Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019( VIII.23.) számú rendelete

Kékesd Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 24 - 2019. 08. 24

Kékesd Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§

A Kékesd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét      45.957.184 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét       45.957.184 Ft-ban

állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 45.957.184 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 25.566.122 Ft-ban,

aa) önkormányzatok költségvetési támogatása                     21.716.122 Ft,

ab) közhatalmi bevételek                                                        3.850.000 Ft,

ac) működési bevételek                                                                          0 Ft,

ad) finanszírozási bevételek                                                                   0 Ft,


b) felhalmozási költségvetési bevételét 20.391.062 Ft-ban

ba) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                  0 Ft

bb) felhalmozási bevételek                                                                    0 Ft

bc) átvett pénzeszközök                                                                        0 Ft

bd) finanszírozási bevételek                                                    20.391.067 Ft - ban

      határozza meg


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 45.957.184 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 44.365.172 Ft-ban,

aa) személyi juttatások                                                            6.279.554 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                         1.959.403 Ft,

ac) dologi kiadások                                                               12.136.126 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                              2.797.174 Ft,

            ae) egyéb működési célú kiadások                                         21.192.915 Ft,

            af) ebből tartalék                                                                   17.198.656 Ft,


b) felhalmozási költségvetési kiadását 1.592.012 Ft-ban,

ba) beruházások                                                                               923.367 Ft,

bb) felújítások                                                                                            0 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        0 Ft,

bd) finanszírozási kiadások                                                             668.645 Ft,

         összegben  állapítja meg.


(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát

0 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 0 Ft-ban állapítja meg.


(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét

0 e Ft-ban állapítja meg.


(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.


(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékának összegét 17.198.656 Ft-ban állapítja meg.2.§

Az R. 1-13. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-13. mellékletei lépnek.
3.§

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti

Mellékletek