Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. ( V.30.) számú rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 30 - 2017. 06. 09

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 74. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő – testület a szociális ellátások helyi szabályaival kapcsolatos szóló 1/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) alábbiak szerinti módosítását rendeli el:


1. §

 1. A rendelet 40. § (1) bekezdése a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„a) esetében az önkormányzat a GERESDLAKI NAPRAFORGÓ NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS KONYHA konyháján keresztül”


 1. A rendelet 41. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„A szociális étkeztetést az önkormányzat az GERESDLAKI NAPRAFORGÓ NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS KONYHA Főzőkonyháján történő napi egyszeri meleg étkeztetéssel biztosítja. Az étkeztetés igénybe vehető elvitellel, vagy házhoz szállítással, melyért külön térítési díjat kell fizetni. A kérelmeket az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Erzsébeti Székhelyhivatalában vagy a Geresdlaki Kirendeltségen kell benyújtani.”


2.§

 1. A rendelet 10. §-a. a következő c) és d) pontal egészül ki:


„c) beiskolázási és óvodakezdési támogatást;

d) karácsonyi kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást


 1. A rendelet a következő 10./A §-al pontal egészül ki:


10./A §


Az (1) bekezdés b), c), d) pontjaiban meghatározott települési támogatás természetben is nyújtható.”


 1. A rendelet a következő 15. §-a (3) bekezdéssel egészül ki:


„(3) Az önkormányzat készpénzben, illetve természetbeni ellátásként e rendeletben meghatározott esetekben a étkezési utalványban vagy a Startmunkaprogram keretében megtermelt termény formájában nyújtott önkormányzati támogatásban részesítheti azokat a személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról nem tudnak gondoskodni, vagy  alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.”


 1. A rendelet következő 34/A.-al egészül ki:


34/A. §


 1. A rendkívüli települési támogatás visszatérítendő és vissza nem térítendő formában is megállapítható.”
 2. A rendkívüli települési támogatásként kamatmentes szociális kölcsön iránti kérelem is benyújtható.


 1. A rendelet következő 34/B. §-al egészül ki:


34/B. §


A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat meg.”


 1. A rendelet következő „Rendkívüli települési támogatás szociális kölcsön” alcímmel egészül ki:

Rendkívüli települési támogatás szociális kölcsön


34/C. §


 1. A jegyző rendkívüli méltánylást érdemlő esetben évente egy alkalommal rendkívüli települési támogatásként szociális kölcsönt adhat.


 1. A szociális kölcsön abban az esetben állapítható meg, ha a háztartás a kérelem benyújtásakor havi rendszeres jövedelemmel rendelkezik és az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelem 115 000 Ft-ot nem haladja meg.


 1. A kölcsön összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény ismeretében. Az egyedi mérlegelés során a speciális élethelyzetet (súlyos betegség, elemi kár, bűncselekmény áldozata, haláleset stb.) kell mérlegelni. Egyedi mérlegelés alapján a segély mértéke lehet a kiadás 100%-a is, de legfeljebb 200 000 Ft.


 1. A szociális kölcsön kamatmentes, és azt legfeljebb egy év alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni, a jogosultság megállapítását követő második hónap 1. napjától.


 1. A szociális kölcsön egy háztartáson belül egy személynek állapítható meg.


 1. A Polgármester, amennyiben a háztartásban élők egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelme 115 001 Ft és 150 000 Ft közé esik, akkor rendkívüli kivételes méltányosságból szociális kölcsönben részesítheti azt a háztartást, amely az előre nem látható vis maior esemény folytán (különösen: elemi kár, bűncselekményből származó kár, vagy egészséget érintő esemény) került nehéz helyzetbe. A kölcsön mértéke a 200 000 Ft-ot nem haladhatja meg. A döntés előkészítés során minden esetben környezettanulmányt kell készíteni.


34/D. §


 1.  A 34/C §-ban szabályozott szociális kölcsönről szóló döntésben meg kell határozni a kölcsön visszafizetési ütemezését, futamidejét és a havi visszafizetendő összeget. A kölcsön kamatmentes.


 1. Valamennyi szociális kölcsönt megállapító határozatban ki kell kötni a támogatás
  1. még vissza nem térített összegének azonnali, egyösszegű visszafizetését, ha a támogatásban részesített személy a kölcsön részleteinek megfizetését három hónapon keresztül nem teljesíti;
  2. azonnali egyösszegű visszafizetését, ha a támogatásban részesített személy a támogatást a kérelemben megjelöltektől eltérő célra használja fel.


34/E. §


 1. Aki a szociális kölcsön formájában nyújtott eseti szociális segély visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét önhibáján kívül nem képes teljesíteni, annak legfeljebb hat hónap időtartamra engedélyezhető a törlesztés szüneteltetése, vagy a támogatás még vissza nem térített összegének részben vagy egészben történő elengedése.


 1. A kölcsön formájában nyújtott eseti szociális segély törlesztésének szüneteltetéséről, a támogatás még vissza nem térített összegének részben vagy egészben történő elengedése iránti kérelemről a Polgármester dönt.


34/F. §


A szociális kölcsön iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon

kell benyújtani.”


 1. A rendelet következő „Beiskolázási és óvodakezdési támogatás”. alcímmel egészül ki:


Beiskolázási és óvodakezdési támogatás


37/A. §


(1) A Képviselő-testület évente meghozott külön határozatával, a tárgyévre vonatkozóan beiskolázási támogatás folyósításáról dönthet. Beiskolázási támogatás a tárgyévre vonatkozóan akkor kerül folyósításra, ha arról a Képviselő-testület legkésőbb augusztus 31. napjáig – az Önkormányzat tárgyévi költségvetési kerete függvényében – döntést hozott.


(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés esetén a beiskolázási támogatást a 37/B. – 37/C §-okban meghatározott feltételekkel lehet megállapítani.


37/B. §


(1) Beiskolázási támogatásban az a szülő részesíthető, akinek


 1. 6. életévét betöltött gyermeke általános iskolában, vagy
 2. 23. életévét be nem töltött gyermeke nappali rendszerű középiskolában, vagy szakiskolában tanul.

(2) Beiskolázási támogatásban részesíthető továbbá az az önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt, aki felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat.


(3) A beiskolázási támogatás megállapításának nem kizáró feltétele, hogy az (1) vagy (2) bekezdés szerinti jogosult a tárgyévben, két vagy több alkalommal települési vagy rendkívüli települési támogatásban részesült.


37/C. §


(1) A beiskolázási támogatás évente egy alkalommal, augusztus 1-je és október 15.-e között kerül kifizetésre. Összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.


(2) A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.”


(3) A támogatás kérelemre adható.


37/D. §


(1) A Képviselő-testület évente meghozott külön határozatával, a tárgyévre vonatkozóan óvodakezdési támogatás folyósításáról dönthet. óvodakezdési támogatás a tárgyévre vonatkozóan akkor kerül folyósításra, ha arról a Képviselő-testület legkésőbb augusztus 31. napjáig – az Önkormányzat tárgyévi költségvetési kerete függvényében – döntést hozott.


(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés esetén az óvodakezdési támogatás a 37/E. – 37/F. §-okban meghatározott feltételekkel lehet megállapítani.


37/E. §


(1) Óvodakezdési támogatásban az a szülő részesíthető, akinek gyermeke óvodába, vagy bölcsödébe beiratkozott és ott óvodai vagy bölcsődei nevelésben részesül.


 (2) Az óvodakezdési támogatás megállapításának nem kizáró feltétele, hogy az (1) vagy (2) bekezdés szerinti jogosult a tárgyévben, két vagy több alkalommal települési vagy rendkívüli települési támogatásban részesült.


37/F. §


(1) Az óvodakezdési támogatás évente egy alkalommal, augusztus 1-je és október 15.-e között kerül kifizetésre. Összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.


(2) A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.”


(3) A támogatás kérelemre adható.


 1. A rendelet következő Karácsonyi többletkiadások viseléséhez nyújtott támogatás alcímmel egészül ki:

„Karácsonyi többletkiadások viseléséhez nyújtott támogatás


37/G. §


(1) Települési támogatás állapítható meg a karácsonyi többletkiadások viseléséhez nyújtott támogatásként a településen állandó lakhellyel és életvitel szerűen élő személyek részére.


(2) A Képviselő-testület évente meghozott külön határozatával, a tárgyévre vonatkozóan karácsonyi többletkiadások viseléséhez nyújtott támogatás folyósításáról dönthet. karácsonyi többletkiadások viseléséhez nyújtott támogatás a tárgyévre vonatkozóan akkor kerül folyósításra, ha arról a Képviselő-testület legkésőbb november 30. napjáig – az Önkormányzat tárgyévi költségvetési kerete függvényében – döntést hozott.


(3) A karácsonyi többletkiadások viseléséhez nyújtott támogatás évente egy alkalommal, november 30.-a és december 20.-a között kerül nyújtásra. Összege a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.


 1. A rendelet 1. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki:


KÉRELEM

Rendkívüli Települési Támogatás kamatmentes kölcsön iránt


Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………

Születési neve : .……………………….………………………………………………………..

Anyja neve: ………………………………………….    Családi állapota:……………………..

Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap

Személyi igazolvány száma.:………………………….. TAJ száma: ……....………………….


Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): …………………………

Lakóhelye*: ……………. 7….........…………………………………. út/utca/tér/köz …..…… szám ……….. em/fszt/alagsor ……… ajtó,                 Mióta lakik ezen a címen: ……..………

Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező, egyéb…………...                            Ki a lakás tulajdonosa  ………………………………..

Tartózkodási helye……………. 7….........…………………………………. út/utca/tér/köz …..…… szám ……….. em/fszt/alagsor ……… ajtó, Mióta lakik ezen a címen: ……..………

Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező, egyéb…………...                             Ki a lakás tulajdonosa  ………………………………..

*A lakcímkártyán szereplő adatokat kérjük megadni

Kijelentem, hogy életvitelszerűen:


 • lakóhelyemen

 tartózkodási helyemen

tartózkodom.

(kérjük  a megfelelőt X-el jelölje)

A támogatás folyósítását, amennyiben bankszámlára kéri

számlavezető pénzintézet megnevezése:...............................................................

Pénzforgalmi számlaszáma: .......................-..........................-.............................

Az Ön által lakott lakás /ahol életvitelszerűen tartózkodik/ adatai:

Lakás alapterülete: ……….......…………… Komfortfokozata: ..........…………...........………


A lakás fűtésének módja: gáz, villany, távfűtés, központi kazán, egyedi, egyéb: ...……………

A lakott lakás havi fenntartási költsége (villany, gáz, víz, közös költség, lakbér): ..................FtKérelmező és a háztartás tagjainak személyi adatai:


Neve és születési neve

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ számKérelmező és a háztartás tagjai nettó havi jövedelme(i):


A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

Házastárs (élettárs) jövedelme

Gyermek jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó nettó jövedelem és táppénz,

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás
Vállalkozásból származó nettó jövedelem
A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)
Önkormányzat, járási hivatal és állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás stb.)
Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka)

Összes nettó jövedelem

Kérjük, ide azokat az okokat írja le, ami a kamatmentes kölcsön indoka:  

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………….............................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..…………


Kérjük, ide azokat az okokat írja le, ami a kamatmentes kölcsön  célja:  

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………..……………………………………………….
                                               Különélésről és gyerektartásról


Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet/gyermekeimet egyedülállóként nevelem.


Házastársamtól/élettársamtól  ……….………..  óta külön élek.


A különélő házastársam/élettársam lakcíme: ………………………………………………….


Gyermekem/gyermekeim után havi ……………………….. Ft, gyerektartásdíjat kapok.


Ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat annak oka, mit tett vagy mit szándékozik tenni annak érdekében - határidő megjelölésével, amely határidő elmulasztása esetén kérelmét el kell utasítani  -, hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához.


………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….


Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. törvény 51.§ (5) bekezdésben foglaltak szerint az ügyfél, vagy képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, eljárási bírsággal sújtható. ..…………………………

Kérelmező/képviselő* aláírása


Egyéb nyilatkozatok

 • Életjáradéki/tartási szerződéssel                                      rendelkezem /  nem
 • Gépjárműnek tulajdonosa/üzembentartója vagyon               igen    / nem
 • Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hadigongozásról szóló törvény 1994. évi CXL. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesültem /nem részesültem
 • Alulírott hozzájárulok, hogy az állami adóhatóságtól és más társhatóságoktól kérelmem elbírálása céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint személyes adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák
 • Hozzájárulok személyi azonosító okmányaim fénymásolásához


Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a hivatal kamattal megemelt összegben visszakövetelheti.

      Köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül

      bejelenteni az eljáró hatóságnak.


………………………., ………………


………………………………………………………..                  ……………………………………………

Kérelmező házastársa/élettársa aláírása                 Kérelmező/képviselő*aláírása*Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)


Képviseletre jogosult személy neve: ………………………………..…………………………..

Telefonszáma (megadása önkéntes) ……………………………………………………………

Gondnok eljárása esetén a kirendelő szerv neve és a határozat száma: ………….………….…

………………………………………………………………………………………..…………
TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL


A kérelem benyújtásakor az ügyintézés elősegítése érdekében szükséges kérelmező személyi igazolványának, lakcímkártyájának és TAJ kártyájának a bemutatása szükséges,

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

 • A kölcsön kérelmet alátámasztó igazolások (többek a kölcsön célját igazoló eredeti okirat (elemi vagy bűncselekményből eredő káresemény igazolása, orvosi segédeszköz költsége, temetési számla, halotti anyakönyvi kivonat,
 • Vagyonnyilatkozat (63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete)
 • Jövedelemigazolást, amely

- Rendszeres jövedelem esetén kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy/ek munkáltatója által kiállított nettó jövedelemigazolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról

- Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, határozat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben álláskeresési támogatásban részesül, úgy a kérelem benyújtását megelőző havi álláskeresési támogatás összegének igazolása

- Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő/vagy nyugdíjas igazolvány és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény

- Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző év Nemzeti Adó és Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése esetén annak megszűnését igazoló dokumentum

- Gyermek elhelyezésére, tartásdíj igazolása bírói ítélet vagy nyilatkozat

- Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat e tényről, annak okáról, mit tett vagy mit szándékozik tenni annak érdekében – határidő megjelölésével, - hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához

- GYES, GYED esetén a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatóság igazolása a folyósított ellátásról (csatolása önkéntes)

 • Egyéb igazolások

- Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek esetében,

- Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről szóló igazolás

- Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat vagy bírósági döntés

- Képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az esetben kérjük a képviseletre való jogosultságot igazoló okiratot (gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt alakszerű meghatalmazás)


3.§


Ez a rendelet 2017. május 30. napján lép hatályba és 2017. június 10. napján hatályát veszti.Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester


Jegyző


Jelen rendelet Kékesd községben 2017. május 30. napján kihirdetésre került.


Dr. Tóth Sándor

Jegyző