Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019( XI.27.) számú rendelete

Kékesd Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 28 - 2019. 11. 28

Kékesd Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§

A Kékesd Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét      48.290.791 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét       48.290.791 Ft-ban

állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 48.290.791 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 27.899.729 Ft-ban,

aa) önkormányzatok költségvetési támogatása                     24.049.729 Ft,

ab) közhatalmi bevételek                                                         3.850.000 Ft,

ac) működési bevételek                                                                          0 Ft,

ad) finanszírozási bevételek                                                                   0 Ft,


b) felhalmozási költségvetési bevételét 20.391.062 Ft-ban

ba) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                   0 Ft,

bb) finanszírozási bevételek                                                                    0 Ft,

      határozza meg


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 48.290.791 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 46.568.779 Ft-ban,

aa) személyi juttatások                                                           8.433.132 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                        1.476.492 Ft,

ac) dologi kiadások                                                               14.249.066 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                              2.797.174 Ft,

            ae) egyéb működési célú kiadások                                         23.612.915 Ft,

,


b) felhalmozási költségvetési kiadását 1.722.012 Ft-ban,

ba) beruházások                                                                         1.053.367 Ft,

bb) felújítások                                                                                         0 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     0 Ft,

bd) finanszírozási kiadások                                                          668.645 Ft,

         összegben  állapítja meg.


(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát

20.391.062 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 0 Ft-ban állapítja meg.


(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét

0 Ft-ban állapítja meg.


(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 Ft-ban állapítja meg.


(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékának összegét 0 Ft-ban állapítja meg.2.§

Az R. 1-13. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-13. mellékletei lépnek.
3.§

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Mellékletek