Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. ( VII.15.) számú rendelete

a települési adóról

Hatályos: 2016. 09. 01 - 2016. 10. 28

Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a.) és h.) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi sajátosságok és az arányos közteherviselés elvének figyelembe vételével a község illetékességi területén határozatlan időre bevezetett települési adókról következőket rendeli el:A TERMŐFÖLDADÓ


Az adókötelezettség


1. §

Adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, ami az ingatlannyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet.


Az adó alanya


2. §

 1. Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján a termőföld tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).


 1. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy adóalanynak minősülő tulajdonost is felruházhatnak, ebben az esetben azonban adómentességet csak a 7. § (1), (2), (3), 10. § (1), (3), (4), (5) bekezdésben foglaltak szerint érvényesíthetnek kivéve, ha az adómentesség feltételeinek mindannyian külön külön is megfelelnének.


 1. Amennyiben a tulajdonos vállalkozóként vállalkozási tevékenységet folytat a tulajdonában álló termőföldjén, úgy e tevékenységére tekintettel nem alanya a termőföldadónak.


 1. Nem alanya az adónak az állam, önkormányzat, szervezet.
Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


3. §

 1. Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik.


 1. Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.


 1. Az adókötelezettség a termőföld elidegenítése évének utolsó napján szűnik meg.


 1. Az adóalany adókötelezettségét érintő változásokat, minden esetben bejelentési kötelezettség terheli, a változást követő 15 napon belül, köteles bejelenteni az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal által erre a célra rendszeresített formanyomtatványán. (1. számú melléklet)


Az adó alapja


4. §

Az adó alapja a termőföld m2-ben számított területe.


Az adó mértéke


5. §

Az adó évi mértéke 1 Ft/m2.


Az adó megfizetése


6. §

Az adó megfizetése félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig esedékes. A rendelet bevezetésének évében október 30. napjáig egy összegben kell megfizetni az adót.


Adómentesség


7. §

 1. Mentes az adó megfizetése alól
  1. az az adóalany, akinek az adott évre e rendelet alapján fizetendő települési adója nem haladja meg az 1000 Ft/év összeget,
  2. a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 0,2 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek. Tényleges mezőgazdasági művelés alatt állónak minősül különösen a ténylegesen bevetett, művelt és a jó kultúrállapotban tartott szántóföldi hasznosítású terület, gyümölcsültetvény, szőlőültetvény, rét-, legelő hasznosítású és konyhakertként művelt terület. Az e bekezdés alkalmazásában nem mentesül, az adófizetés alól az adóalany,  ha az ingatlanon bármilyen felépítmény (különösen fészer, présház, stb.), egyéb tárgy (különösen téglarakás, bármilyen mezőgazdasági tevékenységhez nem kötődő objektum, csatornafedél, stb.) található.
  3. Mentes az adó alól a 0,2 ha-t meg nem haladó a termőföld adó hatálya alá tartozó külterület, amennyiben az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I.13.) FVM rendelet  2. mellékletének 10. pontjában rögzített művelés minimális szintjének megfelel, és e tényt az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) az adóalany kérelme alapján, azt számára az adóév vonatkozásában igazolja.


 1. Nem terheli termőföld adó fizetési kötelezettség a tulajdonost, amennyiben neki vagy vele egy háztartásban élő házastársának, bejegyzett élettársának, kiskorú gyermekének, vagy kiskorú gyermek tulajdonlása esetén szülőjének, gondviselőjének, törvényes képviselőjének, gyámjának, külön rendelet alapján, a településen kommunálisadó fizetési kötelezettsége áll fenn.


 1. Nem terheli termőföld adó fizetési kötelezettség a tulajdonost, azon a tulajdonában álló termőföld után, amelyet a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 5. §-7/A § alapján, a részére, mint a Kátolyi Új Élet Termelőszövetkezet a részarány-földtulajdonosa részére a Földkiadó Bizottság adott ki, továbbá azt, a törvényes örököst, vagy a törvényes örökös örököseit, akinek az esetében az örökhagyó az örökség tárgyát képező termőföldet, mint a Kátolyi Új Élet Termelőszövetkezet a részarány-földtulajdonosa a Földkiadó Bizottság által szerzett a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 5. §-7/A§  alapján, szerezte, és a szerzését igazolja.


A KÜLTERÜLETI ADÓ


Az adókötelezettség


8. §

 1. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő külterület.


 1. A rendelet 1. §-a szerinti külterületek nem tartoznak a külterületi adó hatálya alá, esetükben a termőföldadó szabályai szerint kell megfizetni a települési adót.


 1. Az adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.


 1. E rendelet alkalmazásában
  1. külterület: a helyi adókról szóló törvény alapján külterületnek minősülő földrészlet,
  2. vállalkozó: a helyi adókról szóló törvény szerinti vállalkozó.


Az adó alanya


9. §

 1. Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján a külterület tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).


Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak, ebben az esetben azonban adómentességet csak a 10. § (1), (3), (4), (5) bekezdésben foglaltak szerint érvényesíthetnek kivéve, ha az adómentesség feltételeinek mindannyian külön külön is megfelelnének.


 1. Amennyiben a tulajdonos vállalkozóként vállalkozási tevékenységet folytat a tulajdonában álló külterületen, úgy e tevékenységére tekintettel nem alanya a külterületi adónak.


 1. Nem alanya az adónak az állam, önkormányzat, szervezet.


Az adómentesség

10. §

 1. Mentes az adó alól a 0,2 ha-t meg nem haladó külterület, amennyiben az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I.13.) FVM rendelet  2. mellékletének 10. pontjában rögzített művelés minimális szintjének megfelel, és e tényt az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) az adóalany kérelme alapján, azt számára az adóév vonatkozásában igazolja.


 1. Az (1) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyben a Jegyző által kiállított igazolást az adóalany a bevezetés évében az adóbevallása benyújtásával egyidejűleg, az azt követő években az adóév március 15. napjáig benyújtja az önkormányzati adóhatósághoz. A bevezetés évében az igazolást október 15. napjáig kell benyújtani.


 1. Mentes az adó alól az 1000 m2-t meg nem haladó külterület.


 1. Mentes az adó alól az 1001-2000 m2 területnagyságú külterület, amennyiben tulajdonosainak száma legalább három.  


 1. Nem terheli külterületi adó fizetési kötelezettség a tulajdonost, amennyiben külön rendelet alapján, a településen kommunálisadó fizetési kötelezettsége áll fenn.


Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


11. §

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen az adóköteles terület módosulását, az ingatlan átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.


Az adó alapja


12. §

Az adó alapja a külterület m2-ben számított területe.


Az adó évi mértéke


13. §

Az adó évi mértéke 2 Ft/m2.


Az adó megfizetése

14. §


Az adózónak félévenként, két egyenlő részletben kell az adót az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig megfizetnie. Az adó bevezetésének évében október 30. napjáig egy összegben kell az adót megfizetni.


Záró rendelkezések


15. §


 1. E rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.


 1. A rendelet alapján adóalanynak minősülő magánszemélyek első alkalommal 2016. október 30. napjáig, a következő adóévtől kezdődően minden év március 15.-ig kötelesek bevallani termőföld vagy külterületi tulajdonukat, az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal által erre a célra rendszeresített formanyomtatványán (1. sz. melléklet).
Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző
Kihirdetve Kékesd községben 2016. július 15. napján, 15.00 órakor.Dr. Tóth Sándor

Jegyző


Mellékletek