesítendő vagy felújításra szánt út, illetve kialakítandó új közmű mentén található telkek tulajdonosai a Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatallal a kapcsolatot az általuk megválasztott közös képviselő útján tartják. az önkormányzati támogatásra irányuló pályázatot tárgyév október 31-ig lehet pályázatot benyújtani az önkormányzathoz a jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott pályázati űrlapon. A határnapot követően benyújtott igénybejelentések a következő évi támogatási javaslat összeállításánál nem vehetők figyelembe.
 2. A jelentkezés ingatlanegységenként történik. A költségeket ennek figyelembevételével egyenlő arányban kell megosztani. Beépítetlen területnél a fizetendő hozzájárulás kiszámításának alapja az, hogy az érvényben lévő építési előírások, valamint a hatályos településrendezési terv előírásai alapján az ingatlan tulajdonosának vagy használójának telkéről mennyi építési telek alakítható ki.
 3. A pályázat benyújtásának alapfeltételei:
 1. a társulás tagjai által vállalt anyagi hozzájárulás legalább a becsült bekerülési költség 25 %-a;
 2. a társulásban az érdekelt ingatlanok kétharmadainak tulajdonosa részt vesz;
 3. az építési terület – közműfejlesztés esete kivételével – megfelel a helyi település rendezési terv szerinti szabályozási szélességnek.
 1. A pályázati űrlaphoz mellékelni kell:
 1. szándéknyilatkozatot (a formanyomtatványt jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza);
 2. az érintett ingatlanok jegyzékét (a formanyomtatványt jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza);
 3. a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény építőközösségekre vonatkozó szabályai szerinti út- vagy közműépítő társulás alapítására vonatkozó társulási szerződés egy példányát,
 4. a beruházásra vonatkozó engedélyes és kiviteli terveket, valamint az árazott költségvetést (tervezői költségbecslés).
 1. A beérkezett pályázatokat az önkormányzat formailag és tartalmilag megvizsgálja.
 2. A beérkezett pályázatokat a polgármester a 7.§-ban felsorolt szempontok szerint rangsorolja és javaslatot tesz a Képviselő - testületnek a megvalósítandó létesítményekre és azok forrására.
 3. A Képviselő–testület az igény benyújtását követő év január 31-éig dönt a megvalósítandó létesítmények támogatásáról.
 4. Az önkormányzat részvételével megvalósuló útépítések és közműfejlesztések esetén a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás csak azt követően indítható meg, ha az együttműködésben részt vevő, érintett ingatlanok tulajdonosai az általuk vállalt hozzájárulást az önkormányzat számlájára a (7) bekezdésben meghatározott támogatói döntés kézhezvételét követő 30 napon belül befizették. A befizetés határidejéről az érintett ingatlantulajdonosok a társulás közös képviselője útján értesülnek. A határnap elmulasztása esetén a társulás tagjai elesnek a megítélt támogatástó.


 1. §


 1. A támogatás odaítélése esetén a polgármester megállapodást köt az építőközösséggel, amely megállapodásban a közös képviselő megbízza az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalt az építés műszaki és pénzügyi lebonyolításával.
 2. A fedezet hiányában elutasított pályázatokat – amennyiben azt a társulás a továbbiakban is fenntartja – a Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal a következő évben az új pályázatokkal együtt elbírálásra és döntésre ismételten előkészíti.


 1. §


A pályázatok elbírálásának szempontjai:


 1. a területnek tulajdonjogi ingatlan- nyilvántartási rendezettsége, összhangban a rendezési tervi előírásokkal,
 2. a részvételi arány,
 3. a létesítendő fejlesztés műszaki szükségessége, településfejlesztési- és rendezési szempontok,
 4. a vállalt lakossági hozzájárulás mértéke, a szervezettség aránya,
 5. az érintett ingatlanok száma.4. Támogatható beruházások, az önkormányzati támogatás alapja, mértéke


 1. §


 1. Megvalósult beruházásra támogatás nem adható.
 2. Csak azon létesítmény megvalósítása támogatható, ahol az érintett ingatlantulajdonosok legalább kétharmada egyetért a megvalósítással és ahhoz önként hajlandóak (a meghatározott mértékben) anyagilag is hozzájárulni.


 1. §


 1. Önkormányzati támogatás az alábbi műszaki tartalmakra adható:


 1. út- és járdaépítésnél a pályaszerkezet és a tervezett burkolat, valamint az utcai csapadékvíz-elvezetést szolgáló – műszaki szükségességtől függően – zárt csapadékcsatorna vagy nyílt árok megépítése;
 2. ivóvízhálózat esetén az utcai gerinc- bekötővezeték megépítése;
 3. szennyvízcsatorna esetén az utcai szennyvíz-gerincvezeték és a bekötővezeték megépítése;
 4. közvilágítás megvalósítása,
 5. közút felújítása.


 1.  Az (1) bekezdés a) pontja esetében út- és járdaépítésre csak akkor adható támogatás, ha a csapadékvíz-elvezetés is megoldásra kerül a beruházás folyamán. 1. §


 1. A támogatás maximális mértéke létesítményenként:


 1. útépítésnél: 75 % ;
 2. ivóvízvezeték-építésnél: 75 %;
 3. szennyvízcsatorna-építésnél: 75 %;
 4. közvilágítás, csapadékvíz-elvezető rendszer és járdaépítés esetén egyedi elbírálás alapján.
 5. közút felújításánál 75 %,


 1. Amennyiben az utca
 1. beépítése, vagy beépíthetősége egyoldalas, vagy
 2. a települési átlagtól számottevően alacsony laksűrűség,
 3. szétszórt beépítés vagy beépíthetőség, úgy az önkormányzat által adott támogatás

      mértéke 85 %.


 1. A beruházásban érdekeltek nehéz szociális helyzetére tekintettel a támogatásra elkülönített keretből többlettámogatás nem adható.


5. Az építési feladat vállalkozásba adása


 1. §


 1. A pályázatok elbírálása után a támogatott magánerős útépítési és felújítási munkákra a Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal nyilvános pályázat útján ajánlatokat szerez be.
 2. Az ajánlatok elbírálása és a vállalkozó kiválasztása a Képviselő – testület feladata. Az ajánlatok elbírálására az érintett közös képviselőt vagy képviselőket meg kell hívni, akik az ülésen tanácsokozási joggal vesznek részt.
 3. A nyertes kivitelezővel akkor lehet a szerződést megkötni, amikor a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet teljes összege az Önkormányzat számláján rendelkezésre áll. A szerződést a kivitelezővel a polgármester köti meg.
 4. A beruházási feladatok ellátásához (lebonyolítás, műszaki ellenőrzés) a polgármester közreműködőként külső szervezetet vagy szakértőt vehet igénybe.
 5. Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatala beruházás teljes időtartama alatt kapcsolatot tart a közös képviselővel, a beruházás befejezését, műszaki átadását követően 30 napon belül a közös képviselő útján véglegesen elszámol az építőközösséggel és gondoskodik az iratok megőrzéséről.


6. Útépítési érdekeltségi hozzájárulás


 1. §


 1. Azok a magán- és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik a magánerőkből épülő út megvalósításában, korszerűsítésében nem vettek részt és a beruházáshoz anyagilag nem járultak hozzá, de a közút használatában közvetlenül érdekeltek, útépítési érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni.
 2. Az érdekeltségi hozzájárulás mértéke a társulásban résztvevők által megfizetett 1 ingatlanra eső költség.


 1. §


E rendelet alapján nem kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni:

 1. meglévő létesítmények felújítása esetén;
 2. ha a létesítményt az ingatlanok tulajdonosai által önként vállalt hozzájárulásból létesítették.


 1. §


 1. Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről a megvalósult út műszaki átadása napjától számított 3 hónapon belül a polgármester határozatban dönt.
 2. A kötelezettnek az érdekeltségi hozzájárulás összegét egy összegben, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell megfizetni.


 1. §


E rendelet alapján nem kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni:

 1. meglévő létesítmények felújítása esetén;
 2. ha a létesítményt az ingatlanok tulajdonosai által önként vállalt hozzájárulásból létesítették.


 1.  §


 1. A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható, de a polgármester a kötelezett kérelmére maximum 24 hónapos időtartamra kamatmentes részletfizetést engedélyez. Ha az érintett ingatlan tulajdonosa az ingatlant a hozzájárulás teljes megfizetése előtt kívánja elidegeníteni, úgy a még fennálló hátralék az elidegenítéssel egyidejűleg egy összegben válik esedékessé.
 2. A kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani az önkormányzathoz.


 1. §


 1. Késedelmes teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti késedelmi kamattal növelt hozzájárulást kell megfizetni.
 2. A jelen rendeletben a hozzájárulás előírásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései az irányadóak.


7. Tulajdoni rendelkezések


 1. §


 1. Az e rendelet szabályai és az építési engedélyben foglaltak szerint megvalósuló helyi közutak, közművek az önkormányzat tulajdonába kerülnek.
 2. A lakossági magánerő bevonásával megvalósuló út tulajdoni helyzetét a használatbavételtől számított 30 napon belül rendezni kell.


 1. §


A beszedett útépítési érdekeltségi hozzájárulás az önkormányzatot illeti meg.


8. Átmeneti rendelkezés


 1. §


 1. A 2013. évben a pályázatok beadási határideje: 2014. január 31.
 2. A 2014. évben megvalósítandó beruházásokról a döntést a képviselő – testület legkésőbb a 2014. évi költségvetésének elfogadásáig hozza meg.


9. Záró rendelkezések


 1. §


 A jelen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző
Záradék:E rendelet Kékesd községben 2013. december 30. napján kihirdetésre került.

                                                                                                Dr. Tóth Sándor

        jegyző