Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. ( V.15.) számú rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2017. 03. 18 - 2017. 06. 28
Kékesd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2015. ( V. 15.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről[1]
Módosításokkal egységes szerkezetben[2]

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Kékesd Önkormányzatának illetékességi területén történő házasságkötésre terjed ki.

Értelmező rendelkezések
2. §[3]
E rendelet alkalmazásában:
1.       anyakönyvi esemény: a házasságkötés.
2. hivatali helyiség: Kékesd, Fő u. 1. szám alatti házasságkötő terem (díszterem) és az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal által biztosított iroda (kis házasságkötő terem).
3. hivatali munkaidő: az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.
4. alapszolgáltatás:
– anyakönyvi esemény létesítése céljára alkalmas hivatali helyiség és
– az anyakönyvvezető jogszabály szerinti hivatalos közreműködése.
5. többletszolgáltatás: hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, továbbá az alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatás.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai
3. §
(1)  Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményt a díszteremben, a házasságkötő teremben pénteken 13.30 óra és 18.00 óra között, szombaton 11.00 óra és 19.00 óra közötti időben lehet tartani.
(2)  A hivatali munkaidőben lebonyolított alapszolgáltatásos anyakönyvi esemény díjmentes.
(3)  A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a hivatali helyiségben tartandó, már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményt.

Az anyakönyvi esemény miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak
4. §
(1)   A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításáért 10000,- Ft díjat kell fizetni az önkormányzat részére.
(2)   Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túli, hivatali helyiségben történő anyakönyvi eseményért – választása szerint – eseményenként bruttó 5000,- Ft díjazás vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő illeti meg.
(3)   A hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi eseményért – a 4. § (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 15000,- Ft díjat kell fizetni az önkormányzat részére. Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi eseményért – választás szerint – eseményenként bruttó 8000,- Ft díjazás vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő illeti meg.
(4)   A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető vagy megromlott egészségi állapota, mozgásban korlátozottsága miatt egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes.
(5)   A többletszolgáltatás díját az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárba kell befizetni. A befizetési bizonylatot – legkésőbb az eseményt megelőző 5 nappal – az anyakönyvvezetőnek be kell mutatni.
(6)   A többletszolgáltatásért fizetett díj visszajár, amennyiben a díjat befizették és az anyakönyvi eseményt legkésőbb annak megtartása előtt egy nappal az anyakönyvvezetőnél személyesen lemondták. A visszafizetésről ez esetben az anyakönyvvezető 15 napon belül gondoskodik.
(7)   A többletszolgáltatásért befizetett díj nem jár vissza, ha az anyakönyvi eseményen a pár előzetes lemondás nélkül nem jelent meg. Ebben az esetben a megjelenő anyakönyvvezetőt a 4. § (2) bekezdés szerinti díj illeti meg.

Záró rendelkezések
5. §
Ez a rendelet 2017. március 18.-án lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett házasság és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.Varga Tamás
Dr. Tóth Sándor
Polgármester
Jegyző
Záradékok:

  1. A rendelet egységes szerkezetben  Kékesd községben  2017.március 17. napján kihirdetésre került.Dr. Tóth Sándor Jegyző[1]

A cím szövegét  módosította a 3/2017.(III.17.) Ör.

[2]

A rendeletet módosította a 3/2017.(III.17.) Ör.

[3]

Módosította a 3/2017.(III.17.) Ör.