Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019( III.14.) számú rendelete

A GYERMEKSZÜLETÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Hatályos: 2019. 03. 14

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


  1. §


Kékesd Község Önkormányzati Képviselő-testülete - abból a célból, hogy Kékesd Község lakosságmegtartó ereje növekedjen, a demográfiai mutatók kedvezőbbé váljanak, a Kékesd Községben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülő(k) újszülött gyermeke utánvissza nem térítendő támogatást nyújt a 2019. január 1. napján és ezt követően született gyermeket saját háztartásában nevelő szülőnek vagy a gyermek gyámjának (a továbbiakban együtt: szülő) az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.


2. §


(1 )A támogatásra jogosultság feltétele, hogy

  1. legalább az egyik szülő – a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban – megszakítás nélkül Kékesdi bejelentett lakóhellyel rendelkezik és
  2. a gyermek megszületésekor annak lakóhelyeként a lakcímnyilvántartásba Kékesdi lakóhely kerül bejegyzésre, és a család életvitelszerűen Kékesd községben tartózkodik.


(2) Nem kell teljesülnie az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 12 hónapos időtartamra vonatkozó feltételnek,amennyiben a család a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül Kékesden lakást vásárolt, vagy épített. Ennek igazolására adásvételi szerződést kell benyújtani.


3. §


(1) A támogatás összege újszülött gyermekenként40.000.- Ft.

(2) A támogatás kizárólag az e rendelet 1. számú mellékletében felsoroltakra használható fel, amelyet az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal felé a támogatás kifizetését követő 30 napon belül a számlák benyújtásával igazolni kell.

(3) Amennyiben a 3.§ (2) bekezdése szerinti feltételek nem teljesülnek, vagy a szülő a felhasználást a számlák benyújtásával, felszólítás ellenére nem, vagy késve igazolja, a felvett támogatást a felszólításban megszabott határidő leteltét követő 15 napon belül köteles visszafizetni.


4. §

(1) A támogatás iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell, benyújtani a Kékesdi Polgármesteri Hivatalban vagy az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Erzsébeti Székhelyhivatalában.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

  1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, illetve az 5. § (2) bekezdés szerinti esetben a 7. §c.)-d.) pontjában megjelölt dokumentumok valamelyikét.
  2. a szülő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli;


5. §


(1) A támogatást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a szülő a gyermek megszületését

követő 90 napon belül igényelheti. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A támogatás iránti kérelem a gyermek várható születése előtti 30 napon belül is benyújtható. A gyermek megszületését követő 15 napon belül a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatát köteles bemutatni az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Erzsébeti Székhelyhivatalában, vagy a Kékesdi Polgármesteri Hivatalban.

(3) A támogatás iránti kérelmet a benyújtástól számított 10napon belül el kell bírálni és intézkedni kell a támogatás kifizetésére.

(4)  A 2. § (1) bekezdés a-b) pontja szerinti feltételeknek a gyermek megszületésekor kell teljesülniük. Amennyiben a 2.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek a gyermek megszületésekor nem teljesülnek, a szülő a felvett támogatást 15 napon belül köteles visszafizetni, kivéve, ha a 2.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel a gyermeknek a 7.§ c.)-d.) pontjában megjelölt dokumentumok valamelyikével igazolt időpontnál korábbi megszületése miatt következik be, a gyermek halva születik.


6. §


(1) A támogatásra jogosultság megállapításáról és kifizetéséről a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

(2) A rendeletben meghatározott feltételek szerint a Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a jegyző dönt a jogosulatlanul felvett, nem a 3. § (2) bekezdése szerint felhasznált, vagy igazolt támogatás visszafizetéséről, intézkedik annak behajtásáról.

(3) A megállapított támogatás készpénzben, az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Erzsébeti Székhelyhivatalának pénztárában vehető fel, vagy a kérelmező által megjelölt számlára utalható.


7. §

E rendelet alkalmazásában:


  1. lakóhely: a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhely (állandó lakcím), annak

hiányában a lakcímnyilvántartásba bejelentett tartózkodási hely (ideiglenes lakcím);

  1. a gyermek várható születésének időpontja: a terhesgondozási könyvbe bejegyzett vagy

a terhesgondozást végző orvos által kiállított igazoláson feltüntetett időpont.8. §


(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2)Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt-ben, valamint a végrehajtására kiadott

Kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben foglalt előírásokat kell alkalmazni.