Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.( XI.30.) rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/2004.(IX.24.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 12. 01 - 2013. 12. 01

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és 23. § (5) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a magánszemélyek kommunális adójáról  szóló 9/2004./IX.24./  Kt. rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


  1. §


Az adó mértékéről szóló 4.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.§. Az adó mértéke.

(1) Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként évi 14.000 Ft.


  1. §


Az alaprendelet 6.§ (2) bekezdésében „ a Körjegyzőségen” szöveg helyébe „az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalban” szöveg lép.


  1. §


Az alaprendelet 8.§ (3) bekezdésében a „körjegyző” szöveg helyébe a „jegyző” szöveg lép.


  1. §Az Alaprendelet a következő 11. §-al kiegészül az alábbiakkal


„11. §

Egységes szerkezetbe foglalva a: 7/2006.(XII.12.) ,7/2010.(XII.17.), 8/2011.(XII.12.) számú és a 6/2013. (XI. 30.) módosító rendelettel.  1. §


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
  2. E rendelet rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

JegyzőE rendelet 2013. november 30-án 10.00 órakor a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott módon kihirdetésre került.


Kékesd, 2013. november 30.Dr. Tóth Sándor

jegyző