Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. ( XI.30.) számú rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 30 - 2015. 11. 30

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület a következőket rendeli el:


1. §


Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése rendelkezései az alábbiak szerint módosul:


„(1)   A Képviselő-testület Kékesd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése


          bevételi és kiadási főösszegét                25.264.- E Ft-ban


          hiányát                                                                                 O Ft.


          állapítja meg.”

        


2. §


A Kr. 1. § (2) bekezdése rendelkezései az alábbiak szerint módosul:             


„(2)   Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegből az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak figyelembe vételével meghatározott          Költségvetési bevételek összege                    19.607.- E Ft

          Finanszírozás bevételek összege                      5.657.- E Ft

          Költségvetési kiadások összege                      24.833.- E Ft

          Finanszírozási kiadások összege                          431.- E Ft          az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenlege  0.-E Ft”

3. §A Kr. mellékletei az alábbiak szerint módosulnak.


         (1)     A Kr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


         (2)     A Kr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


         (3)     A Kr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


         (4)     A Kr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


         (5)     A Kr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


         (6)     A Kr. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


         (7)     A Kr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


         (8)     A Kr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


         (9)     A Kr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


         (10)   A Kr. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


         (11)   A Kr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.


         (12)   A Kr. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.


         (13)   A Kr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.


         (14)   A Kr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.


         (15)   A Kr. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.


         (16)   A Kr. 16. melléklete helyébe az 16. melléklet lép.


         (17)   A Kr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.


         (18)   A Kr. 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.


         (19)   A Kr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.4. §Ez a rendelet a kihirdetésekor lép hatályba, és a következő nap 16.00 órakor hatályát veszíti.
Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

JegyzőEzen rendelet kihirdetésre került Kékesd Községben, 2015. november 30.napján.


Kékesd, 2015. november 20.Dr. Tóth Sándor jegyző
Mellékletek