Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. ( VII.7.) számú rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 07

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról a következőt rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.


2.§.

(1) A képviselő-testület a címrendet az l. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények egy címet alkotnak.

                                            

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Hivatala és Intézményei együttes 2019. évi zárszámadását a 2. számú és a 3. számú mellékletnek megfelelően 55.299.176,- forint bevétel és 41.952.912 - forint kiadás teljesülésével ezen belül:

 • a személyi juttatásokat                                                9.955.811,- Ft
 • a munkaadókat terhelő járulékokat                             1.300.669,- Ft
 • a dologi és egyéb folyó kiadásokat                           15.694.746,- Ft
 • ellátottak pénzbeli juttatásai                                        2.255.500,- Ft
 • egyéb működési célú kiadások                                    7.148.772,- Ft
 • beruházások                                                                3.709.569,- Ft
 • a felújítási, felhalmozási kiadásokat                           1.219.200,- Ft
 • finanszírozási kiadásokat                                               668.645,- Ft

összegekben állapítja meg.

A rovatrendet a 7. számú melléklet tartalmazza. A többéves áthúzódó és kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. számú melléklet, a havi bevétel és kiadás tervezetét, az előirányzatokat a 13. számú melléklet tartalmazza.Önkormányzat bevételei

4.§.

A 3.§. megállapított főösszeg forrásonkénti bontását az 5. számú melléklet tartalmazza részleteiben.


Az Önkormányzat kiadásai

5.§.

A 3.§-ban megállapított főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a felhalmozási kiadások és egyéb kiadások teljesülését a 6. számú melléklet tartalmazza.


6.§.

 1. A képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadásokat célonként a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 2. A képviselő-testület a 2019. évi maradványát 20.391.062 ,- forint összegben a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 3. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a 10. számú és 11. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.


A költségvetési támogatások és a vagyonmérleg elfogadása

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó általános működésére és ágazati feladataira kapott támogatások elszámolását a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


8.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összevont mérlegét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


9. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.___________________________                                         ________________________

            Varga Tamás                                                                       Dr. Matesz Tímea

   polgármester                                                                                jegyzőZáradék:

Kihirdetve: 2020. július 07. napján.________________________

          Dr. Matesz Tímea

      jegyző


Mellékletek