Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. ( VII.15.) számú rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 15 - 2016. 07. 15

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b), d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a képviselő – testület a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) alábbiak szerinti módosítását rendeli el:


1. §

 1. A rendelet 1. §. címe az alábbiak szerint módosul


„Hulladékgazdálkodási közfeladat”


 1. A R 1. §-a az alábbiak szerint módosul:


 1. Az Önkormányzat a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére, ártalmatlanítására és hasznosítására önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatain belül közszolgáltatás útján látja el.
 2. Kékesd község közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett szolgáltató a Közszolgáltató.
 3. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot a Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján a Koordináló szerv látja el. „


 1. A R 4. §. címe az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének módja és feltételei”

 1. A R 4. §-a az alábbiak szerint módosul:


 1. Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszony – amely alapján a Közszolgáltató által biztosított közszolgáltatást az ingatlantulajdonos igénybe veszi – kezdő időpontja az a nap, amikor a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, vagy – ennek hiányában – amikortól a közszolgáltatás igénybe vételének lehetősége az ingatlantulajdonos számára rendelkezésre áll.
 2. A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételének, illetve teljesítésének lényeges feltételeiről, a feltételekben bekövetkezett változásokról, honlapján és az önkormányzat által biztosított hirdetőtáblán köteles az ingatlan használóját értesíteni.
 3. A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos írásban közszolgáltatási szerződést köt egymással a közszolgáltatás igénybe vételére. A szerződés megkötésének elmaradása vagy későbbi megkötése azonban nem befolyásolja a közszolgáltatás (1) bekezdésben említett – szerződéskötéstől független – kezdő időpontját. A szerződéskötés bármilyen okból történő elmaradása nem mentesíti az ingatlantulajdonost a közszolgáltatás kötelező igénybevétele és a díjfizetés teljesítése alól.
 4. A hulladékgazdálkodási szerződés tartalmazza a felek megnevezését, a felek jogait és kötelezettségét ezen belül a szolgáltatás tárgyát, a szolgáltatás idejét, rendszerességét, a szolgáltatás igénybevételének módját, a használható edényzet megnevezését, az ellenérték megfizetését, a fizetés módját, gyakoriságát, a késedelmes fizetés következményeit, a díjhátralék végrehajtásának szabályait, a panaszok jelzésének, elintézésének módját, határidejét, az egyes jogorvoslati fórumok megnevezését.
 5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésének bármely félnek felróható magatartása következtében történő elmaradása esetén, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés ráutaló magatartással jön létre az írásos szerződés tartalmával egyezően.
 6. Az (5) bekezdésben szabályozott ráutaló magatartást jelenti, ha a közszolgáltató a közszolgáltatást a szállítójármű rendelkezésre tartásával felajánlja, vagy, ha az ingatlan használója a hulladékgyűjtő edényzetet, vagy hulladékgyűjtő zsákot a szállítás érdekében kihelyezi. Rendelkezésre állásnak minősül, ha a közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont szállító eszközével a településen irányadó járatterv szerint az ingatlanhasználó ingatlanát érinti, illetve a szolgáltatást felajánlja. A szolgáltatás felajánlása kétségkívül megállapítható, ha bármely szomszédos ingatlan a közszolgáltatásba már bekapcsolódott.”


2. §

 1. A R 7. §. (2), (3), (4), (5) bekezdése hatályát veszti.


 1. A R 9. §. (1), (3), (4) bekezdése hatályát veszti.3. §

 1. A R. 15. §-a (6) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint.


 1. A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja az önkormányzat által kiállított igazolást kell benyújtania a közszolgáltató részére.


 1. A R 12/A . §-al egészül ki, az alábbiak szerint:


„12/A §

 1. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltató igénybevételéért az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére közvetlenül vagy a Koordináló szerv által megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási díjat köteles fizetni.
 2. Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó váltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni.
 3. Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 6. §-ban foglaltak alapján szünetelt.
 4. A fizetendő közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv vagy az általa megbízott díjbeszedő által összeállított számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A számla átadása történhet megbízott útján, személyesen vagy postai úton.
 5. Ha az ingatlanhasználó  az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért jogszerűen megállapított és kiszámlázott díjat nem fizeti meg és díjhátraléka keletkezik, akkor a Koordináló szerv a 30 napon belül küldött fizetési felszólításért jogosult az adminisztrációs díjat kiszámlázni ingatlanhasználó részére. Ha a számla kiegyenlítésére a felszólítás dátumát követően került sor, a befizetett összeg először az adminisztrációs díjjal szemben kerül elszámolásra, a fennmaradó összeggel pedig a közszolgáltatási díjhátralékot csökkenti a Koordináló szerv.
 6. Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a Koordináló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni.
 7. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, ha a Koordináló szerv az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlotta, vagy rendelkezésre állását igazolja.
 8. A közszolgáltatásért fizetendő díj a Koordináló szervet illeti meg.”


4.§

Ez a rendelet 2016. július 15. napján lép hatályba és 2016. július 16. napján hatályát veszti.


Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester


JegyzőKihirdetve Kékesd Községben 2016. július 15. napján.

Dr. Tóth Sándor Jegyző