Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. ( II.15.) számú rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 15 - 2017. 02. 19

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b), d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a képviselő – testület a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) alábbiak szerinti módosítását rendeli el:


1. §

A rendelet 19. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul


  1. „A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot,, valamint a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók - ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott hulladékféleségeket is - a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel, a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette.

A település lakosai részére igénybe vehető hulladékudvarról a Közszolgáltató a helyben szokásos módon és a honlapján tájékoztatást nyújt. A nyitva tartás rendjét, a, a hulladékudvarban gyűjthető egyes hulladékokra és a hulladékudvar igénybevételi módjára és mennyiségi korlátokra vonatkozó tájékoztatást  a Közszolgáltató honlapján és a hulladékudvarban közzéteszi.2.§

Ez a rendelet 2017. február 15. napján lép hatályba és 2017. február 20. napján hatályát veszti.


K.m.f.Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester


JegyzőKihirdetve Kékesd községben, 2017. február 15. napjánDr. Tóth Sándor jegyző