Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. ( XII.5.) számú rendelete

Kékesd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 06 - 2018. 12. 06

Kékesd Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§

A Kékesd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét      49.178.940 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét       49.178.940 Ft-ban

állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 49.178.940 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 25.173.929 Ft-ban,

aa) önkormányzatok költségvetési támogatása                     22.093.929 Ft,

ab) közhatalmi bevételek                                                         3.080.000 Ft,

ac) működési bevételek                                                                 19.882 Ft,

ad) finanszírozási bevételek                                                   25.173.929 Ft,


b) felhalmozási költségvetési bevételét 24.005.011 Ft-ban

ba) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről        965.000 Ft,

bb) finanszírozási bevételek                                                    23.040.011 Ft,

      határozza meg


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 49.178.940 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 47.144.681 Ft-ban,

aa) személyi juttatások                                                           8.081.246 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                        1.690.094 Ft,

ac) dologi kiadások                                                               11.110.236 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                              2.268.760 Ft,

            ae) egyéb működési célú kiadások                                         23.994.345 Ft,

,


b) felhalmozási költségvetési kiadását 2.034.259 Ft-ban,

ba) beruházások                                                                            653.783 Ft,

bb) felújítások                                                                               750.000 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      0 Ft,

bd) finanszírozási kiadások                                                           631.476 Ft,

         összegben  állapítja meg.


(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát

23.040.011 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 0 Ft-ban állapítja meg.


(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét

0 Ft-ban állapítja meg.


(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 Ft-ban állapítja meg.


(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékának összegét 0 Ft-ban állapítja meg.2.§

Az R. 1-13. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-13. mellékletei lépnek.
3.§

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Kékesd, 2018. december 4.p.h.               _____________________                                          ______________________

                        Varga Tamás                                                     dr. Csernyánszky Gábor

                          polgármester                                                                     jegyző
Ez a rendelet Kékesd Községben kihirdetésre került.


Kékesd, 2018. december 5.


p.h.                                                                                                    _____________________

     dr. Csernyánszky Gábor

                                                                                                                   jegyző               

Mellékletek